Ktl-icon-tai-lieu

THÍ NGHIỆM KĨ THUẬT SỐ

Được đăng lên bởi antrandx
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 427 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Tập hướng dẫn thí nghiệm KỸ THUẬT SỐ

Trang 1

BÀI 1.
KHẢO SÁT CỔNG LOGIC VÀ FLIP-FLOP
I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU
Khảo sát các cổng logic cơ bản dùng các vi mạch tích hợp TTL và CMOS, khảo sát hoạt động
của các FLIP-FLOP, thực hiện một số mạch điều khiển đơn giản: mạch điều khiển bus dữ liệu,
mạch chia tần số sử dụng JKFF, DFF…
Để hoàn thành bài thí nghiệm này sinh viên cần nắm vững lý thuyết đã được học trong giáo trình
Kỹ Thuật Số về đại số Boole, các cổng logic và Flip-Flop.

II. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Các cổng logic cơ bản
Có các loại cổng logic cơ bản sau đây: BUFFER, NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR và
XNOR.
a. Cổng BUFFER (cổng Đệm):
Bảng trạng thái

x

y

x

y

0
1

0
1

Phương trình toán học: y = x
Cổng đệm, hay còn gọi là cổng không đảo, thường được sử dụng trong mạch số với vai trò phối
hợp trở kháng, cách ly và nâng dòng cấp cho tải.
b. Cổng NOT (cổng Đảo):

x

y

x

y

0
1

1
0

Phương trình toán học: y = x
Cổng đảo đóng vai trò như cổng đệm, nhưng ở đây là đệm đảo, bởi tín hiệu ngõ ra ngược mức
logic với tín hiệu ngõ vào.
c. Cổng AND (cổng Và)
Cổng AND thực hiện phép toán nhân logic các tín hiệu ngõ vào. Cổng AND 2 ngõ vào thực hiện
phép toán nhân logic 2 tín hiệu ngõ vào với phương trình toán học như sau: y = x1.x2

Bài 1 – Digital Logic Fundamentals
x1
0
0
1
1

x2
0
1
0
1

Trang 2

x1

y
0
0
0
1

y

x2

d. Cổng OR (cổng Hoặc)

x1

x1

y

y

x2

x2
Ký hiệu Châu Âu

Ký hiệu theo Mỹ, Nhật, Úc

Cổng OR thực hiện phép toán cộng logic 2 tín hiệu vào, với phương trình toán học như sau:
y = x1 + x2
e. Cổng NAND (cổng VÀ-KHÔNG)
x1

y

x2
x1

y

x2

x1
0
0
1
1

x2
0
1
0
1

y
1
1
1
0

Phương trình toán học: y = x1x 2 = x1 + x 2
f. Cổng NOR (cổng HOẶC-KHÔNG)
x1
0
0
1
1

x2
0
1
0
1

y
1
0
0
0

x1

y

xn

Phương trình toán học: y = x1 + x 2 = x1.x 2
g. Cổng XOR (eXclusive-OR)
Đây là cổng thực hiện so sánh xem 2 tín hiệu vào có khác nhau hay không: nếu 2 tín hiệu vào là
khác nhau cổng cho mức logic 1 ở ngõ ra và ngược lại.
Phương trình toán học và bảng trạng thái của cổng XOR như sau:

Tập hướng dẫn thí nghiệm KỸ THUẬT SỐ

Trang 3

yXOR = x1 x 2 + x1 .x2 = x1⊕ x2
x1
x1

x2

0
0
1
1

y

x2

y

0
1
0
1

0
1
1
0

h. Cổng XNOR (eXclusive-OR)
Đây là cổng thực hiện việc so sánh xem 2 tín hiệu vào có giống nhau hay không? Nếu 2 tín hiệu
vào là giống nhau cổng cho mức logic 1 ở ngõ ra. Về mặt chức năng cổng XNOR bao gồm một
cổng XOR mắc nối tầng với một cổng NOT.
Phương trình toán học và bảng trạng thái hoạt động của cổng XNOR:

y = x1 x 2 + x1x 2 = x1 ⊕ x 2

x1

x1
0
0
...
Tp hướng dn thí nghim K THUT S Trang 1
BÀI 1.
KHO SÁT CNG LOGIC VÀ FLIP-FLOP
I. MC ĐÍCH VÀ YÊU CU
Kho sát các cng logic cơ bn dùng các vi mch tích hp TTL và CMOS, kho sát hot động
ca các FLIP-FLOP, thc hin mt s mch điu khin đơn gin: mch điu khin bus d liu,
mch chia tn s s dng JKFF, DFF…
Để hoàn thành bài thí nghim này sinh viên cn nm vng lý thuyết đã được hc trong giáo trình
K Thut S v đại s Boole, các cng logic và Flip-Flop.
II. TÓM TT LÝ THUYT
1. Các cng logic cơ bn
Có các loi cng logic cơ bn sau đây: BUFFER, NOT, AND, OR, NAND, NOR, XOR và
XNOR.
a. Cng BUFFER (cng Đệm):
Bng trng thái
y
x
11
0
0
y
x
Phương trình toán hc: y = x
Cng đệm, hay còn gi là cng không đảo, thường được s dng trong mch s vi vai trò phi
hp tr kháng, cách ly và nâng dòng cp cho ti.
b. Cng NOT (cng Đảo):
y
x
10
1
0
y
x
Phương trình toán hc: y =
x
Cng đảo đóng vai trò như cng đệm, nhưng đây là đệm đảo, bi tín hiu ngõ ra ngược mc
logic vi tín hiu ngõ vào.
c. Cng AND (cng Và)
Cng AND thc hin phép toán nhân logic các tín hiu ngõ vào. Cng AND 2 ngõ vào thc hin
phép toán nhân logic 2 tín hiu ngõ vào vi phương trình toán hc như sau: y = x
1
.x
2
THÍ NGHIỆM KĨ THUẬT SỐ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THÍ NGHIỆM KĨ THUẬT SỐ - Người đăng: antrandx
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
THÍ NGHIỆM KĨ THUẬT SỐ 9 10 629