Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH (Chương 2)

Được đăng lên bởi nguyenpho
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 5083 lần   |   Lượt tải: 22 lần
THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN
XÍCH

Chương 2:

1.Thieát keá boä truyeàn xích
- Vaän toác quay truïc ñoäng cô n1 = 2900( v/p )
-Tæ soá truyeàn cuûa xích ix = 3 (choïn theo baûng tieâu chuaån ix = 3 –
5)
2. Choïn loaïi xích
Choïn xích ống- con laên vì giaù thaønh reû hôn vaø thoâng duïng
hôn, vaø boä truyeàn khoâng yeâu caàu laøm vieäc eâm, khoâng oàn.
* Ta coù tæ soá truyeàn xích ix = 3
Theo baûng soá lieäu yeâu caàu thieát keá ta coù soá raêng ñóa daãn z1=
9(raêng)
-Soá raêng ñóa daãn z2 ñöôïc tính theo coâng thöùc (6-5) trang 105
z2= i.z1 =3 x 9=27 (raêng)
theo baûng soá lieäu thieát keá ta coù böôùc xích p =110mm
3. Ñònh khoaûng caùch truïc A vaø soá maéc xích x
Soá maéc xích ñöôïc tính theo coâng thöùc:
Choïn sô boä A = (30÷50)p
A = (30÷50)110 = 3300 ÷5500 mm
Choïn A = 4500(mm)
Tính soá maéc xích theo coâng thöùc (6-4) trang 102
X = Z1  Z 2  2 A  . Z 2  Z1 2 x p
2

=

p

2

A

2

9  27 2 x 4500  29  9  110


 100
 x
2
110
 2  4500

Choïn soá maéc xích laø: X = 100
* Tính chính xaùc khoaûng caùch truïc A theo soá maéc xích theo coâng
thöùc (6-3)

A=
=

Z  Z2
p
X  1

4
2


110 
27  9

100 
4 
2






2

2
27  9 

 27  9  
100 
  8
  4499
2 

 2  

2

Z  Z2 

 Z  Z1 
X  1
  8 2

2 

 2 

2

(mm)

* Ñeå ñaûm baûo ñoä voõng bình thöôøng tăng một khoaûng caùch truïc
moät khoaûng:
A = 0,003A =0,003×4499  13,5 mm
vaäy choïn A=4513( mm)
4. Tính ñöôøng kính voøng chia treân ñóa xích
ñóa daãn: dc1 = p / sin( / z1 )  110 / sin( / 9)  321,6 (mm)
ñóa bò daãn: dc2= p / sin( / z 2 )  110 / sin( / 27)  947,5 ( mm)
5. Ñöôøng kính voøng ñænh:
dd1= dc1 + 0,7p = 321,6 + 0,7x110=398,6 (mm)
dd2= dc2 + 0,7p = 947,5+ 0,7x110=1024,5 (mm)
6. Goïi A laø dieän tích cuûa baûn leà xích:
A  d 0b0

Trong ñoù: ª d0 : Ñöơøng kính choát
ª b0 : Chieàu roäng oáng
Tính A gaàn ñuùng theo coâng thöùc:
3388
A  0, 28 p 2  0, 28 1102  3388mm2 vaäy d 0b0  3388  b0 
d0

Choïn

d 0  30mm
3388
b0 
 113mm
30

6. Tính löïc taùc duïng leân truïc laép ñóa xích theo coâng thöùc (617)
R  Kt x P =
Trong ñoù:

6  10 7  K t  N
Z 1  p  n3

Kt: heä soá xeùt ñeán taùc duïng cuûa troïng löôïng xích leân
truïc choïn Kt = 1,15
R=

6  10 7  1,15  4,8
 4611,2
9  110  72,55

N

Theo điều kiện làm việc không va đập mạnh và số răng đĩa dẫn và
bị động <40 nên tra bảng 5.11 [1 tr 86] ta chọn thép 45,
45T,50,50T ở nhiệt luyện Tôi, Ram có độ cứng bề mặt 45…50
HRC để chế tạo xích và đĩa xích.
7. Tính chieàu daøi xích
L = X...
Chương 2: THIEÁT KEÁ BOÄ TRUYEÀN
XÍCH
1.Thieát keá boä truyeàn xích
- Vaän toác quay truïc ñoäng cô n
1
= 2900( v/p )
-Tæ soá truyeàn cuûa xích i
x
= 3 (choïn theo baûng tieâu chuaån i
x
= 3 –
5 )
2. Choïn loaïi xích
Choïn xích ống- con laên giaù thaønh reû hôn vaø thoâng duïng
hôn, vaø boä truyeàn khoâng yeâu caàu laøm vieäc eâm, khoâng oàn.
* Ta coù tæ soá truyeàn xích i
x
= 3
Theo baûng soá lieäu yeâu caàu thieát keá ta coù soá raêng ñóa daãn z
1
=
9(raêng)
-Soá raêng ñóa daãn z
2
ñöôïc tính theo coâng thöùc (6-5) trang 105
z
2
= i.z
1
=3 x 9=27 (raêng)
theo baûng soá lieäu thieát keá ta coù böôùc xích p =110mm
3. Ñònh khoaûng caùch truïc A vaø soá maéc xích x
Soá maéc xích ñöôïc tính theo coâng thöùc:
Choïn sô boä A = (30÷50)p
A = (30÷50)110 = 3300 ÷5500 mm
Choïn A = 4500(mm)
Tính soá maéc xích theo coâng thöùc (6-4) trang 102
X =
A
p
x
ZZ
p
A
ZZ
2
1221
2
.
2
2
= 100
4500
110
2
929
110
45002
2
279
2
x
x
Choïn soá maéc xích laø: X = 100
* Tính chính xaùc khoaûng caùch truïc A theo soá maéc xích theo coâng
thöùc (6-3)
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH (Chương 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH (Chương 2) - Người đăng: nguyenpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
THIẾT KẾ BỘ TRUYỀN XÍCH (Chương 2) 9 10 672