Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ nguồn điều chỉnh điện áp 030V, dòng 05A

Được đăng lên bởi kinhconghht
Số trang: 4 trang   |   Lượt xem: 105 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

2

3

4

A

A

PISWA03

PIN3

2
3

GND

PISWA06

COR301
R301
PIR30101

4702

6

SW6A

COR302
R302
PIR30201

8202

PISWA04

PISWA05

GND

COVR305 PIVR305 2
VR305

1K

VR304

COVOL3A
VOL3A

GND

1
PIVOL301

PILED201
PILED20

A
K

GND

COLED2
LED2
GREEN
CV

6

COVOL2A1K
VOL2A
3
PIVOL203

PIVOL302

1
PIVOL201

PIVOL20

1K

PIVR30503

203

PIVOL206

COVOL2B1K
VOL2B

VR302

VR303

COVOL4 10K
VOL4

COVOL1
VOL1

1
PIVOL401

10K

3
PIVOL103

VR301

PIVOL402

K

PILED102
PILED101

A

COLED1
LED1
RED
CC

B

PIVOL204
4

6

3
PIVOL403

PIN5

PIVOL205

PIN8

PIVOL306

3
PIVOL303

PIR30102

PIR30202
PIVR30501

SW6A

PIVOL305

4

COVOL3B
VOL3B

1
PIVOL101

PIVOL102
2

2

PIN4

PIN10PIVOL304

2

COSWAB
SWAB

COJP301
JP301
1
PIJP30102 2
Ampe
PIJP30101

5

PIN1

5

PISWA01

PISWA02

2

1

COSWAA
SWAA
PIN2

5

NLPIN1
PIN1
NLPIN2
PIN2
NLPIN3
PIN3
NLPIN4
PIN4
NLPIN5
PIN5
NLPIN6
PIN6
NLGND
GND
NLPIN8
PIN8
NLPIN9
PIN9
NLPIN10
PIN10

4

COJP1
JP1
1 PIJP101
2 PIJP102
3 PIJP103
4 PIJP104
5 PIJP105
6 PIJP106
7 PIJP107
8 PIJP108
9 PIJP109
10 PIJP1010
JP10

PIN9

PIN6
B

AMPE

VOLTAGE

C

C

Title

D

Size

D
Number

Revision

A4
Date:
File:
1

2

3

03/25/2016
D:\Electronic\..\Control.SchDoc

Sheet of
Drawn By:
4

1

3

4

5

6

COR144
R144
NLPIN1
PIN1

PIR14401

NLPIN2
PIN2

COR135
R135

GND

PIN10PIR13501

COR143
COR145 20K
R143 R145
PIR14501

PID105 1
COR146 2491
R146

PIU103
K

3

100uF

12V

PI C10

1

PIR14701

PIC10802

COCN102
CN102
2 PICN10202
1 PICN10201
VoutFB

1
PIIC101

GND

LM324 NL11017V
11.17V

COR132
R132
PIR13201

PIR1 701

1k5

COIC1D
IC1D

12

1502

PIIC1012

COD109
D109

COVR104
VR104
502
COC110
C110
PIN6

PIC11001PIC11002
PIC11001
PIC11002

12V
COR129
R129
PIR12901

PIVRC10501PIVRC10502
PIVRC10501
PIVRC10502

LM324

PIR13101

1k5

PIE101

+V

COC116
C116

PIR10702

PIR13102 PIC11601 PIC11602

1k

4.7uF
COVR105
VR105

PIN8

PIC11301 PIC11302

COC113
C113 103J

PIVR10501

GND

GND

PID1 502

PIVR10503

PIVR105 2

COR137
R137
PIR13701

*

PID1 501

PIR13702

*

PIQ10702
PIQ10703

COQ107
Q107
C1815

PIC12401

PIR10201

PIC12402

PIR10202

PIR11401

R115
20

PIR1 601

COC124
C124
100uF/50V

A

-Vout

PIR10502

COR114
R114

NLB
B

PIR1 501

COQ101 D880
Q101
PIQ10102
PIQ10103

+VOUT

COR102
R102

COR105
R105
1k/2W

PIR11402

1k

PIR1 502 COR115 PIR1 602 COR116

PIR106 1
COD115
D115
9V1

PIOUT001

R5W - 0,18

PIB01
COR106
R106
150/2W

10k

PIR10701

GND

PIU10302

PIR10602

COR107
R107

501

PIR10302

R5W - 0,18
E1

COE1
E1
COB
B

1N4148

COR131
R131

PIR12902

PID11...
1
1
2
2
3
3
4
4
D D
C C
B B
A A
Title
Number RevisionSize
A4
Date: 03/25/2016 Sheet of
File: D:\Electronic\..\Control.SchDoc Drawn By:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
JP1
JP10
PIN1
PIN2
PIN3
PIN4
PIN5
PIN6
GND
PIN8
PIN9
PIN10
1
2
3
VOL1 10K
1
2
3
VOL4 10K
1
2
3
VOL2A 1K
5
4
6
VOL2B 1K
1
2
3
VOL3A
1K
5
4
6
VOL3B 1K
PIN6
PIN8
GND
PIN10
GND
AMPE VOLTAGE
PIN9
A K
LED1
RED
AK
LED2
GREEN
GND
PIN5
1
2
3
SWAA
SW6A
4
5
6
SWAB
SW6A
PIN2
PIN1
PIN3
PIN4
VR305 203
R301
4702
R302
8202
1
2
JP301
Ampe
GND
CC CV
VR301
VR302
VR303
VR304
PIJP101
PIJP102
PIJP103
PIJP104
PIJP105
PIJP106
PIJP107
PIJP108
PIJP109
PIJP1010
COJP1
PIJP30101
PIJP30102
COJP301
PILED101
PILED102
COLED1
PILED201
PILED202
COLED2
PIR30101
PIR30102
COR301
PIR30201
PIR30202
COR302
PISWA01
PISWA02
PISWA03
COSWAA
PISWA04
PISWA05
PISWA06
COSWAB
PIVOL101
PIVOL102
PIVOL103
COVOL1
PIVOL201
PIVOL202
PIVOL203
COVOL2A
PIVOL204
PIVOL205
PIVOL206
COVOL2B
PIVOL301
PIVOL302
PIVOL303
COVOL3A
PIVOL304
PIVOL305
PIVOL306
COVOL3B
PIVOL401
PIVOL402
PIVOL403
COVOL4
PIVR30501
PIVR30502
PIVR30503
COVR305
PIJP107
PIJP30102
PILED101
PILED202
PIVOL203
PIVOL303
NLGND
PIVOL402
PIVOL306
PIVOL401
PIVOL301
PIVOL302
PIVOL403
PIVOL103
PIVOL201
PIVOL202
PIVOL101
PIVOL206
PIR30202
PIVR30501
PIR30201
PISWA04
PIR30101
PISWA06
PIJP30101
PIR30102
PIVR30502
PIVR30503
PIJP101 PISWA01
NLPIN1
PIJP102 PISWA02
NLPIN2
PIJP103 PISWA03
NLPIN3
PIJP104
PISWA05
NLPIN4
PIJP105
PILED102
PILED201
NLPIN5
PIJP106
PIVOL102
NLPIN6
PIJP108
PIVOL204
PIVOL205
NLPIN8
PIJP109
NLPIN9
PIJP1010
PIVOL304
PIVOL305
NLPIN10
Thiết kế bộ nguồn điều chỉnh điện áp 030V, dòng 05A - Trang 2
Thiết kế bộ nguồn điều chỉnh điện áp 030V, dòng 05A - Người đăng: kinhconghht
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
4 Vietnamese
Thiết kế bộ nguồn điều chỉnh điện áp 030V, dòng 05A 9 10 959