Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế cầu liên tục

Được đăng lên bởi banthe.1704
Số trang: 29 trang   |   Lượt xem: 176 lần   |   Lượt tải: 0 lần
- §å ¸n tèt nghiÖp - - TKSB PA CÇu ®óc
hÉng -
Ch¬ng II : Ph¬ng ¸n s¬ bé II
ThiÕt kÕ CÇu liªn tôc BTCT D¦L
Thi c«ng theo c«ng nghÖ ®óc hÉng c©n b»ng
*
* *
I Tæng quan c«ng nghÖ thi c«ng cÇu BTCTD¦L b»ng ph -
¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n b¨ng.
t«ng vËt liÖu chÞu nÐn tèt , chÞu kÐo kÐm do chÞu kÐo kÐm nªn t«ng
chØ dïng trong kÕt cÊu chÞu nÐn . §Ó kh¾c phôc ngêi ta ®a cèt thÐp vµo t«ng ®Ó
chÞu kÐo . Sù ra ®êi cña BTCT ®¸nh dÊu ph¸t triÓn c«ng nghÖ vËt liÖu trong
x©y dùng . C¸c cÇu dÇm BTCT ®îc ¸p dông , tuy nhiªn chiÒu dµi nhÞp cßn h¹n chÕ (
24 m ) . KÕt cÊu BTCT øng lùc víi nguyªn kÐo c¨ng cèt thÐp ®Ó nÐn tríc
t«ng cho phÐp nhÞp dÇm lín h¬n . §iÓn h×nh nh c¸c nhÞp dÇm 33 m ®«i khi tíi
43 m dÇm c¾t khóc . ViÖc ®a ra c¸c gi¶i ph¸p hîp lý kÕt cÊu , gi¶i ph¸p c«ng
nghÖ thi c«ng thÝch hîp cßn cho phÐp kÕt cÊu BTCT_D¦L vît ®îc khÈu ®é lín h¬n
.
CÇu dÇm BTCT_D¦L liªn tôc thi c«ng b»ng ph¬ng ph¸p hÉng , mÆt c¾t dÇm
thay ®æi lµ lo¹i cÇu ®· gi¶i quyÕt t¬ng ®èi tèt vÊn ®Ò vËt liÖu vµ kÕt cÊu . Lo¹i
cÇu nµy thêng dông cho c¸c lo¹i nhÞp 80 - 130 m lín h¬n n÷a , cã khi tíi
250 m nh cÇu SHOTTWIEN ë ¸o .
ë níc ta cÇu BTCT _D¦L thi c«ng hÉng ®· ®îc ¸p dông cÇu Phó L¬ng - H¶i
D¬ng , cÇu S«ng Gianh , cÇu Hoµ B×nh .
Tõ c¸c ph©n tÝch trªn ta thÊy cã thÓ chän ph¬ng ¸n cÇu liªn tôc BTCT dù øng
lùc thi c«ng hÉng .
II – Giíi thiÖu chung vÒ ph ¬ng ¸n
II.1 – Tiªu chuÈn thiÕt kÕ
- Quy tr×nh thiÕt kÕ : 22TCN – 272 – 01 Bé Giao th«ng v©n t¶i
- Quy tr×nh thiÕt kÕ cÇu cèng theo tr¹ng th¸i giíi h¹n 22TCN – 18 – 79 Bé Giao
th«ng v©n t¶i
- T¶i träng thiÕt kÕ : HL93 , ®oµn Ngêi bé hµnh 300 Kg/m
2
II.2 – s¬ ®å kÕt cÊu
II.2.1 – KÕt cÊu phÇn trªn
- S¬ ®å bè trÝ chung toµn cÇu 5 x33+73+120+73 + 4x33 m
- KÕt cÊu cÇu kh«ng ®èi xøng gåm 5 nhÞp dÉn phÝa bªn tr¸i 4 nhÞp dÉn phÝa bªn
ph¶i cÇu BTCTD¦L liªn tôc 3 nhÞp thi c«ng theo ph¬ng ph¸p ®óc hÉng c©n
b»ng.
- DÇm liªn tôc 3 nhÞp 75+120+75 m tiÕt diÖn h×nh hép chiÒu cao thay ®æi
+) ChiÒu cao dÇm trªn ®Ønh trô h= 6,0 m.
+) ChiÒu cao dÇm t¹i gi÷a nhÞp h= 2,5 m.
- NguyÔn V¨n VÜnh - Líp CÇu §êng Bé A K40
38
thiết kế cầu liên tục - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế cầu liên tục - Người đăng: banthe.1704
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
29 Vietnamese
thiết kế cầu liên tục 9 10 304