Ktl-icon-tai-lieu

Thiết bị xử lý chất thải

Được đăng lên bởi lethuchung
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 875 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nghiên cứu công nghệ và thiết bị nhiệt phân
ứng dụng trong xử lý chất thải có nguồn gốc hữu cơ
TS. Dương Văn Long, Giám đốc TT Công nghệ
và Thiết bị môi trương - Viện Nghiên cứu Cơ khí

Công nghệ nhiệt phân - Một trong những sự lựa chọn thay thế tốt nhất trong xử
lý chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ.
Chất thải công nghiệp và chất thải sinh hoạt (CTCN và CTSH) được phân loại
theo nhiều cách khác nhau dựa vào nguồn gốc phát sinh, độc tính, khả năng phân
hủy hoặc mức độ gây ô nhiễm môi trường ... Dựa vào thành phần cấu tạo vật chất,
CTCN và CTSH được chia thành hai nhóm: chất thải có nguồn gốc hữu cơ (ví dụ
nhựa, cao su, chất thải nông - lâm - ngư nghiệp và chất thải độc hại như dầu thải,
mỡ bôi trơn thải...) và chất thải có nguồn gốc vô cơ (ví dụ phế thải xây dựng, ....).
Từ trước đến nay, việc quản lý và xử lý CTCN và CTSH vẫn được xem là vấn
đề quan trọng và cấp bách của hầu hết các quốc gia trên thế giới. Từ rất lâu, công
nghệ nhiệt phân đã được nghiên cứu và áp dụng trong nhiều ngành công nghiệp,
tiêu biểu là ngành công nghiệp chế biến dầu mỏ. Tuy nhiên, việc áp dụng công
nghệ nhiệt phân để xử lý CTCN và CTSH có nguồn gốc hữu cơ mới được tiếp cận
nghiên cứu và phát triển trong thời gian gần đây, chủ yếu là ở các nước có ngành
công nghiệp phát triển.
Công nghệ nhiệt phân thuộc nhóm công nghệ nhiệt - hóa và là một trong
những giải pháp “công nghệ hiện có tốt nhất” (Best Available Technology - BAT)
được các tổ chức môi trường trên thế giới khuyến cáo sử dụng thay thế cho phương
pháp chôn lấp khi xử lý một lượng lớn CTCN và CTSH có nguồn gốc hữu cơ. Bản
chất của công nghệ nhiệt phân là quá trình phân hủy hợp chất có nguồn gốc hữu cơ
xảy ra ở điều kiện nhiệt độ phù hợp, có chất xúc tác hoặc không, áp suất thấp,
trong môi trường không có ôxy hoặc thiếu ôxy tạo thành than bán cốc (nhiệt trị
tương đương than cám 3), dầu nhiệt phân (nhiệt trị tương đương dầu FO) và khí
đốt (khí tổng hợp).
Với mục tiêu hình thành hướng giải pháp tích cực cho việc xử lý CTCN và
CTSH có nguồn gốc hữu cơ, tạo ra sản phẩm có khả năng ứng dụng, Viện Nghiên
cứu Cơ khí (NARIME) đang thực hiện đề tài ”Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tổ hợp
thiết bị tái chế chất thải nguồn gốc hữu cơ thành nhiên liệu’’. Sự thành công của
hướng công nghệ này kết hợp với công nghệ sinh hóa sẽ cho phép hình thành giải
pháp xử lý CTCN và CTSH tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng, theo hướng thân
thiện môi trường.
Sơ lược về nội dung nghiên cứu
Việc xử lý và tái chế các phế thải có nguồn gốc hữu cơ (cao su, nhựa, gỗ...
1
Nghiên cu công ngh và thiết b nhit phân
ng dng trong x lý cht thi có ngun gc hu cơ
TS. Dương Văn Long, Giám đốc TT Công ngh
và Thiết b môi trương - Vin Nghiên cu Cơ khí
Công ngh nhit phân - Mt trong nhng s la chn thay thế tt nht trong x
lý cht thi rn có ngun gc hu cơ.
Cht thi công nghip và cht thi sinh hot (CTCN và CTSH) được phân loi
theo nhiu cách khác nhau da vào ngun gc phát sinh, độc tính, kh năng phân
hy hoc mc độ gây ô nhim môi trường ... Da vào thành phn cu to vt cht,
CTCN và CTSH được chia thành hai nhóm: cht th
i có ngun gc hu cơ (ví d
nha, cao su, cht thi nông - lâm - ngư nghip và cht thi độc hi như du thi,
m bôi trơn thi...) và cht thi có ngun gc vô cơ (ví d phế thi xây dng, ....).
T trước đến nay, vic qun lý và x lý CTCN và CTSH vn đưc xem là vn
đề quan trng và cp bách ca hu hết các quc gia trên thế gii. T r
t lâu, công
ngh nhit phân đã được nghiên cu và áp dng trong nhiu ngành công nghip,
tiêu biu là ngành công nghip chế biến du m. Tuy nhiên, vic áp dng công
ngh nhit phân để x lý CTCN CTSH có ngun gc hu cơ mi được tiếp cn
nghiên cu và phát trin trong thi gian gn đây, ch yếu là các nước có ngành
công nghip phát trin.
Công ngh nhit phân thuc nhóm công ngh nhit - hóa và là mt trong
nhng gi
i pháp “công ngh hin có tt nht” (Best Available Technology - BAT)
được các t chc môi trường trên thế gii khuyến cáo s dng thay thế cho phương
pháp chôn lp khi x lý mt lượng ln CTCN và CTSH có ngun gc hu cơ. Bn
cht ca công ngh nhit phân là quá trình phân hy hp cht có ngun gc hu cơ
xy ra điu kin nhit độ phù hp, có cht xúc tác hoc không, áp sut thp,
trong môi trường không có ôxy hoc thiếu ôxy to thành than bán cc (nhit tr
tương đương than cám 3), du nhit phân (nhit tr tương đương du FO) và khí
đốt (khí tng hp).
Vi mc tiêu hình thành hướng gii pháp tích cc cho vic x lý CTCN và
CTSH có ngun gc hu cơ, to ra sn phm có kh năng ng dng, Vin Nghiên
cu Cơ khí (NARIME) đang thc hin đề tài ”Nghiên cu thiết kế, chế t
o t hp
thiết b tái chế cht thi ngun gc hu cơ thành nhiên liu’’. S thành công ca
hướng công ngh này kết hp vi công ngh sinh hóa s cho phép hình thành gii
pháp x lý CTCN và CTSH to ra sn phm có giá tr s dng, theo hướng thân
thin môi trường.
Sơ lược v ni dung nghiên cu
Vic x lý và tái chế các phế thi có ngun gc hu cơ (cao su, nh
a, g, rác
thi sinh hot) thông qua công ngh nhit phân, chúng ta s gii quyết được hai bài
toán quan trng: Mt là, gii quyết bài toán môi trường khi các phương pháp x
Thiết bị xử lý chất thải - Trang 2
Thiết bị xử lý chất thải - Người đăng: lethuchung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Thiết bị xử lý chất thải 9 10 998