Ktl-icon-tai-lieu

Thí nghiệm môn hoc điện hóa - ăn mòn

Được đăng lên bởi nguyenhuuphuoc-09h5-gmail-com
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1566 lần   |   Lượt tải: 4 lần
Lê Ngọc Trung

1

BÀI THÍ NGHIỆM MÔN HỌC
ðIỆN HOÁ - ĂN MÒN
ANỐT HOÁ NHÔM, HỢP KIM NHÔM

BÀI 1:

I. Chuẩn bị thí nghiệm :
1. Dung dịch ñiện phân:
Dung dịch ñiện phân gồm có:
H2SO4

180 - 200g/l

Pha thành 0,5 lít dung dịch
2. Chuẩn bị ñiện cực:
- ðiện cực anốt: nhôm hay hợp kim nhôm lá có kích thước cỡ:
50×50×1 mm
- ðiện cực catốt: tấm chì (Pb) hoặc nhôm có kích thước cỡ:
50×150×2mm
ðiện cực phải làm sạch dầu, mỡ, tẩy gỉ, rửa sạch.
- Bình ñiện phân là cốc thủy tinh 500ml
- Lắp sơ ñồ ñiện phân: chỉnh lưu, biến trở con chạy, ampe kế.
1

2

3

R

A

+ -

Al

Pb

H2SO4
Sơ ñồ bình ñiện phân

Pb

Lê Ngọc Trung

2

1. Biến trở ; 2. Ampe kế; 3. Chỉnh lưu
3. Xử lý mẫu trước khi làm thí nghiệm:
- Tẩy dầu mỡ trong dung dịch:
NaOH

: 5 - 15g/l

Na2CO3

: 15 - 35g/l

Nhiệt ñộ

: thường

Thời gian

: 1- 3 phút

- Tẩy gỉ và hoạt hoá bề mặt:
HNO3

: 65g/l

Nhiệt ñộ

: thường

Thời gian

: 2- 3 phút

4. Chế ñộ anốt hoá:
Nhiệt ñộ:

thường

ia (A/dm2):

1,5 - 2,0

ðiện thế (V):

8 - 12

Thời gian (phút): 20-30
II. Thí nghiệm:
1. Quan sát quá trình anốt hoá: hiện tượng thoát khí trên các cực, sự
thay ñổi dòng và thế khi tạo thành màng oxyt γAl2O3 trong thời gian tiến
hành thí nghiệm. Lập bảng sau:

STT Trên anốt
1
2
3
4

Trên catốt

Sự thay ñổi dòng (Ia) và thế

Nhận xét

Lê Ngọc Trung

3

Sau mỗi lần ñiện phân, mẫu ñược lấy ra ñem ñi xử lý ñể tiếp tục làm
tiếp cho bài thí nghiệm sau.
2. Yêu cầu sinh viên:
- ðọc kỹ bài thí nghiệm, làm cẩn thận.
- Tự lắp sơ ñồ ñiện phân
- Viết báo cáo gồm cả lí thuyết (dùng lí thuyết (cơ chế) ñể giải thích
hiện tượng) và số liệu thu ñược. Nộp lại cho giáo viên phụ trách.

Lê Ngọc Trung

4

NHUỘM MÀU NHÔM, HỢP KIM NHÔM

BÀI 2:

I. Chuẩn bị thí nghiệm :
1. Chuẩn bị mẫu:
Mẫu sau khi ñã anốt hoá ñể tạo màng oxyt γAl2O3 ñược ñem ñi
nhuộm màu, các mẫu còn lại ñược ngâm chờ trong nước cất ñể tránh tác
dụng của không khí.
2. Pha dung dịch nhuộm:
2.1. Nhuộm màu hoá học:
Pha theo thành phần ở các bảng sau:
Bảng 1.1. Thành phần dung dịch khi nhuộm màu các hợp chất vô cơ.
Màu
Hợp chất
Dung dịch 1
Dung dịch 2
nhuộm
màu
Muối
Nồng
Muối
Nồng
ñộ (g/l)
ñộ
(g/l)
Xanh
FeCl2
10-100 K4Fe(CN)6
10-50 Xanh da trời
Da
CuSO4
10-100 K4Fe(CN)6
10-50 CuFe(CN)6
lương
Vàng
Pb(CH3COO) 100K2Cr2O7
50PbCr2O7
200
100
2
Trắng
Pb(CH3COO) 10-50
Na2SO4
10-50 PbSO4
2

Vàng
ánh
ðen

Na2SO3

10-50

Co(CH3COO) 10-100

KMnO4

10-50

MnO

KMnO4

15-25

CoO

2

Bảng 1.2. Thành phần dung dịch khi nhuộm màu các hợp chất hữu cơ.
Tên chất màu
Nồng ñộ (g/l)
pH
Nhiệt ñộ (oC)
Alizarin vàng
5
50
...
Lê Ngc Trung 1
BÀI THÍ NGHIM MÔN HC
ðIN HOÁ - ĂN MÒN
BÀI 1: ANT HOÁ NM, HP KIM NHÔM
I. Chun b thí nghim :
1. Dung dch ñin phân:
Dung dch ñin phân gm:
H
2
SO
4
180 - 200g/l
Pha thành 0,5 lít dung dch
2. Chun b ñin cc:
- ðin cc ant: nhôm hay hp kim nm lá có kích thước c:
50×50×1 mm
- ðin cc catt: tm chì (Pb) hoc nhôm kích thưc c:
50×150×2mm
ðin cc phi làm sch du, m, ty g, ra sch.
- Bình ñin phân là cc thy tinh 500ml
- Lp sơ ñồ ñin phân: chnh lưu, biến tr con chy, ampe kế.
1 2 3
+ -
H
2
SO
4
Sơ ñồ bình ñin phân
Pb
Pb
R
A
Al
Thí nghiệm môn hoc điện hóa - ăn mòn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thí nghiệm môn hoc điện hóa - ăn mòn - Người đăng: nguyenhuuphuoc-09h5-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
Thí nghiệm môn hoc điện hóa - ăn mòn 9 10 528