Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị ngoại vi

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 334 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1
Electrical Engineering
1
Thiết b ngoi vi
• Giao tiÕp víi ®Ìn LED
• Giao tiÕp víi phÝm
• Gi¸o tiÕp víi LCD
• Giao tiÕp víi ®éng c¬ bíc
• Giao tiÕp víi ®éng c¬ 1 chiÒu
Electrical Engineering
2
Ngun cung cp
•Mch cung cp
5V 1 chiu t
ngun 9V –
15VDC
•Cht lượng n
định
•D chế to bng
linh kin có sn
Thiết bị ngoại vi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị ngoại vi - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Thiết bị ngoại vi 9 10 600