Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cầu btct đúc hẫng

Được đăng lên bởi Nguyễn Thanh Hải
Số trang: 121 trang   |   Lượt xem: 2820 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án môn học: Thiết kế cầu BTCT

GVHD:ThS.Hồ Mạnh Hùng

PHẦN I:

THIẾT KẾ SƠ BỘ
CHƯƠNG I:

SỐ LIỆU THIẾT KẾ VÀ ĐỀ SUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VƯỢT SÔNG
1.1.Các số liệu thiết kế :
- Điều kiện địa chất lòng sông có dạng:
+ lớp 1: Cát hạt nhỏ
+ lớp 2: Cát hạt trung lẫn sỏi sạn
+ lớp 3: Cát hạt trung lẫn cuội sỏi
-Thuỷ văn:
+ Mực nước cao nhất: + 9,7 m
+ Mực nước thông thuyền: + 7,5 m
+ Mực nước thấp nhất: + 4.0m
+ Cấp sông : V
-Khẩu độ thiết kế: L0=168 m
-Khổ cầu : K= 7+2.1,5 m
-Tải trọng :
+Tải trọng xe : 0,65HL93
+Tải trọng đoàn người: 4 kN/m²
1.2.Tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật:
- Cầu vượt sông cấp V có yêu cầu khẩu độ thông thuyền là 25m
Khẩu độ cầu: L0 = 168 m
- Khổ cầu: 7 + 2.1,5 (m)
- Tải trọng thiết kế: 0,65HL93 kN/m2
+Tải trọng đoàn người: 4 kN/m2
-Xác định cao độ đáy dầm:
+ Theo điều kiện mực nước cao nhất:
H ≥ MNCN + 0,5 m = 9.7+ 0,5 = 10,2( m)
+ Theo điều kiện mực nước thông thuyền:
H ≥ MNTT+ HTT= 7,5+3.5 =11 (m)
Vậy chọn cao độ đáy dầm: H = 10,75 (m).

1.3.Đề xuất các phương pháp thiết kế :
*Các giải pháp kết cấu:
SVTH: Phan Phước Đức

Trang: 1

Đồ án môn học: Thiết kế cầu BTCT

GVHD:ThS.Hồ Mạnh Hùng

Nguyên tắc chung:
- Đảm bảo mọi chỉ tiêu kỹ thuật đã được duyệt.
- Kết cấu phải phù hợp với khả năng và thiết bị của các đơn vị thi công.
- Ưu tiên sử dụng các công nghệ mới tiên tiến nhằm tăng chất lượng công trình, tăng tính
thẩm mỹ.
- Quá trình khai thác an toàn và thuận tiện và kinh tế.
*Giải pháp kết cấu công trình:
-Kết cấu thượng bộ:
+Dựa vào các căn cứ cơ bản sau dây để lựa chọn các giải pháp kết cấu nhịp:
+Căn cứ vào tiêu chuẩn thiết kế cầu đã cho.
+Căn cứ vào khả năng vượt nhịp của các loại cầu.
+Căn cứ vào ưu nhược điểm của các loại cầu.
+Căn cứ vào khả năng thi công lao lắp.
-Kết cấu hạ bộ:
Nhìn chung với điều kiện địa chất như vậy, việc thi công cọc đóng là khả thi nhất. Mặt
khác cọc đóng BTCT lại có giá thành thấp. Vì địa chất lớp dưới cùng là lớp đá có khả
năng chịu tải lớn nên việc sử dụng các loại móng khác là không phù hợp. Móng cọc được
dùng ở đây là loại cọc ma sát.
+Kết cấu mố: chọn loại mố chữ U cải tiến tùy theo chiều cao mố, chiều dài nhịp.
+Kết cấu trụ ta dùng trụ đặc thân hẹp.
*Đề xuất các phương án sơ bộ:
Trên cơ sở phân tích và đánh giá ở phần trên, ta đề xuất các phương án vượt sông như
sau:
*Phương án I:
Loại cầu : Cầu nhịp giản đơn BTCT ƯST dầm chữ I lắp ghép.
Chọn chiều dài nhịp gồm: 5 nhịp 34 m bằng BTCT ƯST, mỗi nhịp có 6 dầm chủ, khoảng
cách giữa các dầm chủ là 1,9 m.
Khẩu độ tính toán: L0tt = 34.5 - 2.1 - 4.1,6 =161,6 m
Kiể...
Đồ án môn học: Thiết kế cầu BTCT GVHD:ThS.Hồ Mạnh Hùng

THIẾT KẾ SƠ BỘ

SỐ LIỆU THIẾT KẾ VÀ ĐỀ SUẤT CÁC PHƯƠNG ÁN VƯỢT SÔNG

 !"#$#%&'#
()*'+
()*,'-#.+'
()*/'-#.0+
1234
(567) 8!(9:;<
(567)$#=(;:><
(567)!*!(?@<
(!*$#A
BC0D
@
EFG<
BHIBE;(,:><
1J-K#
(1J-K#LM@:F>D9/
(1J-K#8N#7O?P<Q
,1RCST
I37U$#!*A%=RIC0$#=N,><
BC0ID
@
EFG<
BHI;(,:>V<W
1J-K#@:F>D9/P<
,
(1J-K#8N#7O?P<
,
X 80=&I<
(1M8<67) 8!
Y5(@:><E9;(@:>E@:,V<W
(1M8<67)$#=
Y511(
11
E;:>(/>EV<W
AT=K 80=&I<E@:;>V<W
/L!*7Z#**
*Các giải pp kết cấu:
SVTH: Phan Phước Đức Trang: 1
Thiết kế cầu btct đúc hẫng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cầu btct đúc hẫng - Người đăng: Nguyễn Thanh Hải
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
121 Vietnamese
Thiết kế cầu btct đúc hẫng 9 10 180