Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm kĩ thuật số

Được đăng lên bởi pain2905
Số trang: 31 trang   |   Lượt xem: 598 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

Kit thí nghiệm Kỹ thuật số
Altera DE1

Trang 1

TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

CÁC BƯỚC THÍ NGHIỆM KỸ THUẬT SỐ TRÊN KIT ALTERA DE1

Nhập file thiết kế dùng mã Verilog

Biên dịch

Mô phỏng chức năng

No

Thiết kế đúng?
Yes

Gán chân

Phân tích và mô phỏng thời gian

No

Đạt yêu cầu thời gian?
Yes
Nạp kit và thử mạch

Hình 1: Các bước thực hiện

Trang 2

TN KTS-Altera DE2 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

Bước 1. Chạy chương trình Quartus II:

Hình 2: Màn hình chính Quartus® II.

Trang 3

TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

Bước 2. Tạo project mới:
1. Chọn File > New Project Wizard:

Hình 3: File menu.

2. Chọn thư mục làm việc, đặt tên cho project rồi nhấn Next:

Hình 4: Tạo 1 project mới.

Trang 4

TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

•

Nhấn Yes.

Hình 5: Quartus® II tạo thư mục mới cho project.

3. Không cần phải chọn thêm file nào, nhấn NEXT:

Hình 6: Thêm file thiết kế đã có sẵn.
4.

Chọn chip Cyclone II EP2C20F484C7N, nhấn NEXT.

Hình 7: Chọn chip FPGA.
Trang 5

TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

5. Không cần chọn EDA TOOL nào, nhấn Next:

Hình 8: Chọn EDA tools.

6. Bảng tóm tắt các thông số cài đặt cho project như hình 9. Nhấn Finish

Hình 9: Tóm tắt các thông số cài đặt cho project.

Trang 6

TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

Chương trình sẽ quay trở về màn hình chính:

Hình 10: Màn hình Quartus® II cho project mới được tạo.

Trang 7

TN KTS-Altera DE2 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

Bước 3. Nhập file thiết kế dùng mã Verilog:
3.1. Chọn File > New, chọn Verilog HDL File, rồi nhấn OK.

Hình 13: Chọn Verilog HDL file.

Trang 8

TN KTS-Altera DE2 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

3.2. Tạo file thiết kế mới: chọn File > Save As, chọn Save as type = Verilog HDL
File. Đặt tên cho file. Chọn Add file to current project. Nhấn Save

Hình 14: Đặt tên file.

3.3 Nhập chương trình dùng mã Verilog vào khung Text Editor.
Lưu file: File > Save, hoặc nhấn Ctrl-S.

Hình 15: Màn hình Quartus® II sau khi tạo file.

Trang 9

TN KTS-Altera DE1 – Bộ môn Điện Tử - ĐHBK Tp HCM

Có thể tùy chọn các tính năng của Text Editor bằng cách chọn: Tools > Options > Text
Editor.

Hình 16: Các tùy chọn cho Text Editor.

•

Có thể dùng template để nhập chương trình: Edit > Insert Template > Verilog HDL

3.4. Đưa file thiết kế vào project: chọn Assignments > Settings, chọn Files hoặc chọn
Project > Add/Remove Files in Project
• Nếu đã dùng Quartus® II Tex...
Trang
1
TN KTS
-
Altera DE1
ộ môn Điện T
-
ĐHBK Tp HCM
Kit thí nghiệm Kỹ thuật số
Altera DE1
thí nghiệm kĩ thuật số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm kĩ thuật số - Người đăng: pain2905
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
31 Vietnamese
thí nghiệm kĩ thuật số 9 10 850