Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị xử lí bụi

Được đăng lên bởi minhdieu0109
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 972 lần   |   Lượt tải: 1 lần
CHƯƠNG II
PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ XỬ LÝ
I.Lựa chọn công nghệ xử lý khí bụi
Nồng độ phát thải bụi của ống khói 1 là 9,39 g/m3.
Dựa vào kết quả tính toán ở trên và theo QCVN 19:2009 là 1.5g/m3 (theo cột A) ta thấy
có bụi là vượt giới hạn cho phép. Nên cần xử lý bụi
1.1- Hiệu suất của quá trình xử lý
C bụi−¿C
Cbui
¿

H=

tc

100 =

9.39−0.4
9.39

= 96%

Lưu lượng cần xử lí L = 4.902m3/s ≈ 17700 m3/h của ống khói 2.
Chọn thiết bị xử lí là buồng lắng phân tầng và xiclon ướt, chọn 4 xiclon lắp song song
Lưu lượng xử lí của mỗi xiclon L = 4425 m3/h
1.2.Lựa chọn phương án xử lý.
- Với lưu lượng cần xử lý Lt= 4.902 [m3/s]=17647.2[m3/h], ≈ 17700 chọn thiết bị là
Cyclon liot chùm.
- Chọn Cyclon con bằng gang, đường kính qui ước Dqư=150[mm] với cánh hướng dòng
loại chân vịt α=30o
- Lưu lượng cực đại của một Cyclon con L= 294[m3/h] bảng 7.9 sách ô nhiễm không khí
và xử lý khí thải.
17700
294

- Số lượng cyclon con : n=
= 61[chiếc] chọn 64 chiếc
Bố trí các cyclon thành 8 hàng, mỗi hàng có 8 chiếc. Kích thước mỗi cạnh tiết diện ngang
hình vuông của cyclon chùm là:
+K= 1500[mm]
-Bề cao của ống dẫn khí vào khi vận tốc dòng khí vào là vvào=12[m/s]
17700
3600.12.  0.180  0,083 .8  0,06

I=
=0,49[m]
-Vận tốc qui ước khi đi qua 64 cyclon đường kính d=150[mm]
17700.4
3600.64.3,14.0,15 2

V=
= 4.35[m/s]
-Vậy sức cản khí động của riêng bản thân cyclon chùm là :
 2
∆P=ζ.
Suy ra ∆P=90.

2

.v

0,752
2

[Pa]
.4.352=640.34[Pa]=55[mmH2O]=55[kg/m2]

II. Tính thủy lực
1.1 Xác định tổn thất qua hệ thống
Tổn thất qua hệ thống gồm: Tổn thất cục bộ, Tổn thất dọc đường, Tổn thất qua thiết bị.
- Tổn thất dọc đường (TTDĐ)
TTDĐ gồm tổn thất ma sát qua đường ống đẩy và đường ống hút, xác định theo công thức
sau:
ΔPms= R.l.η.n
Trong đó:
R- Tổn thất ma sát trên 1[m] dài của đường ống ứng với đường kính hình tròn ở
điều kiện tiêu chuẩn, xác định bằng cách tra bảng, [kg/m 2.m]
l- chiều dài đoạn ống tính toán, [m]
η- hệ số hiệu chỉnh tổn thất áp suất ma sát phụ thuộc vào nhiệt độ. Với nhiệt độ
khói thải t= 140oC, tra bảng 5-1 (Kĩ thuật thông gió_Trần Ngọc Chấn) được η= 0.822
n- hệ số hiệu chỉnh độ sai, n=1.
Bảng số liệu tính toán:
Thông Đường kính Tổng chiều Tổn thất ma sát đơn Hệ số
n
ΔPms
2
số
ống D[mm] dài l[m]
vị R[kg/m .m]
η
[kg/m2]
Ống hút
560
9
0.339
0.822
1
2.5
Ống đẩy
560
6
0.339
0.822
1
1.7
Tổng tổn thất dọc đường
ΔPms = ΔPmsh+ ΔPmsđ
=4.2[kg/m2]
- Tổn thất cục bộ (TTCB)
Công thức xác định TTCB
v2
2g

ΔPcb =Σξ. .γ
Trong đó
Σξ- Tổng hệ số sức cản cục bộ của đoạn ống...
CHƯƠNG II
PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT VÀ TÍNH TOÁN THIẾT BỊ XỬ LÝ
I.Lựa chọn công nghệ xử lý khí bụi
Nồng độ phát thải bụi của ống khói 1 là 9,39 g/m
3
.
Dựa vào kết quả tính toán trên theo QCVN 19:2009 1.5g/m
3
(theo cột A) ta thấy
có bụi là vượt giới hạn cho phép. Nên cần xử lý bụi
1.1- Hiệu suất của quá trình xử lý
H =
C
bụi¿C
tc
C
bui
¿
100 =
9.390.4
9.39
= 96%
Lưu lượng cần xử lí L = 4.902m
3
/s ≈ 17700
m
3
/h của ống khói 2.
Chọn thiết bị xử lí là buồng lắng phân tầng và xiclon ướt, chọn 4 xiclon lắp song song
Lưu lượng xử lí của mỗi xiclon L = 4425 m
3
/h
1.2.Lựa chọn phương án xử lý.
- Với lưu lượng cần xử lý L
t
= 4.902 [m
3
/s]=17647.2[m
3
/h], ≈ 17700 chọn thiết bị là
Cyclon liot chùm.
- Chọn Cyclon con bằng gang, đường kính qui ước Dqư=150[mm] với cánh hướng dòng
loại chân vịt α=30
o
- Lưu lượng cực đại của một Cyclon con L= 294[m
3
/h] bảng 7.9 sách ô nhiễm không khí
và xử lý khí thải.
- Số lượng cyclon con : n=
294
17700
= 61[chiếc] chọn 64 chiếc
Bố trí các cyclon thành 8 hàng, mỗi hàng có 8 chiếc. Kích thước mỗi cạnh tiết diện ngang
hình vuông của cyclon chùm là:
+K= 1500[mm]
-Bề cao của ống dẫn khí vào khi vận tốc dòng khí vào là v
vào
=12[m/s]
I=
06,08.083,0180.0.12.3600
17700
=0,49[m]
-Vận tốc qui ước khi đi qua 64 cyclon đường kính d=150[mm]
V=
2
15,0.14,3.64.3600
4.17700
= 4.35[m/s]
-Vậy sức cản khí động của riêng bản thân cyclon chùm là :
∆P=ζ.
2
.
2
v
[Pa]
Suy ra ∆P=90.
2
752,0
.4.35
2
=640.34[Pa]=55[mmH
2
O]=55[kg/m
2
]
Thiết bị xử lí bụi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết bị xử lí bụi - Người đăng: minhdieu0109
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thiết bị xử lí bụi 9 10 828