Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG ĐÚC TẠI CHỖ

Được đăng lên bởi Phùng Bá Thanh
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 1544 lần   |   Lượt tải: 2 lần
THIẾT KẾ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN
BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG ĐÚC TẠI CHỖ
 Số liệu thiết kế : Đề B10
- Ld = 10 m
-n=5
- S = 1,8 m
- Hd = 1 m
- Bx = 8 m
- bw = 0,22 m
- Bc = 0,5 m
 Khổ cầu : B = Bx + 2Bc = 8 + 2 x 0,5 = (m)
 Chiều dài nhịp tính toán : ltt = l – 2 x 0,25 = 10 – 2 x 0,25 = 9,5 (m)
 Bêtông cấp 30 có c 2400 (kg/m3) = 2,4 x 10-5 (N/mm3)
 Dầm ngang : 4 dầm/nhịp
+ Hn = 2/3H = 1,0 x 2/3 = 0,66 m => chọn Hn = 0,7 m, dầm ngang tại gối cao bằng dầm
chủ.
+ Bn = 0,2 m.
 Dầm dọc : 5 dầm
 Lớp phủ 75mm có w 2250 (kg/m3) = 2,25 x 10-5 (N/mm3)
+ Hb = 180 (mm) ; + Hao mòn 15 (mm)

1 1

PHẦN 1 : TÍNH TOÁN BẢN MẶT CẦU
I/ XÁC ĐỊNH TĨNH TẢI CHO 1MM CHIỀU RỘNG CỦA BẢN :
1/ Trọng lượng bản mặt cầu : Ws = Hb x c
Ws = 180 x 2,4 x 10-5 = 432 x 10-5 (N/mm)
2/ Trọng lượng bản mút thừa : Wo = Ws = 432 x 10-5 (N/mm)
3/ Trọng lượng do lớp phủ :
WDW = 75 x DW = 75 x 2,25 x 10-5 = 169 x 10-5 (N/mm)
4/ Trọng lượng do lan can :
Pb = [(865 x 180)+(Bc - 180)75+50x225+535x50/2+(Bc-230)x225/2] c
Pb = [(865 x 180)+(500-180)75+50x225+535x50/2+(500-230)x225/2]x2,4x10-5
= 5,77 (N)
II/ TÍNH NỘI LỰC BẢN MẶT CẦU:
Nội lực cho một dải bản ngang có chiều rộng là 1mm.
1/ Nội lực do tĩnh tải :
* Nội lực do bản mặt cầu bên trong:
Ws

900

1800

1800

1800

1800

900

R200 = Ws x diện tích ĐAH không có đoạn hẫng x S
R200 = 432 x 10-5x 0,3928 x 1800 = 3,0544 (N/mm)
M204 = Ws x diện tích ĐAH không có đoạn hẫng x S2
M204 = 432 x 10-5x 0,0772 x 18002 = 1080,55 (Nmm/mm)
M300 = Ws x diện tích ĐAH không có đoạn hẫng x S2
M300 = 432 x 10-5x (-0,1071) x 18002 = - 1499,05 (Nmm/mm)
2/ Nội lực do bản hẫng Wo:

2 2

Wo

900

Wo

1800

1800

1800

1800

900

R200 = Ws x diện tích ĐAH không có đoạn hẫng x L
= 432 x 10-5 x (1+0,635 x 900/1800) x 900 = 5,122 (N/mm)
M200 = - Ws x diện tích ĐAH không có đoạn hẫng x L
M200 = - 432 x 10-5 x 9002/2 = - 1749,6 (Nmm/mm)
M204 = 432 x 10-5x (- 0,246) x 9002 = - 860,8 (Nmm/mm)
M300 = 432 x 10-5x 0,135 x 9002 = 472,392 (Nmm/mm)
3/ Nội lực do lan can Pb :
Pb

L1

160
L

L1 = (L - 160) = 900 – 160 = 740 (mm)
L 
740 


R200  Pb 1  1,27 * 1  5,771  1,27 *
 5,385( N / mm)
S
1800 



M200 = Pb (-1 x L1)
= -5,77*(-740) = - 4269,8 (Nmm/mm)
M204 = Pb (-0,492 x L1) = -5,77*(-0,492)*740 = - 2100,74 (Nmm/mm)
M300 = Pb (0,27 x L1) = 5,77*0,27*740 = 1152,846 (Nmm/mm)
4/ Nội lực do lớp phủ :
WDW

Bc=0.5M

L2

S

S

S

S

L2

Bc=0.5M

L2 = L – BC = 900 – 500 = 400 (mm)
R200 = WDW [(diện tích đoạn hẫng) x L2 + (diện tích ĐAH đoạn không hẫng) x S]


400 
169 * 10 ...
THIẾT KẾ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN
BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG ĐÚC TẠI CHỖ
Số liệu thiết kế : Đề B10
- L
d
= 10 m - n = 5 - S = 1,8 m
- H
d
= 1 m - B
x
= 8 m - b
w
= 0,22 m
- B
c
= 0,5 m
Khổ cầu : B = B
x
+ 2B
c
= 8 + 2 x 0,5 = (m)
Chiều dài nhịp tính toán : l
tt
= l – 2 x 0,25 = 10 – 2 x 0,25 = 9,5 (m)
Bêtông cấp 30 có
2400
c
(kg/m
3
) = 2,4 x 10
-5
(N/mm
3
)
Dầm ngang : 4 dầm/nhịp
+ H
n
= 2/3H = 1,0 x 2/3 = 0,66 m => chọn H
n
= 0,7 m, dầm ngang tại gối cao bằng dầm
chủ.
+ B
n
= 0,2 m.
Dầm dọc : 5 dầm
Lớp phủ 75mm có
2250
w
(kg/m
3
) = 2,25 x 10
-5
(N/mm
3
)
+ H
b
= 180 (mm) ; + Hao mòn 15 (mm)
1
1
THIẾT KẾ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG ĐÚC TẠI CHỖ - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG ĐÚC TẠI CHỖ - Người đăng: Phùng Bá Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
THIẾT KẾ CẦU DẦM ĐƠN GIẢN BÊ TÔNG CỐT THÉP THƯỜNG ĐÚC TẠI CHỖ 9 10 921