Ktl-icon-tai-lieu

thiết bị sây phun

Được đăng lên bởi tranthiphong
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1130 lần   |   Lượt tải: 1 lần
bë theo äúng dáùn 7. ÅÍ cuäúi äúng dáùn 7 làõp cå cáúu phun hçnh noïn 8. Nhåì cå cáúu 8, taûo ra
doìng xoaïy cuía khê âæa vaìo. Caïc gioüt saín pháøm âæåüc phun bàòng âéa bë bao phuí båíi doìng
khäng khê vaì chuyãøn xuäúng dæåïi.
ÁØm âæåüc bäúc håi, caïc pháön tæí bäüt nhoí coìn laûi làõng xuäúng åí âaïy hçnh noïn vaì thaïo
âãún cå cáúu 1 âãø chuyãøn saín pháøm vaìo hãû bàng taíi khê âäüng hoüc. Âãø táøy saûch caïc tiãøu
pháön cuía saín pháøm baïm trãn tæåìng, làõp maïy rung 17. Taïc nhán sáúy bë thaíi coï mang theo
caïc tiãøu pháön nhoí cuía saín pháøm ra khoíi thiãút bë sáúy qua äúng dáùn 2 vaìo xyclon âãø taïch
bäüt. Âãø khaío saït bãn trong, coï xe náng 4, nguäön chiãúu saïng 6 vaì cæía 5. Táúm ngàn maïy
sáúy 11 coï caïc van baío hiãøm åí daûng caïc âéa chäöng nhau vaì daûng âæåìng äúng 12 âãø xaí khê
sáúy khi tàng aïp suáút âaïng kãø.
Âéa phun 10 quay våïi täúc âäü 10000 voìng/phuït tæì âäüng cå qua häüp giaím täúc. Âãø
bäi trån cå cáúu phun, åí pháön trãn cuía thiãút bë coï làõp cå cáúu cå hoüc vaì bäü loüc måî 14. Vä
làng âiãûn 15 duìng âãø náng cå cáúu phun.
Âãø traïnh chaïy saín pháøm trong maïy sáúy, ngæåìi ta âàût caïc cå cáúu baío hiãøm 3 vaì 18.
Maïy sáúy coï thãø âàût trong phoìng kên hay ngoaìi tråìi.
Hçnh 13.4 chè hãû thäúng sáúy phun täø håüp.
Bäü sáúy gäöm thuìng chæïa dung dëch cháút loíng canh træåìng 2, caïc båm ly tám 3 vaì 9,
thiãút bë loüc khê 1, phoìng sáúy 4, cå cáúu thaïo dåî âãø âáøy bäüt khä vaìo bàng taíi khê âäüng 10,
caïc bäü loüc vi khuáøn 7, quaût hai chiãöu 6, calorife 8, thuìng chæïa saín pháøm khä 12, caïc bäü
làõng bàòng xyclon 11, bäü thaïo dåî xyclon 13, bäü loüc khäng khê 5 âãø âáøy vaìo calorife 8.
Dung
dëch

Khäng khê tæì khê quyãøn

Hçnh 13.4. Hãû thäúng sáúy phun täø håüp
276

Âäúi våïi daûng maïy sáúy naìy, nhiãût âäü taïc nhán sáúy khi vaìo maïy âæåüc âiãöu chènh
trong giåïi haûn 135 ÷ 3900C, khi ra 60 ÷ 1000C. Âäü áøm ban âáöu cuía huyãön phuì 60 ÷
100%. Nàng suáút tênh theo áøm bäúc håi 500 ÷ 1000 kg/h.
Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc loaûi maïy sáúy phun trong hçnh 13.4 æïng duûng trong cäng
nghiãûp vi sinh âæåüc giåïi thiãûu åí baíng 13.1.
Baíng 13.1. Âàûc tênh kyî thuáût cuía caïc loaûi maïy sáúy trong hçnh 13.4

Nhaîn hiãûu

СРЦ -1,2/09
СРЦ - 4/50
СРЦ -5/120
СРЦ - 6,5/200
СРЦ - 8/350
СРЦ -10/550
СРЦ -12,5/1100
СРЦ -12,5/1500

Âæåìng
kênh bãn
trong,
mm

Chiãöu
cao
pháön
xilanh,
mm

Thãø têch
hoaût
âäüng,

1200
4000
5000
6500
8000
10000
12500
12500

800
4000
6000
6000
7000
7000
9000
12000

0,9
50
120
200
3...
276
bë theo äúng dáùn 7. ÅÍ cuäúi äúng dáùn 7 làõp cå cáúu phun hçnh noïn 8. Nhåì cå cáúu 8, taûo ra
doìng xoaïy cuía khê âæa vaìo. Caïc gioüt saín pháøm âæåüc phun bàòng âéa bë bao phuííi doìng
khäng khê vaì chuyãøn xuäúng dæåïi.
ÁØm âæåüc bäúc håi, caïc pháön tæíüt nhoí coìn laûi làõng xuäúng åí âaïy hçnh noïn vaì thaïo
âãún cå cáúu 1 âãø chuyãøn saín pháøm vaìo hãû bàng taíi khê âäüng hoüc. Âãøøy saûch caïc tiãøu
pháön cuía saín pháøm baïm trãn tæåìng, làõp maïy rung 17. Taïc nhán sáúy bë thaíi coï mang theo
caïc tiãøu pháön nhoí cuía saín pháøm ra khoíi thiãút bë sáúy qua äúng dáùn 2 vaìo xyclon âãø taïch
bäüt. Âãø
khaío saït bãn trong, coï xe náng 4, nguäön chiãúu saïng 6 vaìía 5. Táúm ngàn maïy
úy 11 coï caïc van baío hiãøm åí daûng caïc âéa chäöng nhau vaì daûng âæåìng äúng 12 âãø xaí khê
úy khi tàng aïp suáút âaïng kãø.
Âéa phun 10 quay våïi täúc âäü 10000 voìng/phuït tæì âäüng cå qua häüp giaím täúc. Âãø
bäi trån cå cáúu phun, åí pháön trãn cuía thiãút bë coïõp cå cáúu cå hoüc vaìü loüc måî 14. Vä
làng âiãûn 15 duìng âãø náng cå cáúu phun.
Âãø traïnh chaïy saín pháøm trong maïy sáúy, ngæåìi ta âàût caïc cå cáúu baío hiãøm 3 vaì 18.
Maïy sáúy coï thãø âàût trong phoìng kên hay ngoaìi tråìi.
Hçnh 13.4 chè hãû thäúng sáúy phun täø håüp.
Bäüúy gäöm thuìng chæïa dung dëch cháút loíng canh træåìng 2, caïc båm ly tám 3 vaì 9,
thiãút bë loüc khê 1, phoìng sáúy 4, cå cáúu thaïo dåî âãø âáøy bäüt khä vaìo bàng taíi khê âäüng 10,
caïc bäü loüc vi khuáøn 7, quaût hai chiãöu 6, calorife 8, thuìng chæïa saín pháøm khä 12, caïc bäü
õng bàòng xyclon 11, bäü thaïo dåî xyclon 13, bäü loüc khäng khê 5 âãø âáøy vaìo calorife 8.
D
ung
d
ë
ch
K
hän
g
khê tæì khê
q
u
y
ã
ø
n
H
çnh 13.4. Hãû thäún
g
ú
y
p
hun täø håü
p
thiết bị sây phun - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết bị sây phun - Người đăng: tranthiphong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
thiết bị sây phun 9 10 433