Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị viba số RMD 904

Được đăng lên bởi happymoon1993
Số trang: 19 trang   |   Lượt xem: 1092 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

Chủ Đề:
Giảng viên:

Tìm Hiểu Thiết Bị Vi Ba Số RMD-904
Đỗ Văn Quyền
Sinh viên thực hiện:
1. Nguyễn Thị Nguyệt.
2. Dương Thị Nương.
3. Lê Thị Ninh.
4. Dương Thị Kiều Oanh.
5. Lương Thị Nhàng.
6. Nguyễn Văn Nam.
7. Vũ Minh Thắng.
8. Trần Thanh Phúc.
9. Trần Tuấn Sơn.
10. Trần Tuấn Ngọc.
Thái nguyên,ngày

tháng 10 ,năm 2014

Tên sinh viên

Phân công công việc

Nguyễn Thị Nguyệt

Tìm hiểu chung về rdm- 904
Tổng hợp và sửa powerpoint
Tìm hiểu bộ trộn Diplexer
Ứng dụng của rmd – 904
So sánh rmd 904 và rmd 1504
Tổng hợp word
Tìm hiểu và làm powerpoint phần điều
chế trong rmd - 904

Dương Thị Nương
Lê Thị Ninh
Trần Tuấn Sơn

Tìm hiểu và làm powerpoint phần điều
chế trong rmd - 904

Dương Thị Kiều Oanh

Tìm hiểu và làm powerpoint phần máy
phát

Trần Thanh Phúc

Tìm hiểu và làm powerpoint phần máy
phát

Nguyễn Văn Nam

Tìm hiểu và làm powerpoint phần máy
phát

Trần Tuấn Ngọc

Tìm hiểu và làm powerpoint phần các chi
tiêu kĩ thuật

Vũ Minh Thắng

Tìm hiểu và làm powerpoint phần máy
thu
Tìm hiểu và làm powerpoint phần máy
thu

Lương Thị Nhàng

Tự đánh giá

I.

TÌM HIỂU CHUNG

1. Tìm hiểu về thiết bị RMD-904
Thiết bị AWA là thiết bị truyền dẫn Vi Ba số băng hẹp dạng cận đồng bộ do
AUSTRALIA sản xuất và nhập khẩu vào Việt Nam dưới dạng SKD hoặc CKD.Thiết
bị AWA hiện nay có một số loại như :





RMD 904 : 820 MHz-960 MHz
RMD 1502 : Truyền dẫn 1 luồng số 2,048 Mbit/s
RMD 1504 : Truyền dẫn 2 luồng số 2,048 Mbit/s
RMD 1808 : Truyền dẫn 4 luồng số 2,048 Mbit/s

Các thiết bị vi ba số này có thể được sử dụng để tổ chức các tuyến đơn hay nhiều
trạm cho thông tin đường trục hoặc đường nhánh. Có thể tổ chức chúng theo cấu hình
truyền dẫn không dự phòng với một máy phát và máy thu ở từng phía.Cũng có thể tổ
chức chúng ở dạng truyền dẫn có dự phòng để đạt được độ tin cậy cao hơn.Tồn tại
các phương thức dự phòng sau đây thiết bị: Dự phòng ấm, dự phòng nóng, phân tập
tần số, phân tập không gian.Ở trạm có dự phòng khi xẩy ra sự cố thì máy thu và máy
phát dự phòng được chuyển mạch bảo vệ (Protecttion Switch) chuyển vào chế độ
công tác.

Hình 1: sơ đồ lắp đặt

2. Thông số kỹ thuật
Dung lượng: 60 kênh thoại (2×2Mb/s)
Băng tần vô tuyến: 820 MHz– 960 MHz.
Công suất ra ở chỗ đấu anten: +37 dBm.
Ngưỡng thu: -90 dBm.
Điều chế tín hiệu số: OQPSK.
Đầu vào số liệu: HDB3 2,048 Mbit/s, 75Ω không cân bằng.
Điều chế kênh nghiệp vu...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG
 

Chủ Đề: Tìm Hiểu Thiết Bị Vi Ba Số RMD-904
Giảng viên
 Sinh viên thực hiện:
 
 
 
  !
" #
$ !%
& '()
* +,!-./
0 +,12
3 +,14/

Thái nguyên,ngày tháng 10 ,năm 2014
Thiết bị viba số RMD 904 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị viba số RMD 904 - Người đăng: happymoon1993
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
19 Vietnamese
Thiết bị viba số RMD 904 9 10 691