Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm đường ôtô & sân bay

Được đăng lên bởi Trung Vu
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 845 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ThÝ nghiÖm ®êng «t« vµ s©n bay

ch¬ng 1
C¸c nhãm thÝ nghiÖm c¬ b¶n vÒ ®Êt x©y dùng ®êng
1 ThÝ nghiÖm dïng ®Ó ph©n lo¹i ®Êt x©y dùng ®êng

I. Ph©n lo¹i ®Êt: §Êt lµ mét thÓ ph©n t¸n tËp hîp c¸c h¹t cã kÝch thíc kh¸c nhau bao
gåm:
- H¹t cuéi cã kÝch thíc lín h¬n 200mm
- H¹t d¨m s¹n cã kÝch thíc tõ 40 ~ 200mm
- H¹t sái cã kÝch thíc 2 ~ 40mm
- H¹t c¸t cã kÝch thíc 0.05 ~ 2mm
- H¹t bôi cã kÝch thíc 0.005 ~ 0.05mm
- H¹t sÐt cã kÝch thíc < 0.005mm
Trong thùc tÕ ®Êt cã thÓ bao gåm nhiÒu lo¹i cì h¹t kh¸c nhau tõ mét vµi mm ®Õn
hµng chôc, hµng tr¨m mm nhng còng cã thÓ chØ gåm mét vµi cì h¹t cã kÝch thíc gÇn
nhau.
ViÖc ph©n lo¹i ®Êt (cho môc ®Ých x©y dùng) ®îc c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau:
- Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt
- C¸c giíi h¹n Atterberg cña ®Êt: W P, WL, IP, , IL
 Dùa vµo thµnh phÇn h¹t ph©n ra ®Êt h¹t th« vµ ®Êt h¹t mÞn
- §Êt ®îc gäi lµ h¹t th« khi lín h¬n 50% khèi lîng cña ®Êt cã kÝch thíc h¹t lín h¬n
0.075mm
- §Êt ®îc gäi lµ h¹t mÞn khi lín h¬n 50% khèi lîng cña ®Êt cã kÝch thíc h¹t nhá h¬n
0.075mm
+ §èi víi ®Êt h¹t th« dùa vµo thµnh phÇn h¹t ph©n thµnh c¸c phô nhãm: cuéi sái, c¸t
h¹t th«, c¸t h¹t trung, h¹t mÞn....
+ §èi víi ®Êt h¹t mÞn dùa vµo c¸c giíi h¹n Atterberg
- §Êt sÐt IP > 17%
- §Êt ¸ sÐt 7% < IP ≤ 17%
- §Êt ¸ c¸t IP ≤ 7%
1. ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t
* Môc ®Ých: X¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t lµ ph©n chia ®Êt thµnh tõng nhãm c¸c cì h¹t
gÇn nhau vÒ ®é lín vµ x¸c ®Þnh hµm lîng phÇn tr¨m cña chóng.
 Kh¸i niÖm: Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt lµ hµm lîng c¸c nhãm h¹t cã kÝch thíc kh¸c
nhau trong ®Êt, ®îc thÓ hiÖn b»ng tû lÖ % so víi mÉu ®Êt kh« tuyÖt ®èi ®· lÊy ®Ó ph©n tÝch.
- Cã 3 ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh:
 Ph¬ng ph¸p sµng kh«: X¸c ®Þnh c¸c h¹t cã kÝch thíc lín h¬n 0.5mm
1

ThÝ nghiÖm ®êng «t« vµ s©n bay

 Ph¬ng ph¸p sµng ít: X¸c ®Þnh c¸c h¹t cã kÝch thíc lín h¬n 0.1mm
 Ph¬ng ph¸p tû träng kÕ: X¸c ®Þnh c¸c h¹t cã kÝch thíc nhá h¬n 0.1mm
2. Ph¬ng ph¸p sµng
a) ThiÕt bÞ thÝ nghiÖm
- Sµng tiªu chuÈn cã ng¨n ®¸y:
 Ph¬ng ph¸p sµng kh«: KÝch thíc m¾t sµng 10; 5; 2; 1; 0.5mm
 Ph¬ng ph¸p sµng ít: KÝch thíc m¾t sµng 10; 5; 2; 1; 0.5; 0.25; 0.1mm
- C©n kü thuËt cã ®é chÝnh x¸c 0.01g
- B¸t ®ùng ®Êt, dao con
- Tñ sÊy, cèi sø, chµy cã ®Çu bäc cao su
- M¸y sµng l¾c
b) ChuÈn bÞ mÉu
- MÉu thÝ nghiÖm ph¶i lµ mÉu ®¹i diÖn nhÊt cña lo¹i ®Êt cÇn thÝ nghiÖm.
0
- MÉu ®îc sÊy kh« b»ng c¸ch hong giã hoÆc sÊy ë nhiÖt ®é 50 C
- NghiÒn nhá mÉu ®Êt trong cèi sø b»ng chµy cã ®Çu bäc cao su
- LÊy mét lîng mÉu tuú lo¹i ®Êt theo ph¬ng ph¸p chia t: Trén ®Òu ®Êt ®· hong giã råi
r¶i thµnh mét líp ...
ThÝ nghiÖm ®êng «t« vµ s©n bay
ch¬ng 1
C¸c nhãm thÝ nghiÖm c¬ b¶n vÒ ®Êt x©y dùng ®êng
1 ThÝ nghiÖm dïng ®Ó ph©n lo¹i ®Êt x©y dùng ®êng
I. Ph©n lo¹i ®Êt: §Êt mét thÓ ph©n t¸n tËp hîp c¸c h¹t kÝch thíc kh¸c nhau bao
gåm:
- H¹t cuéi cã kÝch thíc lín h¬n 200mm
- H¹t d¨m s¹n cã kÝch thíc tõ 40 ~ 200mm
- H¹t sái cã kÝch thíc 2 ~ 40mm
- H¹t c¸t cã kÝch thíc 0.05 ~ 2mm
- H¹t bôi cã kÝch thíc 0.005 ~ 0.05mm
- H¹t sÐt cã kÝch thíc < 0.005mm
Trong thùc ®Êt thÓ bao gåm nhiÒu lo¹i h¹t kh¸c nhau mét vµi mm ®Õn
hµng chôc, hµng tr¨m mm nhng còng cã thÓ chØ gåm mét vµi h¹t ch thíc gÇn
nhau.
ViÖc ph©n lo¹i ®Êt (cho môc ®Ých x©y dùng) ®îc c¨n cø vµo c¸c yÕu tè sau:
-
Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt
-
C¸c giíi h¹n Atterberg cña ®Êt: W
P
, W
L
, I
P,
, I
L
Dùa vµo thµnh phÇn h¹t ph©n ra ®Êt h¹t th« vµ ®Êt h¹t mÞn
-
§Êt ®îc gäi h¹t th« khi lín h¬n 50% khèi lîng cña ®Êt kÝch thíc h¹t lín h¬n
0.075mm
-
§Êt ®îc gäi h¹t mÞn khi lín h¬n 50% khèi lîng cña ®Êt kÝch thíc h¹t nhá h¬n
0.075mm
+ §èi víi ®Êt h¹t th« dùa vµo thµnh phÇn h¹t ph©n thµnh c¸c phô nhãm: cuéi sái, c¸t
h¹t th«, c¸t h¹t trung, h¹t mÞn....
+ §èi víi ®Êt h¹t mÞn dùa vµo c¸c giíi h¹n Atterberg
- §Êt sÐt I
P
> 17%
- §Êt ¸ sÐt 7% < I
P
17%
- §Êt ¸ c¸t I
P
7%
1.
ThÝ nghiÖm x¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t
* Môc ®Ých: X¸c ®Þnh thµnh phÇn h¹t ph©n chia ®Êt thµnh tõng nhãm c¸c t
gÇn nhau vÒ ®é lín vµ x¸c ®Þnh hµm lîng phÇn tr¨m cña chóng.
Kh¸i niÖm: Thµnh phÇn h¹t cña ®Êt m lîng c¸c nhãm h¹t kÝch thíc kh¸c
nhau trong ®Êt, ®îc thÓ hiÖn b»ng tû lÖ % so víi mÉu ®Êt kh« tuyÖt ®èi ®· lÊy ®Ó ph©n tÝch.
-
Cã 3 ph¬ng ph¸p x¸c ®Þnh:
Ph¬ng ph¸p sµng kh«: X¸c ®Þnh c¸c h¹t cã kÝch thíc lín h¬n 0.5mm
1
Thí nghiệm đường ôtô & sân bay - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm đường ôtô & sân bay - Người đăng: Trung Vu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Thí nghiệm đường ôtô & sân bay 9 10 357