Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bàn ghế theo phương pháp của ergonimi

Được đăng lên bởi Siu Nhân
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 267 lần   |   Lượt tải: 1 lần
I.
1.
-

2.
3.
4.
xét.
II.

Đặt vấn đề:
Đối tượng:
Đối tượng người sử dụng: 1 nhóm gồm 10 sinh viên nam và nữ.
Đối tượng đánh giá: Góc học tập cho sinh viên bao gồm:
+
1 bàn học tập.
+
1 ghế ngồi.
+
1 kệ sách.
Trạng thái người sử dụng: Sinh viên học tập ở tư thế ngồi.
Đặc điểm tư thế ngồi: thẳng người.
Phạm vi giới hạn: thiết kế sao cho thỏa mãn được 95 % trên tổng số 10 sinh viên ta đang

Thu thập số liệu của người sử dụng và của đối tượng đánh giá ngoài thực tế. Biện
pháp cải thiện:
1.
Ghế ngồi:
a) Số liệu người sử dụng bao gồm:
Chiều cao nếp khoeo trong (1).
Khoảng cách từ mông đến đầu gối (2).
Chiều cao từ mặt ghế đến khuỷu tay (3).
Chiều dài cẳng tay và bàn tay (4).
Chiều cao từ mặt ghế đến giữa thắt lưng (5).
Chiều cao từ mặt ghế đến mép xương bả vai (6).
Chiều dài ngón tay giữa (7).
Liên mỏm cùng vai (8).
(Đơn vị: mm).
Sinh viên

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Giá trị TB
Độ lệch chuẩn

365
405
408
350
345
330
430
423
380
395
383.1
32.8

520
518
500
451
420
448
530
495
472
481
483.5
34.0

245
239
210
260
255
232
267
241
260
256
246.5
16.05

470
432
421
455
461
441
465
458
425
446
447.4
16.3

180
220
235
195
171
168
192
209
189
178
193.7
20.7

470
435
450
501
395
385
415
435
414
445
434.5
32.9

90
85
100
107
75
70
115
92
98
87
91.9
13.1

380
375
365
365
370
341
349
395
380
358
367.8
15.1

b)

Số liệu của đối tượng đánh giá ngoài thực tế:

+
+
+
+
+
+
-

Tính từ mặt đất:
Chiều cao mặt ghế ngồi: 35.5.
Tính từ mặt ghế ngồi:
Chiều cao tựa lưng: 34.5 cm.
Chiều cao mặt tựa lưng: 26 cm.
Chiều cao tì tay: 22.5 cm.
Chiều sâu ghế ngồi: 50 cm.
Chiều rộng mặt ghế ngồi: 50 cm.
Dài tì tay: 60 cm.

c)

So sánh 2 số liệu bằng dấu hiệu nhân trắc theo tỉ lệ người ngưỡng:
P95 = Giá trị trung bình + Ki x Độ lệch chuẩn.
Số liệu
Các thông Chân Dấu hiệu Ngưỡng % theo đo của
So sánh & Đánh giá
số của ghế đế
nhân trắc
người sử dụng
ghế
thực tế
Chiều cao mặt ghế tuy nằm giữa 2
Chiều cao
35.5
ngưỡng P5 & P95 nhưng chỉ đáp
mặt
ghế
cm.
Chiều cao P95 = 437.1 mm
ứng được khoảng 20% sinh viên và
ngồi (điều Mặt
(Không
nếp khoeo
chiều cao mặt ghế không điều chỉnh
chỉnh
đất
điều
P5
=
329.1
mm
trong (1)
được, không tạo sự thoải mái khi
được) tính
chỉnh
ngồi đối với 80 % sinh viên có nếp
từ mặt đất.
được)
khoeo trong dài => Không phù hợp.
Chiều cao
Chiều cao tựa lưng ngoài thực tế nhỏ
Chiều cao
từ mặt ghế
Mặt
hơn nhiều so với giá trị người
tựa
lưng
đến mép
ghế
P95 = 488.6 mm 34.5 cm ngưỡng => không đỡ được toàn bộ
loại thông
dưới
ngồi
phần lưng => dễ gây m...
I. Đặt vấn đề:
1. Đối tượng:
- Đối tượng người sử dụng: 1 nhóm gồm 10 sinh viên nam và nữ.
- Đối tượng đánh giá: Góc học tập cho sinh viên bao gồm:
+ 1 bàn học tập.
+ 1 ghế ngồi.
+ 1 kệ sách.
2. Trạng thái người sử dụng: Sinh viên học tập ở tư thế ngồi.
3. Đặc điểm tư thế ngồi: thẳng người.
4. Phạm vi giới hạn: thiết kế sao cho thỏa mãn được 95 % trên tổng số 10 sinh viên ta đang
xét.
II. Thu thập số liệu của người sử dụng của đối tượng đánh giá ngoài thực tế. Biện
pháp cải thiện:
1. Ghế ngồi:
a) Số liệu người sử dụng bao gồm:
- Chiều cao nếp khoeo trong (1).
- Khoảng cách từ mông đến đầu gối (2).
- Chiều cao từ mặt ghế đến khuỷu tay (3).
- Chiều dài cẳng tay và bàn tay (4).
- Chiều cao từ mặt ghế đến giữa thắt lưng (5).
- Chiều cao từ mặt ghế đến mép xương bả vai (6).
- Chiều dài ngón tay giữa (7).
- Liên mỏm cùng vai (8).
(Đơn vị: mm).
Sinh viên (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1 365 520 245 470 180 470 90 380
2 405 518 239 432 220 435 85 375
3 408 500 210 421 235 450 100 365
4 350 451 260 455 195 501 107 365
5 345 420 255 461 171 395 75 370
6 330 448 232 441 168 385 70 341
7 430 530 267 465 192 415 115 349
8 423 495 241 458 209 435 92 395
9 380 472 260 425 189 414 98 380
10 395 481 256 446 178 445 87 358
Giá trị TB 383.1 483.5 246.5 447.4 193.7 434.5 91.9 367.8
Độ lệch chuẩn 32.8 34.0 16.05 16.3 20.7 32.9 13.1 15.1
b) Số liệu của đối tượng đánh giá ngoài thực tế:
Thiết kế bàn ghế theo phương pháp của ergonimi - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bàn ghế theo phương pháp của ergonimi - Người đăng: Siu Nhân
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Thiết kế bàn ghế theo phương pháp của ergonimi 9 10 107