Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ điều khiển PID trên vi điều khiển pic

Được đăng lên bởi Maerceci
Số trang: 111 trang   |   Lượt xem: 1280 lần   |   Lượt tải: 13 lần
Tr−êng ®¹i häc b¸ch khoa hμ néi
Khoa ®iÖn
Bé m«n ®iÒu khiÓn tù ®éng
X\[	]^W

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
Đề tài:Thiết kế bộ điều khiển PID số trên nền
vi điều khiển PIC

Giáo viên hướng dẫn : PGS.TS Phan Xuân Minh
Sinh viên thực hiện : Phạm Văn Cường
Hoàng Văn Quân
Lớp
: ĐKTĐ1
Khoá
: 49

Hà Nội 5 - 2009

Mục lục
Lời mở đầu .......................................................................................... 5
Lời cảm ơn........................................................................................... 6
Chương 1 : Họ vi điều khiển PIC và vi điều khiển PIC18F4520 ..........................7
1.1 Giới thiệu chung .......................................................................................... 7
1.2 . Vi điều khiển Pic18F4520 ......................................................................... 8
1.2.1. Tổ chức bộ nhớ (Memory Organization) ........................................... 13
1.2.2. 8 x 8 HARDWARE MULTIPLIER ................................................... 22
1.2.3. Ngắt (Interrupts) ................................................................................. 23
1.2.4. Cổng vào ra (I/O Port)........................................................................ 32
1.2.5. Bộ định thời (Timer) .......................................................................... 33
1.2.6. Bộ truyền nhận dữ liệu đồng bộ (EUSART-Enhanced Universal
Synchronous Asynchronous Receiver Transmitter)..................................... 37
1.2.7. Module chuyển đổi tưong tự sang số 10 bit (A/D) ............................ 50
Chương 2 : Thiết kế bộ điều khiển PID số...........................................................57
2.1 Thiết kế mô hình phần cứng mạch điều khiển........................................... 57
2.1.1. Yêu cầu thiết kế .................................................................................. 57
2.1.2. Các khối chức năng trên kit điều khiển.............................................. 58
a) Khối vi điều khiển trung tâm....................................................................................58
b) Khối giao tiếp máy tính qua cổng nối tiếp ...............................................................59
c) Khối bàn phím ..........................................................................................................60
d) Khối hiển thị LCD 2x16(2 dòng, 16cột) ..................................................................61
e) Khối mạch động lực điều khiển..............................................
Trêng ®¹i häc b¸ch khoa hμ néi
Khoa ®iÖn
Bé m«n ®iÒu khiÓn tù ®éng
X\[]^W
ĐỒ ÁN TT NGHIP
Đề tài:Thiết kế b điu khin PID s trên nn
vi điu khin PIC
Giáo viên hng dn : PGS.TS Phan Xuân Minh
Sinh viên thc hin : Phm Vn Cng
Hoàng Vn Quân
Lp : KT1
Khoá : 49
Hà Ni 5 - 2009
Thiết kế bộ điều khiển PID trên vi điều khiển pic - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bộ điều khiển PID trên vi điều khiển pic - Người đăng: Maerceci
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
111 Vietnamese
Thiết kế bộ điều khiển PID trên vi điều khiển pic 9 10 337