Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị phục vụ công tác bê tông

Được đăng lên bởi Nguyễn Đức Tài
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 541 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 5. Thiết b phc v công tác bê tông
79
CHÆÅNG V MAÏY PHUÛC VUÛ CÄNG TAÏC BÃTÄNG
Trong cäng taïc xáy dæûng ngæåìi ta duìng mäüt khäúi læåüng ráút låïn häøn håüp
bãtäng loaûi váût liãûu naìy coï nhiãöu tênh æu viãût nâäü bãön, mquan, khaí
nàng phoìng chäúng chaïy täút va tênh kinh tãú.
Bãtäng lhäùn håüp bao gäöm, xi màng, cäút liãûu( caït, âaï, soíi. ..) vaì næåïc,
cäng taïc bãtäng bao gäöm viãûc chuáøn bë häùn håüp bãtäng, váûn chuyãøn bãtäng,
âäø vaì âáöm bãtäng
5.1 Maïy träün bãtäng
Maïy träün bãtäng duìng âãø saín xuáút häùn håüp bãtäng tæì caïc thaình pháön
âaî âæåüc âënh læåüng theo cáúp phäúi âaî xaïc âënh. So våïi träün bàòng tay, träün bàòng
maïy tiãút kiãûm xi màng hån, âaím baío nàng suáút vaì cháút læåüng cao. Âàûc træng
kyî thuáût chuí yãúu cuía maïy träün laì dung têch saín xuáút V
sx
cuía thuìng träün, tæïc
dung têch naûp váût liãûu cho mäüt meí träün. Dung têch hçnh hoüc thæåìng gáúp 1.5-3
láön dung têch saín xuáút. Trong xáy dæûng duìng caïc loaûi maïy träün coï dung têch
saín xuáút: 250, 500, 1000, 1200, 2400, 4500 lêt. Maïy träün gäöm caïc bäü pháûn chuí
yãúu: thuìng träün, bäü pháûn cäng taïc, hãû thäúng dáùn âäüng, thiãút bë naûp v âäø
bãtäng.
Theo âiãöu kiãûn laìm viãûc coï maïy träün cäú âënh vmaïy träün di âäüng, theo
chãú âäü laìm viãûc coï loaûi laìm viãûc theo chu kyì vaì laìm viãûc liãn tuûc, theo phæång
phaïp träün coï loaûi träün tæû do vloaûi träün cæåíng bæïc, ngoaìi ra coìn phán biãût
theo caïch âäø bãtäng: âäø bàòng caïch láût uïp thuìng, âäø bàòng maïng,
âä øbàòng caïch nghiãng thuìng vaì âäø bàòng caïch uïp thuìng,...
Thiết bị phục vụ công tác bê tông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị phục vụ công tác bê tông - Người đăng: Nguyễn Đức Tài
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết bị phục vụ công tác bê tông 9 10 403