Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LÀM VLXDTT MỎ ĐÁ NÀ PHẤY - LAI CHÂU

Được đăng lên bởi trang-humg
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1911 lần   |   Lượt tải: 17 lần
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG
TƯ NHÂN SỐ 24

THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
ĐÁ LÀM VLXDTT MỎ ĐÁ NÀ PHẤY - LAI CHÂU

MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................1
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................2
1. Khái quát.....................................................................................................................2
2. Đơn vị tư vấn...............................................................................................................2
A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC.......................................4
1.1 Tên công trình – Chủ đầu tư.....................................................................................4
1.2 Cơ sở và nội dung thiết kế khai thác mỏ..................................................................4
1.3 Mục tiêu đầu tư và quy cách sản phẩm.....................................................................7
1.4 Nhu cầu đầu vào và các giải pháp đảm bảo..............................................................8
B. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐỊA CHẤT KHU MỎ.............11
2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội.........................................................................11
2.2 Đặc điểm địa chất....................................................................................................12
2.3 Đặc điểm địa chất thủy văn, công trình và điều kiện khai thác mỏ......................13
2.4 Trữ lượng địa chất...................................................................................................17
C. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC.....................................................19
3.1 Biên giới, trữ lượng khai thác.................................................................................20
3.2 Sản lượng, tuổi thọ mỏ............................................................................................22
3.3 Công nghệ khai thác................................................................................................24
3.4 Đồng bộ thiết bị, tính toán số lượng thiết bị...........................................................32
3.5 Các khâu công nghệ chính......................................................................................43
3.6 Các khâu phụ trợ.................................................................................................
DOANH NGHIỆP XÂY DỰNG THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN
TƯ NHÂN SỐ 24 ĐÁ LÀM VLXDTT MỎ ĐÁ NÀ PHẤY - LAI CHÂU
MỤC LỤC
MỤC LỤC.......................................................................................................................1
MỞ ĐẦU.........................................................................................................................2
1. Khái quát.....................................................................................................................2
2. Đơn vị tư vấn...............................................................................................................2
A. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TRÌNH KHAI THÁC.......................................4
1.1 Tên công trình – Chủ đầu tư.....................................................................................4
1.2 Cơ sở và nội dung thiết kế khai thác mỏ..................................................................4
1.3 Mục tiêu đầu tư và quy cách sản phẩm.....................................................................7
1.4 Nhu cầu đầu vào và các giải pháp đảm bảo..............................................................8
B. ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN KINH TẾ XÃ HỘI VÀ ĐỊA CHẤT KHU MỎ.............11
2.1 Đặc điểm tự nhiên kinh tế - xã hội.........................................................................11
2.2 Đặc điểm địa chất....................................................................................................12
2.3 Đặc điểm địa chất thủy văn, công trình và điều kiện khai thác mỏ......................13
2.4 Trữ lượng địa chất...................................................................................................17
C. CÁC GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KHAI THÁC.....................................................19
3.1 Biên giới, trữ lượng khai thác.................................................................................20
3.2 Sản lượng, tuổi thọ mỏ............................................................................................22
3.3 Công nghệ khai thác................................................................................................24
3.4 Đồng bộ thiết bị, tính toán số lượng thiết bị...........................................................32
3.5 Các khâu công nghệ chính......................................................................................43
3.6 Các khâu phụ trợ.....................................................................................................44
3.7 Bin pháp an toàn, v sinh công nghip bo v môi trưng và tng mt bng m......46
D. TỔ CHỨC QUẢN LÝ SẢN XUẤT MỎ................................................................52
4.1 Sơ đồ tổ chức quản lý mỏ.......................................................................................52
4.2 Tổ chức nhân lực.....................................................................................................52
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ......................................................................................61
1. Kết luận.....................................................................................................................61
2. Kiến nghị...................................................................................................................61
PHỤ LỤC I CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ KHOAN NỔ MÌN..62
1.1 Các thông số hệ thống khai thác.............................................................................62
1.2 Các thông số khoan nổ mìn.....................................................................................63
PHỤ LỤC II CÁC VĂN BẢN PHÁP LÝ....................................................................67
CÔNG TY CP TƯ VẤN TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 86 VIỆT NAM
37
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LÀM VLXDTT MỎ ĐÁ NÀ PHẤY - LAI CHÂU - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LÀM VLXDTT MỎ ĐÁ NÀ PHẤY - LAI CHÂU - Người đăng: trang-humg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN ĐÁ LÀM VLXDTT MỎ ĐÁ NÀ PHẤY - LAI CHÂU 9 10 43