Ktl-icon-tai-lieu

thí nghiệm nén tĩnh và diễn dịch kết quả

Được đăng lên bởi nguyen viet kien
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 636 lần   |   Lượt tải: 1 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH – BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT

----- *** -----

BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ

THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH TẠI HIỆN TRƯỜNG
VÀ MỘT SỐ CÁCH DIỄN DỊCH KẾT QUẢ

NGUYỄN ĐÌNH DŨNG

HÀ NỘI - 2013

1

2.1.

kh¸i qu¸t chung
ThÝ nghiÖm tÜnh t¶i t¹i hiÖn trêng lµ ph¬ng ph¸p c¬ b¶n vµ tin cËy nhÊt x¸c
®Þnh søc chÞu nÐn däc trôc cña cäc. Trong thùc tÕ c«ng tr×nh, phÇn lín lµ cäc chÞu t¶i
theo ph¬ng th¼ng ®øng. Sù ph¸ ho¹i cña cäc díi t¸c ®éng cña t¶i träng bªn ngoµi
bao gåm sù ph¸ ho¹i cêng ®é vËt liÖu cña th©n cäc vµ sù ph¸ ho¹i cêng ®é cña ®Êt
nÒn.
2.1.1. Sù ph¸ ho¹i vËt liÖu th©n cäc.
Trong thÝ nghiÖm nÐn däc trôc cña cäc khoan nhåi, sù ph¸ ho¹i cña th©n cäc
bao gåm: ph¸ ho¹i do cêng ®é cña bª t«ng kh«ng ®ñ (nh lîng xi m¨ng kh«ng ®ñ,
kh«ng ®Æc ch¾c, r¬i v÷a ph©n tÇng, …), ph¸ ho¹i do cäc dÞ d¹ng (nh co th¾t, lÖch vÞ
trÝ, gÉy cäc, kÑp bïn…). Cäc khoan ®êng kÝnh lín trong thÝ nghiÖm tÜnh t¶i däc trôc,
thêng ph¶i dõng thÝ nghiÖm do sù ph¸ ho¹i cêng ®é l¨ng trô cña bª t«ng ®Çu cäc.
Trong thÝ nghiÖm cäc ®óc s½n, nÕu líp nÒn phÝa trªn lµ líp bïn dÇy, cã kh¶ n¨ng cäc
bÞ cong ë phÇn bªn trªn ph¶i dõng thÝ nghiÖm. Lµm thÝ nghiÖm tÜnh t¶i trªn cäc
vu«ng bª t«ng cèt thÐp, sau khi chÆt cäc còng thêng ph¶i dõng thÝ nghiÖm do ®Çu
cäc kh«ng cã líi thÐp vµ kho¶ng c¸ch cèt ®ai tha, gia t¶i cha lín ®· xuÊt hiÖn nh÷ng
vÕt nøt ë vÞ trÝ däc cèt thÐp chñ, cuèi cïng ®Çu cäc bÞ nÐn vì däc theo vÕt nøt.
2.1.2. Sù ph¸ ho¹i cêng ®é ®Êt nÒn cña cäc
Søc chÞu t¶i nÐn däc trôc cùc h¹n cña cäc ®¬n, lùc chèng l¹i cña ®Êt ®èi víi
cäc, chia thµnh lùc ma s¸t thµnh cäc vµ lùc chèng mòi cäc (gi÷a chóng võa kh¸c
nhau võa cã ¶nh hëng lÉn nhau). Nghiªn cøu thÝ nghiÖm cho thÊy r»ng, khi gia t¶i
thÝ nghiÖm nÐn tÜnh, nÕu mòi cäc lín h¬n 10mm (®Çu cäc do tÝch luü lîng co ngãt
®µn håi dÎo cña th©n cäc, lîng lón cña nã lín h¬n mòi cäc), chuyÓn vÞ t¬ng ®èi cña
cäc - ®Êt cña c¸c líp ®Êt thµnh cäc ®Òu lín h¬n 10mm, th× lùc ma s¸t v¸ch cña c¸c
líp ®Òu ®· ®îc ph¸t huy (®éng viªn) hÕt. Sau khi tæng ma s¸t v¸ch cña toµn bé th©n
cäc ®¹t tíi trÞ sè lín nhÊt, nÕu tiÕp tôc gia t¶i, trÞ sè ®ã sÏ gi¶m mét chót hoÆc vÒ c¬
b¶n kh«ng thay ®æi. Tr¹ng th¸i giíi h¹n cña søc chÞu nÐn däc trôc cña cäc ®¬n (trõ
cäc ma s¸t ®¬n thuÇn), nãi chung do lùc c¶n mòi cäc khèng chÕ. §é lón mòi cäc cÇn
thiÕt ®Ó ph¸t huy ®Çy ®ñ søc chÞu t¶i cña mòi cäc lín h¬n rÊt nhiÒu so víi lùc c¶n ma
s¸t, nã kh«ng nh÷ng liªn quan tíi lo¹i ®Êt, ®ång thêi cßn lµ hµm sè cña ®êng kÝnh
cäc. Gi¸ trÞ lón cùc h¹n nµy, víi ®Êt sÐt nãi chung kho...
TRƯỜNG ĐẠI HỌC GIAO THÔNG VẬN TẢI
KHOA CÔNG TRÌNH – BỘ MÔN ĐỊA KỸ THUẬT
----- *** -----
BÁO CÁO CHUYÊN ĐỀ
THÍ NGHIM NÉN TĨNH TI HIN TRƯỜNG
VÀ MT S CÁCH DIN DCH KT QU
NGUYỄN ĐÌNH DŨNG
HÀ NỘI - 2013
1
thí nghiệm nén tĩnh và diễn dịch kết quả - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thí nghiệm nén tĩnh và diễn dịch kết quả - Người đăng: nguyen viet kien
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
thí nghiệm nén tĩnh và diễn dịch kết quả 9 10 542