Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị cân

Được đăng lên bởi Công Ngông Cuồng
Số trang: 117 trang   |   Lượt xem: 1221 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lêi nãi ®Çu
S¶n phÈm c¸n ®îc sö dông kh¾p mäi n¬i, tõ c¸c ngµnh c«ng nghiÖp chÕ t¹o «t«,
xe löa, m¸y cµy, xe t¨ng, chÕ t¹o m¸y bay, tªn löa, trong chÕ t¹o tµu thñy ®Õn c¸c
ngµnh c«ng nghiÖp x©y dùng d©n dông, x©y dùng cÇu ®êng, x©y dùng d©n dông, ph¸t
thanh truyÒn h×nh v.v... v× vËy mµ ngµnh c¸n thÐp ®îc chó ý vµ ph¸t triÓn m¹nh trªn
thÕ giíi.
Trong ®Þnh híng ph¸t triÓn cña ngµnh luyÖn kim ë níc ta ®· dù kiÕn tæng nhu
cÇu thÐp vµo n¨m 2010 lµ 6.400.000 tÊn, trong ®ã cã 3.500.000 tÊn thÐp tÊm, l¸ vµ
2.900.000 tÊn thÐp h×nh vµ d©y.
§Ó ®¶m b¶o nhu cÇu nªu trªn, dù kiÕn x©y dùng, ph©n bæ vµ ph¸t triÓn n¨ng lùc
thiÕt bÞ nh»m c©n ®èi nhu cÇu s¶n phÈm còng ®îc ®Ò xuÊt cho tõng giai ®o¹n ®Õn 2005
vµ 2010, bao gåm c¸c nhµ m¸y c¸n nãng, c¸n nguéi thÐp b¨ng liªn tôc víi tæng s¶n
lîng dù kiÕn ®Õn 2010 tíi h¬n 4 triÖu tÊn/n¨m.
HiÖn nay, c¸c xÝ nghiÖp liªn doanh c¸n thÐp gi÷a ViÖt nam vµ níc ngoµi ®·
h×nh thµnh nh C«ng ty thÐp ViÖt - Uc VINAUSTEEL ë H¶i phßng cã n¨ng suÊt 18 v¹n
tÊn / n¨m, C«ng ty thÐp NASTEELVINA gi÷a ViÖt nam vµ Singapo ë Th¸i nguyªn cã
n¨ng suÊt 12 v¹n tÊn / n¨m, C«ng ty thÐp ViÖt - NhËt ë Vòng tµu, C«ng ty thÐp èng
VINAPIPE liªn doanh gi÷a ViÖt nam vµ Hµn quèc, C«ng ty thÐp §µ n½ng v.v... TÝnh
®Õn n¨m 2005 c¶ níc ta ®· s¶n xuÊt kho¶ng 3.000.000 tÊn thÐp c¸n.
§Ó ®¸p øng cho viÖc ®µo t¹o c¸c c¸n bé kü thuËt chuyªn ngµnh luyÖn c¸n thÐp
t¹i khu vùc MiÒn trung, Chóng t«i biªn so¹n gi¸o tr×nh ThiÕt bÞ c¸n bao gåm 3 ch¬ng:
Ch¬ng 1 giíi thiÖu vÒ m¸y c¸n vµ lÞch sö ph¸t triÓn cña m¸y c¸n thÐp trªn thÕ
giíi vµ t¹i ViÖt nam gióp b¹n ®äc hiÓu ®îc sù ra ®êi vµ qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kh«ng
ngõng cña ngµnh c¸n thÐp.
Ch¬ng 2 tr×nh bµy vÒ c¸c lo¹i m¸y c¸n vµ c¸c thiÕt bÞ phô trî trong c¸c d©y
chuyÒn c¸n ph¸, c¸n ph«i, c¸n h×nh cì lín, cì trung, cì nhá. Ch¬ng nµy cßn tr×nh bµy
vÒ c¸c lo¹i m¸y c¸n tÊm, c¸n èng vµ mét sè m¸y c¸n ®Æc biÖt.
Ch¬ng 3 ®i s©u vµo viÖc tÝnh to¸n vµ thiÕt kÕ m¸y c¸n, bao gåm viÖc tÝnh to¸n
thiÕt kÕ c¸c chi tiÕt trªn gi¸ c¸n, hÖ thèng truyÒn ®éng cña m¸y c¸n. Gi¸o tr×nh cßn ®i
s©u vµo viÖc tÝnh to¸n vµ nghiÖm bÒn c¸c thiÕt bÞ phô nh bµn n©ng h¹, m¸y dÉn híng,
m¸y lËt thÐp, c¸c lo¹i m¸y c¾t ph«i vµ s¶n phÈm c¸n v.v
§©y lµ gi¸o tr×nh dïng ®Ó gi¶ng d¹y cho sinh viªn ngµnh c¬ khÝ luyÖn c¸n thÐp
vµ còng rÊt bæ Ých ®èi víi c¸c c¸n bé kü thuËt chuyªn ngµnh ®Ó tham kh¶o.
Trong qu¸ tr×nh biªn so¹n gi¸o tr×nh nµy chóng t«i ®· nhËn ®îc sù gióp ®ì, gãp
ý cña c¸c b¹n ®ång nghiÖp t¹i Trêng §HBK Hµ néi vµ Trêng §HBK §µ n½ng. Gi¸o
tr×nh ch¾c ch¾n vÉn cßn nhiÒu thiÕu sãt b¹n ®äc gãp ý kiÕn ®Ó gi¸o tr×nh hoµn thiÖn h¬n
trong lÇn biªn so¹n sau. Chóng t«i xin ch©n thµnh c¸m ¬n !
Thiết bị cân - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị cân - Người đăng: Công Ngông Cuồng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
117 Vietnamese
Thiết bị cân 9 10 362