Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị sử dụng điện: điều hòa không khí

Được đăng lên bởi kakashi
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 985 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Thiết bị sử dụng điện: Điều hoà không khí và làm lạnh

HỆ THỐNG LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ
1. GIỚI THIỆU ........................................................................................................................1
U

2. CÁC DẠNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ LÀM LẠNH ..............................................3
3. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ LÀM LẠNH ...............................................9
4. CÁC GIẢI PHÁP SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG HIỆU QUẢ..........................................12
5. DANH SÁCH SÀNG LỌC GIẢI PHÁP..........................................................................17
6. CÁC BẢNG TÍNH .............................................................................................................19
7. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................................21

1. GIỚI THIỆU
Phần này giới thiệu vắn tắt về những đặc điểm chính của hệ thống làm lạnh và hệ thống điều
hòa không khí

1.1 Điều hoà không khí và làm lạnh là gì
Làm lạnh và điều hoà không khí được sử dụng để làm mát sản phẩm hoặc môi trường của toà
nhà. Hệ thống làm lạnh và điều hoà không khí (R) hấp thụ nhiệt từ nơi cần làm mát và truyền
nhiệt hấp thụ ra khu vực khác, có nhiệt độ cao hơn (xem hình 1).

Bình chứa nhiệt độ cao

Nhiệt thải
Năng lượng

R

Nhiệt hấp thụ
Bình chứa nhiệt độ thấp

Hình 1. Giản đồ hệ thống làm lạnh

Hướng dẫn Sử dụng năng


lượng

hiệu quả trong
©UNEP

ngành

công

nghiệp

Châu

Á

–

1

Thiết bị sử dụng điện: Điều hoà không khí và làm lạnh

Hình 2. Một vòng trao đổi nhiệt điển hình ở hệ thống làm lạnh (Cục Sử dụng
năng lượng hiệu quả, 2004)
Hệ thống làm lạnh có một số chu trình trao đổi nhiệt, như minh hoạ ở hình 2. Nhiệt năng
chuyển từ trái sang phải, được trích từ không gian và đưa vào các cửa ra qua năm chu trình
trao đổi nhiệt:
ƒ Chu trình sử dụng không khí trong nhà. Ở chu trình bên trái, quạt thổi không khí trong
nhà vào dàn lạnh, tại đó không khí sẽ truyền nhiệt cho nước lạnh. Không khí mát sẽ làm
mát không gian của toà nhà.
ƒ Chu trình sử dụng nước lạnh. Được thực hiện bởi bơm nước lạnh, nước quay trở lại từ
giàn lạnh, được đưa tới thiết bị bay hơi của bộ phận làm lạnh để được làm mát trở lại.
ƒ Chu trình sử dụng môi chất lạnh. Sử dụng môi chất lạnh đổi pha, máy nén ở hệ thống
làm lạnh truyền nhiệt từ môi chất lạnh sang nước ngưng.
ƒ Chu trình sử dụng nước ngưng. Nước hấp thụ nhiệt từ bình ngưng của thiết bị làm lạnh,
và được máy bơm nước ngưng...
Thiết b s dng đin: Điu hoà không khí và làm lnh
H THNG LÀM LNH VÀ ĐIU HÒA KHÔNG KHÍ
1. GII THIU ........................................................................................................................1 U
2. CÁC DNG ĐIU HÒA KHÔNG KHÍ VÀ LÀM LNH ..............................................3
3. ĐÁNH GIÁ ĐIU HOÀ KHÔNG KHÍ VÀ LÀM LNH ...............................................9
4. CÁC GII PHÁP S DNG NĂNG LƯỢNG HIU QU..........................................12
5. DANH SÁCH SÀNG LC GII PHÁP..........................................................................17
6. CÁC BNG TÍNH .............................................................................................................19
7. TÀI LIU THAM KHO.................................................................................................21
1. GII THIU
Phn này gii thiu vn tt v nhng đặc đim chính ca h thng làm lnh và h thng điu
hòa không khí
1.1 Điu hoà không khí và làm lnh là gì
Làm lnh và điu hoà không khí được s dng để làm mát sn phm hoc môi trường ca toà
nhà. H thng làm lnh và điu hoà không khí (R) hp th nhit t nơi cn làm mát và truyn
nhit hp th ra khu vc khác, có nhit độ cao hơn (xem hình 1).
Bình cha nhit độ cao
Bình cha nhit độ thp
R
N
ăn
g
l
ư
n
g
Nhi
t h
p
th
Nhit thi
Hình 1. Gin đồ h thng làm lnh
Hướng dn S dng năng lượng hiu qu trong ngành công nghip Châu Á –
www.energyefficiencyasia.org ©UNEP
1
Thiết bị sử dụng điện: điều hòa không khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị sử dụng điện: điều hòa không khí - Người đăng: kakashi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
Thiết bị sử dụng điện: điều hòa không khí 9 10 534