Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Bị Đo Thông Minh

Được đăng lên bởi kaivnit
Số trang: 40 trang   |   Lượt xem: 2886 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thi t b và h th ng ño thông minh

GV: Nguy n Hoàng Nam
B môn K thu t ño và THCN

Hà N i 04/2011

1

Tài li u tham kh o
1.

2.
3.
4.

5.
6.

PGS. Nguy n Tr ng Qu , TS. Nguy n Th Lan
Hương, PGS. Ph m Th Ng c Y n, C s k thu t
ño, NXB KHKT, 2009
Calibration: Philosophy in Practice, Fluke,
Các t p chí v ño lư ng ()
Handbook of Modern Sensors, Jacob Fraden,
Springer
T p chí Electronique
Jonh Brignell and Neil White, Intelligent Sensor
Systems, IOP Publishing Ltd, 1994, NV490/A-N562/A

Thi t b và h th ng ño thông minh

2

Nguy n Hoàng Nam

M cl c
Thi t b ño thông minh
C u trúc thi t b
Ch c năng thông minh

Các thu t toán x lý thông minh trong thi t b ño
Ch n thang ño
T ñ ng chu n ñ
Các phương pháp bù sai s

H th ng ño thông minh
Chu n IEE1451

Thi t b và h th ng ño o
Ví d ñi n hình c a h th ng ño
Thi t b và h th ng ño thông minh

3

Nguy n Hoàng Nam

Xu hư ng phát tri n thi t b ño: th ng kê s lư ng thi t b bán
ra t i th trư ng Pháp năm 1999
Mesures annoncées
par le SIMTEC
(Syndicat de
l’Instrumentation de
Mesure, du Test, de
l’Energie et des
Communications dans le domaine de
l’électronique)

Sources : Revue Mesure
n°
726, Juin 2000

Thi t b và h th ng ño thông minh

4

Nguy n Hoàng Nam

Hơn 8,5 % thi t b ño (ñi n t ) ñư c bán t i Pháp c a hãng SIMTEC (Syndicate des
fournisseurs d’instrumentation)
T ng ti n
M€

Tăng trư ng
(2007/2006)

Trong t t c các lĩnh v c

239.8

+8.5%

Các thi t b thông d ng

115,67

+18.1%

Thi t b RF<3GHz

33,94

-1,5%

Thi t b RF>3GHz

30,47

+22.8%

Thi t b ño trong vi n
thông và cáp quang

32,69

S n ph m bán
cho công
nghi p là 17%;
22% trong vi n
thông; 9% cho
giáo d c và
nghiên c u; 8%
cho xe hơi

-13,8%

Thi t b và h th ng ño thông minh

T p chí Mesure
(tháng 7 năm 2007)
5

Nguy n Hoàng Nam

M t s nh n ñ nh
Thi t b ño ñã có nh ng thành t u rõ ràng
◦ Ch y u ñư c s d ng trong lĩnh v c nghiên c u hay trong các
phòng thí nghi m.
Các thi t b cho phép ñi u khi n tr ng thái c a h th ng hay trong
s n xu t v i ñ chính xác ngoài kh năng c a con ngư i.
◦ Vi c c i ti n ñ chính xác này phù h p v i các c m bi n luôn luôn
ñư c ti n hành
◦ Các công ngh m i ñ i v i c m bi n
C m bi n ñư c tích h p trong m t l p m ng
C m bi n s d ng s i quang, …
Thi t b ño phát tri n trong ngành công nghi p
◦ Nó phát tri n trong lĩnh v c s n xu t
◦ Nó ph c v vi c ki m soát ch t lư ng, tuân th các các ch c năng
trong quá trình s n xu t
◦ Nó cho phép tăng tính b o m t
Thi t b và h th ng ño thông minh

6

Nguy n Hoàng Nam

Nh n ñ nh
Thi t b ño ñư c ph bi...
Thiết b và h thng ño thông minhThiết b và h thng ño thông minh
1
GV: Nguyn Hoàng Nam
B môn K thut ño và THCN
Hà Ni 04/2011
Tài liu tham kho
1. PGS. Nguyn Trng Quế, TS. Nguyn Th Lan
Hương, PGS. Phm Th Ngc Yến, C s k thut
ño, NXB KHKT, 2009
2. Calibration: Philosophy in Practice, Fluke,
Nguyn Hoàng Nam
2
3. Các tp chí v ño lường (www.mesures.com)
4. Handbook of Modern Sensors, Jacob Fraden,
Springer
5. Tp chí Electronique
6. Jonh Brignell and Neil White, Intelligent Sensor
Systems, IOP Publishing Ltd, 1994, NV490/A-N562/A
Thiết b và h thng ño thông minh
Thiết Bị Đo Thông Minh - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Bị Đo Thông Minh - Người đăng: kaivnit
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
40 Vietnamese
Thiết Bị Đo Thông Minh 9 10 845