Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị tự động

Được đăng lên bởi thuant20nd
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 650 lần   |   Lượt tải: 0 lần
121

Chương 8 : TỰ ĐỘNG ĐÓNG NGUỒN DỰ
TRỮ (TĐD)
I. Ý NGHĨA CỦA TĐD:
Sơ đồ nối điện của hệ thống điện cần đảm bảo độ tin cậy cung cấp cho các hộ tiêu thụ
điện. Sơ đồ cung cấp từ hai hay nhiều nguồn điện đảm bảo độ tin cậy cao, vì cắt sự cố
một nguồn không làm cho hộ tiêu thụ bị mất điện.
Dù việc cung cấp cho hộ tiêu thụ từ nhiều phía có ưu điểm rõ ràng như vậy nhưng phần
lớn các trạm có hai nguồn cung cấp trở lên đều làm việc theo sơ đồ một nguồn cung cấp.
Tự dùng của nhà máy điện là một ví dụ.
Cách thực hiện sơ đồ như trên sẽ ít tin cậy nhưng đơn giản hơn và trong nhiều trường hợp
làm giảm dòng ngắn mạch, giảm tổn thất điện năng trong MBA, đơn giản bảo vệ rơle...
Khi phát triển mạng điện, việc cung cấp từ một phía thường là giải pháp được lựa chọn
vì những thiết bị điện và bảo vệ đã đặt trước đó không cho phép thực hiện sự làm việc
song song của các nguồn cung cấp.
Nhược điểm của việc cung cấp từ
một phía là cắt sự cố nguồn làm
việc sẽ làm ngừng cung cấp cho
hộ tiêu thụ. Khắc phục bằng cách
đóng nhanh nguồn dự trữ hay
đóng máy cắt mà ở đó thực hiện
việc phân chia mạng điện. Để
thực hiện thao tác này người ta sử
dụng thiết bị TỰ ĐỘNG ĐÓNG
NGUỒN DỰ TRỮ (TĐD).

Hình 8.1 : Các nguyên tắc thực hiện TĐD

II. Yêu cầu cơ bản đối với thiết bị TĐD:
Tất cả các thiết bị TĐD cần phải thỏa mãn những yêu cầu cơ bản sau đây:
1. Sơ đồ TĐD không được tác động trước khi máy cắt của nguồn làm việc bị cắt ra để
tránh đóng nguồn dự trữ vào khi nguồn làm việc chưa bị cắt ra. Ví dụ trong sơ đồ hình
8.1a, khi ngắn mạch trên đường dây AC thì bảo vệ đường dây chỉ cắt 1MC còn 2MC vẫn

122

đóng, nếu TĐD tác động đóng đường dây dự trữ BC thì có thể ngắn mạch sẽ lại xuất
hiện.
2. Sơ đồ TĐD phải tác động khi mất điện áp trên thanh góp hộ tiêu thụ vì bất cứ lí do gì,
chẳng hạn như khi cắt sự cố, cắt nhầm hay cắt tự phát máy cắt của nguồn làm việc, cũng
như khi mất điện áp trên thanh góp của nguồn làm việc. Cũng cho phép đóng nguồn dự
trữ khi ngắn mạch trên thanh góp của hộ tiêu thụ.
3. Thiết bị TĐD chỉ được tác động một lần để tránh đóng nguồn dự trữ nhiều lần vào
ngắn mạch tồn tại.
Ví dụ, nếu ngắn mạch trên thanh góp C (hình 8.1a) thì khi TĐD đóng 4MC, thiết bị bảo
vệ rơle lại tác động cắt 4MC, điều đó chứng tỏ ngắn mạch vẫn còn tồn tại, do vậy không
nên cho TĐD tác động lần thứ 2.
4. Để giảm thời gian ngừng cung cấp điện, việc đóng nguồn dự trữ cần phải nhanh nhất
có thể được ngay sau khi cắt nguồn làm việc.
Thời gian mất điện tmđ phụ thuộc vào các yếu tố sau:
a)
tmđ < ttkđ
ttkđ : kho...
121
Chương 8 : T ĐỘNG ĐÓNG NGUN D
TR (TĐD)
I. Ý NGHĨA CA TĐD:
Sơ đồ ni đin ca h thng đin cn đảm bo độ tin cy cung cp cho các h tiêu th
đin. Sơ đồ cung cp t hai hay nhiu ngun đin đảm bo độ tin cy cao, vì ct s c
mt ngun không làm cho h tiêu th b mt đin.
Dù vic cung cp cho h tiêu th t nhiu phía có
ưu đim rõ ràng như vy nhưng phn
ln các trm có hai ngun cung cp tr lên đều làm vic theo sơ đồ mt ngun cung cp.
T dùng ca nhà máy đin là mt ví d.
Cách thc hin sơ đồ như trên s ít tin cy nhưng đơn gin hơn và trong nhiu trường hp
làm gim dòng ngn mch, gim tn tht đin năng trong MBA, đơ
n gin bo v rơle...
Khi phát trin mng đin, vic cung cp t mt phía thường là gii pháp được la chn
vì nhng thiết b đin và bo v đã đặt trước đó không cho phép thc hin s làm vic
song song ca các ngun cung cp.
Nhược đim ca vic cung cp t
mt phía là ct s c ngun làm
vi
c s làm ngng cung cp cho
h tiêu th. Khc phc bng cách
đóng nhanh ngun d tr hay
đóng máy ct mà đó thc hin
vic phân chia mng đin. Để
thc hin thao tác này người ta s
dng thiết b T ĐỘNG ĐÓNG
NGUN D TR (TĐD).
Hình 8.1 : Các nguyên tc thc hin TĐD
II. Yêu cu cơ bn đối vi thiết b TĐD:
Tt c các thiết b TĐD cn phi tha mãn nhng yêu cu cơ bn sau đây:
1. Sơ đồ TĐD không được tác động trước khi máy ct ca ngun làm vic b ct ra để
tránh đóng ngun d tr vào khi ngun làm vic chưa b ct ra. Ví d trong sơ đồ hình
8.1a, khi ngn mch trên đường dây AC thì bo v đường dây ch ct 1MC còn 2MC vn
Thiết bị tự động - Trang 2
Thiết bị tự động - Người đăng: thuant20nd
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết bị tự động 9 10 218