Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế bộ truyền bánh răng

Được đăng lên bởi nhatduong-hauik7-gmail-com
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 159 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

TRÌNH TỰ TÍNH TOÁN THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN BÁNH RĂNG TRỤ
(THẲNG, NGHIÊNG)

Thông số đầu vào: công suất P1 , kW (hoặc mômen xoắn T1 , Nmm; số vòng quay
n1 , vg/ph; tỷ số truyền u.
1. Chọn vật liệu chế tạo bánh răng, phương pháp nhiệt luyện, tra cơ tính vật liệu như:
giới hạn bền, giới hạn chảy, độ rắn vật liệu (suy ra giới hạn mỏi).
2. Số chu kỳ làm việc cơ sở.
N HO = 30 HB 2,4 ,

chu kỳ.

Và: N FO1 = N FO 2 = 5.106 chu kỳ
3. Xác định ứng suất tiếp xúc cho phép:
Số chu kỳ làm việc tương đương:
- Nếu bánh răng làm việc với chế độ tải trọng và số vòng quay n không đổi:
N HE = 60cnLh

- Khi bộ truyền làm việc với chế độ tải trọng thay đổi nhiều bậc:
3

N HE

 T 
= 60c ∑  i  niti
 Tmax 

- Khi bộ truyền làm việc với chế độ tải trọng thay đổi liên tục:
N HE = K HE N Σ

trong đó N Σ = 60cnLh với Lh - thời gian làm việc tính bằng giờ, có thể được xác định theo
công thức:
Lh = La 365 K nam 24 K n

với: La - tuổi thọ tính theo năm
K nam - hệ số làm việc trong năm
K n - hệ số làm việc trong ngày
K HE - hệ số chế độ tải trọng cho trong bảng 6.14 [1].

Sau đó tính:

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

2

K HL = mH

N HO
N HE

Nếu N HE > N HO thì lấy N HE = N HO để tính toán. Giá trị K HL không được lớn hơn 2,4 để
đảm bảo điều kiện không có biến dạng dẻo bề mặt răng khi làm việc.
Theo bảng 6.13 [1], ta chọn giới hạn mỏi tiếp xúc σ OH lim
Ứng suất tiếp xúc cho phép sơ bộ có thể được xác định theo công thức:

[σ H ] =

σ OH lim 0,9
sH

với sH tra bảng 6.13 [1]

K HL

Với bánh răng trụ răng thẳng ta chọn:

[σ H ] = Min{[σ H 1 ] ,[σ H 2 ]}
Với bánh răng trụ răng nghiêng ta chọn:
[σH] =

0, 5([σ2H1 ] + [σ2H 2 ])

hoặc có thể lấy gần đúng [σ H ] ≈ 0,45 ([σ H 1 ] + [σ H 2 ])
Tuy nhiên, giá trị [σ H ] phải thỏa điều kiện:

[σ H ]min ≤ [σ H ] ≤ 1, 25[σ H ]min
trong đó [σ H ]min là giá trị nhỏ nhất trong hai giá trị [σ H 1 ] và [σ H 2 ] .
Nếu điều kiện trên không thỏa thì ta lấy theo cận trên hoặc cận dưới.
4. Xác định ứng suất uốn cho phép:
Số chu kỳ làm việc tương đương:
- Nếu bánh răng làm việc với chế độ tải trọng và số vòng quay n không đổi:
N FE = 60cnLh

- Khi bộ truyền làm việc với chế độ tải trọng thay đổi theo bậc:
6

N FE

 T 
= 60c ∑  i  ni ti ,
 Tmax 

khi mF = 6

(Khi độ rắn của răng H ≤ 350 HB và đối với bánh răng được mài mặt lượn chân răng thì
mF = 6 , khi đó 2 ≥ K FL ≥ 1 )
9

N FE

 T 
= 60c ∑  i  ni ti ,
 Tmax 

khi mF = 9

PGS.TS Nguyễn Hữu Lộc “Cơ sở thiết kế máy” NXB ĐHQG TP HCM

3

(Khi độ rắn của răng H > 350 HB và...
1
PGS.TS Nguyn Hu Lc “Cơ s thiết kếy” NXB ĐHQG TP HCM
TRÌNH T TÍNH TOÁN THIT K B TRUYN BÁNH RĂNG TR
(THNG, NGHIÊNG)
Thông s đầu vào: công sut
1
P
, kW (hoc mômen xon
1
T
, Nmm; s vòng quay
1
n
, vg/ph; t s truyn u.
1. Chn vt liu chế to bánh răng, phương pháp nhit luyn, tra cơ tính vt liu như:
gii hn bn, gii hn chy, độ rn vt liu (suy ra gii hn mi).
2. S chu k làm vic cơ s.
2,4
30
HO
N HB
=
, chu k.
Và:
6
1 2
5.10
FO FO
N N= =
chu k
3. Xác định ng sut tiếp xúc cho phép:
S chu k làm vic tương đương:
- Nếu bánh răng làm vic vi chế độ ti trng và sng quay n không đổi:
60
HE h
=
- Khi b truyn làm vic vi chế độ ti trng thay đổi nhiu bc:
3
max
60
i
HE i i
T
N c n t
T
=
- Khi b truyn làm vic vi chế độ ti trng thay đổi liên tc:
HE HE
Σ
=
trong đó
60
h
N cnL
Σ
=
vi
h
L
- thi gian làm vic tính bng gi, th được xác định theo
công thc:
365 24
h a nam n
L L K K
=
vi:
a
L
- tui th tính theo năm
nam
K
- h s làm vic trong năm
n
K
- h s làm vic trong ngày
HE
K
- h s chế độ ti trng cho trong bng 6.14 [1].
Sau đó tính:
Thiết kế bộ truyền bánh răng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế bộ truyền bánh răng - Người đăng: nhatduong-hauik7-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Thiết kế bộ truyền bánh răng 9 10 355