Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị ép bùn

Được đăng lên bởi Đạo Nguyễn
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1827 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Thiết bị ép bùn – khử nước bùn
8.1. Giới thiệu thiết bị ép bùn
8.2. Thông số thiết bị ép bùn
8.3. Lựa chọn thiết bị ép bùn
8.1. Giới thiệu thiết bị ép bùn
giai ñoaïn 1
taïo dk
hoùa chaát

dd
buøn
polymer

hh buøn
polymer

giai ñoaïn 2

giai ñoaïn 3

xaû nöôùc
troïng löïc

Taùch nöôùc baèng löïc eùp vaø löïc caét

voøi phun

buøn

voøi phun

nöôùc
taùch buøn
nöôùc röõa

baùnh buøn
taùch nöôùc

(a)

(b)
Hình vẽ 8.1: Sơ đồ nguyên lý hoạt động (a) và thiết bị ép bùn dây đai (b).

Đối với các trạm xử lý nước thải có công suất tương đối lớn, việc làm khô bùn ở sân phơi
bùn không phải lúc nào cũng thực hiện được vì các lý do sau đây:
• Một là sân phơi bùn chiếm diện tích quá lớn;
 

1

• Hai là có thể có các mùi hôi thối đặc trưng, ruồi nhặng phát triển có khả năng gây ô
nhiễm môi trường xung quanh.
Trong trường hợp mặt bằng hạn hẹp, người ta thường dùng các thiết bị làm khô bùn bằng
phương pháp cơ học để thay thế cho sân phơi bùn. Các thiết bị đó có thể kể đến như: thiết
bị lọc chân không, thiết bị ép bùn dây đai, thiết bị ép khung bản, thiết bị ly tâm bùn được
thể hiện trên các hình vẽ 8.1 đến 8.3.
Đối với các trạm xử lý nước thải có công suất tương đối lớn, việc làm khô bùn ở sân phơi
bùn không phải lúc nào cũng thực hiện được vì các lý do sau đây:
• Một là sân phơi bùn chiếm diện tích quá lớn;
• Hai là có thể có các mùi hôi thối đặc trưng, ruồi nhặng phát triển có khả năng gây ô
nhiễm môi trường xung quanh.
Do đó trong một số trường hợp, đặc biệt là những nơi có mặt bằng hạn hẹp, người ta
thường dùng các thiết bị làm khô bùn bằng phương pháp cơ học để thay thế cho sân phơi
bùn. Các thiết bị đó có thể kể đến như: thiết bị lọc chân không, thiết bị lọc ép, thiết bị vắt
nước bằng dây đai mà nguyên lý hoạt động của chúng được thể hiện trên các hình vẽ
8.1a.
Ñaàu coá ñònh

ñaàu di chuyeån
motor
ñaàu coá ñònh
buøn vaøo

nöôùc taùch buøn

(a)

(b)
Hình vẽ 8.2: Sơ đồ nguyên lý hoạt động (a) và máy ép bùn kiểu khung bản (b).
 

2

(a)

 
(b)
Hình vẽ 8.3: Sơ đồ nguyên lý hoạt động (a) và máy ép bùn kiểu ly tâm (b).

 

3

8.2.

Thông số thiết bị ép bùn

Bảng 8.1. Đặc tính kỹ thuật khử nước của thiết bị ép bùn kiểu lọc dây đai
STT

Loại bùn

Nồng độ

Nồng độ

bùn ban

bùn sau khi

đầu (%)

ép (%)

1

Cặn tươi từ bể lắng đợt I

3÷7

28 ÷ 44

2

Cặn tươi từ bể lắng đợt I và bùn hoạt tính dư

3÷6

20 ÷ 35

3

Cặn tươi từ bể lắng đợt I và bùn từ bể lọc sinh học

3÷6

20 ÷ 35

4

Bùn hoạt tính dư

1÷4

12 ÷ 20

5

Bùn từ bể lắng đợt I đã được phân hủy kỵ khí

3÷7

25 ÷ 35
...
Thiết b ép bùn – kh nước bùn
8.1. Gii thiu thiết b ép bùn
8.2. Thông s thiết b ép bùn
8.3. La chn thiết b ép bùn
8.1. Gii thiu thiết b ép bùn
hh buøn
polymer
buøn
dd
polymer
giai ñoaïn 1
taïo dk
hoùa chaát
buøn
giai ñoaïn 2
xaû nöôùc
troïng löïc
giai ñoaïn 3
Taùch nöôùc baèng ïc eùp vaø ïc caét
bnh buøn
taùchôùc
nöôùc
taùch buøn
nöôùc röõa
voøi phun
voøi phun
(a)
(b)
Hình v 8.1: Sơ đồ nguyên lý hot động (a) và thiết b ép bùn dây đai (b).
Đối vi các trm x lý nước thi có công sut tương đối ln, vic làm khô bùn sân phơi
bùn không phi lúc nào cũng thc hin được vì các lý do sau đây:
Mt là sân phơi bùn chiếm din tích quá ln;
1
Thiết bị ép bùn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị ép bùn - Người đăng: Đạo Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
Thiết bị ép bùn 9 10 26