Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế bánh răng

Được đăng lên bởi vantoan70211-gmail-com
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 831 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TIN HOÏC ÖÙNG DUÏNG AIC – 19 HOØA BÌNH - LAØNG ÑAÏI HOÏC THUÛ ÑÖÙC - ÑT 08.965014 , 0909253758
- 1 -
HÖÔÙNG DAÃN THIEÁT KEÁ BAÙNH RAÊNG BAÈNG THAM SOÁ TRONG PRO/E WILDFILE 3.0
A.CAÙC THOÂNG SOÁ CAÀN THIEÁT:
THOÂNG SOÁ RAÊNG THAÚNG RAÊNG NGHIEÂNG (Goùc α )
Moâñun m = 4 m = 4
Soá raêng Z1 = 50 Z1 = 50
Ñöôøng kính voøng chia d
chia
= m*z1 d
chia
= m*z1/cos(α)
Ñöôøng kính voøng ñænh d
dænh
= m*(z1+2) d
dænh
= m*(z1/ cos(α)+2)
Ñöôøng kính chaân raêng d
chaân
= m*(z1-2.5) d
chaân
= m*(z1/ cos(α)-2.5)
Beà daøy raêng b = 10*m
Goùc bo chaân raêng r = 0.25*m
Ñöôøng kính Moayô d
m
= 1.5*d
b
Ñöôøng kính loã d
b
tuøy thuoäc vaøo yeâu caàu thieát keá
Cheàu daøy ñóa K = 0.5*b
Ñöôøng kính trong vaønh ñóa D
0
= d
ñænh
– 6*m
Ñöôøng kính ñöôøng troøn taâm
caùc loã treân ñóa
D
= 0.5*(D
0
+ d
m
)
Ñöôøng kính loã treân ñóa d
0
= 0.25*(D
0
– d
m
)
Chieàu daøi Moayô l
m
= 1.5*d
b
Ñöôøng kính ñöôøng troøn cô sô d
b
= m*Z1*cos(20) d
b
= m*Z1*cos(20)/ cos(α)
- Phöông trình ñöôøng thaân khai:
- Goùc moät böôùc raêng chieám
360/Z1
- Goùc beà roäng raêng chieám
360/2*Z1
- Goùc nöûa beà roäng raêng chieám
360/4*Z1
ΦΦ=Θ
Φ+=
)arctan(
)1(*
2
rbR
thiết kế bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế bánh răng - Người đăng: vantoan70211-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
thiết kế bánh răng 9 10 480