Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị tách dầu khí

Được đăng lên bởi Long Hoang
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1219 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Thiết bị tách dầu khí

PHẦN 6
THIẾT BỊ TÁCH DẦU KHÍ
6.1. GIỚI THIỆU
Thiết kế, chế tạo và chọn các thiết bị tách hơi và lỏng nói chung, thiết bị tách
dầu, khí, nước nói riêng là yêu cầu thiết thực cho hầu hết các quá trình công nghệ sản
xuất trong khai thác, xử lý, vận chuyển dầu khí và các sản phẩm của chúng.
Chỉ rất hiếm khí thiên nhiên tương đối sạch được khai thác từ mỏ khí. Dòng các
hydrocarbon được khai thác thường là các hỗn hợp của nhiều hydrocarbon cùng với
nước ở dạng lỏng và cả trạng thái khí. Thường những vụn rắn và những chất có hại
cũng có trong dòng khí đi lên. Dòng khai thác có thể là không ổn định với sự chuyển
đổi pha nhanh của các thành phần khi dòng được khai thác từ vỉa sâu hàng ngàn mét
với áp suất và nhiệt độ cao đi lên mặt đất. Vì vậy, việc loại bỏ các vụn rắn và các tạp
chất và tách nước, dầu, khí để vận chuyển riêng biệt là rất quan trọng. Các quá trình
tách khí và lỏng là tách và ổn định các pha này thành những sản phẩm thương mại.
Nói chung, những hydrocarbon trung gian (C3+) ở trạng thái lỏng có giá cao hơn nhiều
so với chúng ở trạng thái khí, cho nên người ta mong muốn tách lỏng tối đa. Để đạt
được mục đích này, người ta sử dụng các thiết bị tách khác nhau. Thiết bị tách cơ bản
để tách lỏng khỏi khí và tách lỏng khỏi lỏng là các bình tách trọng lực và cả bình tách
ly tâm.
Phần “THIẾT BỊ TÁCH DẦU KHÍ” sẽ giới thiệu một số đặc điểm kỹ thuật sản
xuất của bình tách; các loại bình tách thường được sử dụng để tách lỏng khỏi khí và
tách nước khỏi dầu, các đặc điểm cấu tạo của một số bộ phận quan trọng trong bình
tách, phương pháp tính toán để chọn bình tách cũng như xem xét các nguyên tắc kiểm
soát quá trình tách.
6.2. ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT SẢN XUẤT
Thiết bị tách dầu khí được chế tạo chuyên nghiệp tại các công ty chuyên trách
theo những tiêu chuẩn sản xuất. Những yêu cầu giám sát, kiểm soát, sự bảo đảm an
toàn ở áp suất làm việc cao cũng như nhiều tiêu chuẩn thiết kế và chế tạo khác.

Thái Võ Trang – BM. Khoan & Khai thác Dầu khí

1

Thiết bị tách dầu khí

Những tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo và vận hành đòi hỏi các thiết bị làm việc dưới
áp suất cao được sản xuất phải bền và đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho người
sử dụng.
6.2.1. Các tiêu chuẩn chế tạo bình tách
Tại các nước công nghiệp phát triển, việc chế tạo các trang thiết bị nhất thiết phải
tuân theo tiêu chuẩn của mình. Với xu hướng toàn cầu hoá nền sản xuất, các tiêu
chuẩn của các quốc gia chế tạo các trang thiết bị đều có chung tiêu chí: đồng bộ và dể
dàng thay thế, sửa chữa...
Thiết b tách du khí
Thái Võ Trang – BM. Khoan & Khai thác Du khí
1
PHN 6
THIT B TÁCH DU KHÍ
6.1. GII THIU
Thiết kế, chế to và chn các thiết b tách hơi và lng nói chung, thiết b tách
du, khí, nước nói riêng là yêu cu thiết thc cho hu hết các quá trình công ngh sn
xut trong khai thác, x lý, vn chuyn du khí và các sn phm ca chúng.
Ch rt hiếm khí thiên nhiên tương đối sch được khai thác t m khí. Dòng các
hydrocarbon được khai thác thường là các hn hp ca nhiu hydrocarbon cùng vi
nước
dng lng và c trng thái khí. Thường nhng vn rn và nhng cht có hi
cũng có trong dòng khí đi lên. Dòng khai thác có th là không n định vi s chuyn
đổi pha nhanh ca các thành phn khi dòng đưc khai thác t va sâu hàng ngàn mét
vi áp sut và nhit độ cao đi lên mt đất. Vì vy, vic loi b các vn rn và các tp
cht và tách nước, du, khí để vn chuyn riêng bit là rt quan trng. Các quá trình
tách khí và lng là tách và n định các pha này thành nhng sn phm thương mi.
Nói chung, nhng hydrocarbon trung gian (C
3
+
) trng thái lng có giá cao hơn nhiu
so vi chúng trng thái khí, cho nên người ta mong mun tách lng ti đa. Để đạt
được mc đích này, người ta s dng các thiết b tách khác nhau. Thiết b tách cơ bn
để tách lng khi khí và tách lng khi lng là các bình tách trng lc và c bình tách
ly tâm.
Phn “THIT B TÁCH DU KHÍ” s gii thiu mt s đặc đim k
thut sn
xut ca bình tách; các loi bình tách thường được s dng để tách lng khi khí và
tách nước khi du, các đặc đim cu to ca mt s b phn quan trng trong bình
tách, phương pháp tính toán để chn bình tách cũng như xem xét các nguyên tc kim
soát quá trình tách.
6.2. ĐẶC ĐIM K THUT SN XUT
Thiết b tách du khí được chế to chuyên nghip t
i các công ty chuyên trách
theo nhng tiêu chun sn xut. Nhng yêu cu giám sát, kim soát, s bo đảm an
toàn áp sut làm vic cao cũng như nhiu tiêu chun thiết kế và chế to khác.
Thiết bị tách dầu khí - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị tách dầu khí - Người đăng: Long Hoang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thiết bị tách dầu khí 9 10 394