Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị sấy

Được đăng lên bởi dinhhienck
Số trang: 28 trang   |   Lượt xem: 462 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết bị sấy
Module by: PGS. TSKH. LÊ VĂN HOANG
̀
Summary: Quá trình tách ẩm của bán thành phẩm vi sinh tổng hợp là một trong
những công đoạn cuối cùng trong sản xuất các chất hoạt hoá sinh học. Chất lỏng
canh trường chứa nấm men, vitamin, 60% cần phải sấy. Trong các thiết bị sấy,
chất÷ axit amin, enzim... có độ ẩm 30 12%.÷ lỏng canh trường bị khử nước đến
5
Nội dung:
Sấy các sản phẩm thuộc lĩnh vực sản xuất bằng phương pháp vi sinh là quá trình
phức tạp. Tất cả các sản phẩm thu nhận được từ tổng hợp vi sinh được chia ra
làm hai nhóm chính:
- Các sản phẩm mà sau khi sấy không đòi hỏi bảo giữ khả năng sống của vi sinh
vật hay không đòi hỏi độ hoạt hoá cao của các chế phẩm và các sản phẩm được
sử dụng như nguồn các chất dinh dưỡng (nấm men gia súc, tảo, axit amin...).
- Các sản phẩm mà sau khi sấy cần bảo giữ khả năng sống hay bảo giữ hoạt hoá
cao của các chế phẩm (men bánh mì, một số vi khuẩn và enzim, dược phẩm bảo
vệ thực vật...).
Tất nhiên là đối với sản phẩm nhóm 1 có thể ứng dụng chế độ sấy cao hơn,
trong đó đối với nhóm 2 đòi hỏi chế độ sấy thấp hơn và thời gian ngắn hơn.
Tối ưu hoá việc lựa chọn phương pháp sấy và các kết cấu của máy sấy có liên
quan chặt chẽ với đặc tính của các sản phẩm đem sấy. Để tính toán quá trình
sấy cần phải biết độ ẩm của sản phẩm ban đầu và cuối, cấu trúc ống dẫn, độ
nhớt, sức bền bề mặt, hệ số nhiệt dung, độ dẫn nhiệt, độ đẫn nhiệt độ, độ bền
nhiệt, thành phần hoá học...
PHÂN LOẠI CÁC MÁY SẤY
Vì sản phẩm đem sấy có rất nhiều loại, cho nên trong thực tế cũng được sử
dụng nhiều loại máy sấy khác nhau. Có thể nêu tổng quát về sự phân loại như
sau:
- Theo phương pháp nạp nhiệt, các máy sấy được chia ra loại đối lưu hay tiếp
xúc.
- Theo dạng chất tải nhiệt: không khi, khí và hơi.
- Theo trị số áp suất trong phòng sấy: làm việc ở áp suất khí quyển hay chân
không.
- Theo phương pháp tác động: tuần hoàn, liên tục.
- Theo hướng chuyển động của vật liệu và chất tải nhiệt trong các máy sấy đối
lưu: cùng chiều, ngược chiều và với các dòng cắt nhau.
- Theo kết cấu: phòng, đường hầm, băng tải, sấy tầng sôi, sấy phun, thùng quay,
tiếp xúc, thăng hoa, bức xạ nhiệt.
CÁC SẢN PHẨM TRONG SẢN XUẤT BẰNG PHƯƠNG PHÁP VI SINH LÀ
NHỮNG ĐỐI TƯỢNG ĐỂ SẤY
Khi sấy, các chất hoạt hoá sinh học bị những biến đổi, gây ra tăng nồng độ một
số hợp chất, bị ảnh hưởng nhiệt độ của tác nhân sấy, bị ảnh hưởng oxy không
khí, chịu sự biến đổi của phản ứng môi trường... cuối cùng tạo nên những hợp

chất mới, bị khử các chất hoạt hoá, bị phá huỷ khả năng sống của tế...
Thi t b s yế ị ấ
Module by: PGS. TSKH. VĂN HOANG̀
Summary: Quá trình ch m c a bán thành ph m vi sinh t ng h p là m t trong
nh ngng đo n cu i cùng trong s n xu t các ch t ho t hoá sinh h c. Ch t l ng
canh tr ng ch a n m men, vitamin, 60% c n ph i s y. Trong các thi t b s y,ườ ế ị ấ
ch t ÷ axit amin, enzim... có đ m 30 12%. ÷ l ng canh tr ng b kh n c đ n ườ ướ ế
5
N i dung:
S y các s n ph m thu c lĩnh v c s n xu t b ng ph ng pp vi sinh là qtrình ươ
ph c t p. T t c các s n ph m thu nh n đ c t t ng h p vi sinh đ c chia ra ượ ượ
làm hai nhóm chính:
- Các s n ph m sau khi s y kng đòi h i b o gi kh năng s ng c a vi sinh
v t hay kng đòi h i đ ho t hoá cao c a các ch ph m và các s n ph m đ c ế ượ
s d ng nh ngu n các ch t dinh d ng (n m men gia c, t o, axit amin...). ư ưỡ
- Các s n ph m sau khi s y c n b o gi kh năng s ng hay b o gi ho t hoá
cao c a các ch ph m (men bánh mì, m t s vi khu n và enzim, d c ph m b o ế ượ
v th c v t...).
T t nhiênđ i v i s n ph m nm 1 th ng d ng ch đ s y cao h n, ế ơ
trong đó đ i v i nm 2 đòi h i ch đ s y th p h n th i gian ng n h n. ế ộ ấ ơ ơ
T i u hoá vi c l a ch n ph ng pp s y vàc k t c u c a máy s y có liên ư ươ ế
quan ch t ch v i đ c tính c a các s n ph m đem s y. Đ tính toán quá trình
s y c n ph i bi t đ m c a s n ph m ban đ u và cu i, c u tc ng d n, đ ế
nh t, s c b n b m t, h s nhi t dung, đ d n nhi t, đ đ n nhi t đ , đ b n ệ ố
nhi t, tnh ph n hoá h c...
PHÂN LO I CÁC MÁY S Y
Vì s n ph m đem s y có r t nhi u lo i, cho n trong th c t cũng đ c s ế ượ
d ng nhi u lo i máy s y kc nhau. th u t ng quát v s phân lo i nh ề ự ư
sau:
- Theo ph ng pháp n p nhi t, các máy s y đ c chia ra lo i đ i l u hay ti pươ ượ ư ế
c.
- Theo d ng ch t t i nhi t: không khi, k h i. ơ
- Theo tr s áp su t trong phòng s y: làm vi c áp su t khí quy n hay chânị ố
không.
- Theo ph ng phápc đ ng: tu n hoàn, liên t c.ươ
- Theo h ng chuy n đ ng c a v t li u và ch t t i nhi t trongc máy s y đ iướ
l u: cùng chi u, ng c chi u và v i các dòng c t nhau.ư ượ
- Theo k t c u: phòng, đ ng h m, băng t i, s y t ng sôi, s y phun, thùng quay,ế ườ
ti p xúc, thăng hoa, b c x nhi t.ế
C S N PH M TRONG S N XU T B NG PH NG PP VI SINH ƯƠ
NH NG Đ I T NG Đ S Y ƯỢ
Khi s y, các ch t ho t hoá sinh h c b nh ng bi n đ i, gây ra tăng n ng đ m t ế
s h p ch t, b nh h ng nhi t đ c a tác nhân s y, b nh h ng oxy không ưở ưở
khí, ch u s bi n đ i c a ph n ng môi tr ng... cu i cùng t o nên nh ng h p ế ườ
Thiết bị sấy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị sấy - Người đăng: dinhhienck
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
28 Vietnamese
Thiết bị sấy 9 10 766