Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế sản phẩm thu nhận từ vi sinh vật

Được đăng lên bởi Nhím Xù
Số trang: 34 trang   |   Lượt xem: 1116 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 8
THIẾT BỊ VẮT, TRÍCH LY, TINH CHẾ CÁC SẢN PHẨM
THU NHẬN TỪ PHƯƠNG PHÁP TỔNG HỢP VI SINH
8.1. MỞ ĐẦU
Nhiệm vụ của công nghệ vi sinh là dùng vi sinh vật để sản xuất ra ba loại sản
phẩm như sau:
- Các tế bào vi sinh ở trạng thái sống (vi khuẩn Lactobacillus, vi khuẩn cố định
đạm Rhizobium, Azotobacter, vi khuẩn điều trị tiêu chảy Bacillis subtilis, vi khuẩn trừ
sâu Bacillis thuringiensis, nấm trừ sâu Bauveria bassiana, Metarrhizium anisopliac, vi
khuẩn làm phân vi sinh như B.megatherium, B.mycoides, nấm men làm bột nở bánh mì
Saccharomyces cerevisiae...) hoặc trạng thái chết để làm nguồn protein (Candida utilis,
các loại vi tảo...)
- Các sản phẩm trao đổi chất sơ cấp axit amin, vitamin, rượu, axit hữu cơ... và thứ
cấp (kháng sinh).
- Các loại enzim dùng trong các quá trình thuỷ phân, tổng hợp và chuyển hoá.
Để làm được việc đó cần phải giải quyết hai vấn đề sau:
a) Kỹ thuật lên men: nghiên cứu điều kiện tối ưu trong quá trình lên men như thiết
bị , công nghệ...nhằm đạt được hiệu suất cao cho các sản phẩm mong muốn.
b) Kỹ thuật thu hồi sản phẩm sau lên men và chế biến thành các dạng thương
phẩm, nghiên cứu các điều kiện trích ly, tinh chế nhằm thu được các chất có hoạt tính
sinh học dạng tinh khiết. Nhiều kỹ thuật trong công nghiệp hoá học như: lọc, kết tủa, ly
tâm, kết tinh , hấp phụ, chưng cất, sấy... đều được sử dụng ở đây. Điều khác nhau cần
lưu ý tới là các chất có hoạt tính sinh học thường không bền vững với các điều kiện
nhiệt độ, pH và các yếu tố vật lý khác.
Điều kiện và phương pháp nuôi cấy vi sinh vật có ảnh hưởng đến sự hình thành
thành phần và tính chất của chất lỏng canh trường. Các chế độ sinh tổng hợp cần hướng
tới kết quả thu nhận môi trường có chất nền và những tạp chất khác còn lại là tối thiểu
và có nồng độ các sản phẩm mong muốn là cực đại.

140

Chất lỏng canh trường

Lọc, ly tâm,
phân ly, lắng

Nuôi cấy bằng phương pháp bề mặt

Khử khí, gạn, cô
đặc bằng phương
pháp tuyển nối

Huyền phù
có lượng
nước trên
85%

Sinh khối
dạng bột nhào
có hàm lượng
nước đến 80%

Cô chân không

Phá vỡ

Gia công sơ bộ

Sấy

Chất lỏng canh
trường đã được
loại bỏ một số
chất

Khô dầu
sinh học

Trích
ly

Tinh chế bằng
phương pháp
sinh học hay
cô và sấy

Phế phẩm

Chất
trích ly

Chất lỏng
canh trường
được làm
trong

Lọc, ly tâm

Sinh khối

Gia công sơ bộ

Chất lọc

Các phương
pháp cô và
tinh chế: cô
chân không,
lọc thẩm thấu
ngược, siêu
lọc, lạnh đông,
tạo tinh thể,
sấy, tinh luyện

Trích ly

Chất cô lỏng

Chất cô khô

Chất béo sinh học

Chất cô, sản phẩ...
Chương 8
THIT B VT, TRÍCH LY, TINH CH CÁC SN PHM
THU NHN T PHƯƠNG PHÁP TNG HP VI SINH
8.1. M ĐẦU
Nhim v ca công ngh vi sinh là dùng vi sinh vt để sn xut ra ba loi sn
phm như sau:
- Các tế bào vi sinh trng thái sng (vi khun Lactobacillus, vi khun c định
đạm Rhizobium, Azotobacter, vi khun điu tr tiêu chy Bacillis subtilis, vi khun tr
sâu Bacillis thuringiensis, nm tr sâu Bauveria bassiana, Metarrhizium anisopliac, vi
khun làm phân vi sinh như B.megatherium, B.mycoides, nm men làm bt n bánh mì
Saccharomyces cerevisiae...) hoc trng thái chết để làm ngun protein (Candida utilis,
các loi vi to...)
- Các sn phm trao đổi cht sơ cp axit amin, vitamin, rượu, axit hu cơ... và th
cp (kháng sinh).
- Các loi enzim dùng trong các quá trình thu phân, tng hp và chuyn hoá.
Để làm được vic đó cn phi gii quyết hai vn đề sau:
a) K thut lên men: nghiên cu điu kin ti ưu trong quá trình lên men như thiết
b , công ngh...nhm đạt được hiu sut cao cho các sn phm mong mun.
b) K thut thu hi sn phm sau lên men và chế biến thành các dng thương
phm, nghiên cu các điu kin trích ly, tinh chế nhm thu được các cht có hot tính
sinh hc dng tinh khiết. Nhiu k thut trong công nghip hoá hc như: lc, kết ta, ly
tâm, kết tinh , hp ph, chưng ct, sy... đều được s dng đây. Điu khác nhau cn
lưu ý ti là các cht có hot tính sinh hc thường không bn vng vi các điu kin
nhit độ, pH và các yếu t vt lý khác.
Điu kin và phương pháp nuôi cy vi sinh vt có nh hưởng đến s hình thành
thành phn và tính cht ca cht lng canh trường. Các chế độ sinh tng hp cn hướng
ti kết qu thu nhn môi trường có cht nn và nhng tp cht khác còn li là ti thiu
và có nng độ các sn phm mong mun là cc đại.
140
Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế sản phẩm thu nhận từ vi sinh vật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế sản phẩm thu nhận từ vi sinh vật - Người đăng: Nhím Xù
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
34 Vietnamese
Thiết bị vắt, trích ly, tinh chế sản phẩm thu nhận từ vi sinh vật 9 10 690