Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cầu trục dầm đôi 10T

Được đăng lên bởi Kuboo Kun
Số trang: 109 trang   |   Lượt xem: 1276 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Thiết kế cầu trục dầm đôi 10T

GVHD: Th.S Trần Đình Sơn

MỤC LỤC
MỤC LỤC...................................................................................................................1
Chương 1: GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN........2
1. Tổng quan về thiết bị nâng chuyển:.....................................................................2
1.1 Nhu cầu sử dụng thiết bị nâng chuyển:..........................................................2
1.2 Giới thiệu máy nâng chuyển:.........................................................................3
1.3 Các thông số cơ bản của máy trục:..............................................................10
1.4 Chế độ làm việc( CĐLV) của máy trục:......................................................11
2. Giới thiệu về cầu trục và phân loại:...................................................................12
2.1 Giới thiệu về cầu trục:..................................................................................12
2.2 Phân loại cầu trục:........................................................................................13
2.3 Các thiết bị liên quan:...................................................................................14
2.3.1 Cáp thép:...................................................................................................14
2.3.2 Ròng rọc:...................................................................................................15
2.3.3 Tang quấn cáp:..........................................................................................16
2.3.4 Bộ phận mang tải:.....................................................................................16
Chương 2: CÁC PHƯƠNG ÁN ĐỘNG HỌC MÁY............................................18
2.1 Đặc điểm nhà xưởng và chọn loại thiết bị nâng chuyển:................................18
2.2 Các thông số cơ bản của thiết bị nâng chuyển thiết kế:..................................18
2.3 Xác định các phương án bố trí tổng thể của thiết bị:.......................................18
2.4 Chọn sơ đồ động học:.......................................................................................21
2.4.1 Chọn phương án truyền động cơ cấu nâng:..............................................21
2.4.2 Phương án truyền động và di chuyển xe lăn:...........................................23
2.4.3 Lựa chọn phương án truyền động di chuyển cầu:....................................25
Chương 3: HÌNH DUNG THỰC TẾ THIẾ...

 !
 ! ...................................................................................................................1
"#$%$$&'()*'+),$-./)0) '12)........2
1. Tổng quan v thit b nâng chuyn:.....................................................................2
1.1 Nhu cầu sử dụng thit b nâng chuyn:..........................................................2
1.2 Giới thiệu máy nâng chuyn:.........................................................................3
1.3 Các thông số cơ bản của máy trục:..............................................................10
1.4 Ch độ làm việc( CĐLV) của máy trục:......................................................11
2. Giới thiệu v cầu trục và phân loại:...................................................................12
2.1 Giới thiệu v cầu trục:..................................................................................12
2.2 Phân loại cầu trục:........................................................................................13
2.3 Các thit b liên quan:...................................................................................14
2.3.1 Cáp thép:...................................................................................................14
2.3.2 Ròng rọc:...................................................................................................15
2.3.3 Tang quấn cáp:..........................................................................................16
2.3.4 Bộ phận mang tải:.....................................................................................16
"#3 4 567)4)8)9 41............................................18
2.1 Đặc đim nhà xưởng và chọn loại thit b nâng chuyn:................................18
2.2 Các thông số cơ bản của thit b nâng chuyn thit k:..................................18
2.3 Xác đnh các phương án bố trí tổng th của thit b:.......................................18
2.4 Chọn sơ đồ động học:.......................................................................................21
2.4.1 Chọn phương án truyn động cơ cấu nâng:..............................................21
2.4.2 Phương án truyn động và di chuyn xe lăn:...........................................23
2.4.3 Lựa chọn phương án truyn động di chuyn cầu:....................................25
"#:;)')< -$-./$-=-..............................28
3.1 Phạm vi nhà xưởng:..........................................................................................28
3.2 Bố trí không gian của hệ thống khung dầm:....................................................29
3.3 Cơ cấu:..............................................................................................................30
3.4 Hệ thống điu khin:........................................................................................32
3.5 Thành lập bản vẽ tổng th của toàn bộ hệ thống:............................................32
"#>?)@4)A$-=- 7 B')0)................................34
4.1 Phân tích chung:..............................................................................................34
4.1.1 Yêu cầu khi tính toán và thit k cơ cấu nâng:.........................................34
4.1.2 Cơ cấu nâng: Các số liệu ban đầu:......................................................34
4.1.3 Sơ đồ động học cơ cấu nâng:....................................................................34
4.2 Tính toán cơ cấu nâng:.....................................................................................35
4.2.1 Chọn loại dây cáp:.....................................................................................35
4.2.2 Palăng giảm lực:.......................................................................................35
4.2.3 Tính kích thước dây cáp:...........................................................................36
4.2.4 Tính các kích thước cơ bản của tang và ròng rọc:....................................37
4.2.5 Chọn động cơ điện:...................................................................................39
4.2.6 Tỷ số truyn chung:...................................................................................39
4.2.7 Kim tra động cơ điện v nhiệt:................................................................40
4.2.8 Tính và chọn phanh:..................................................................................43
4.2.9 Bộ truyn:..................................................................................................46
!CDEF!GH:3 IJ#
Thiết kế cầu trục dầm đôi 10T - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cầu trục dầm đôi 10T - Người đăng: Kuboo Kun
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
109 Vietnamese
Thiết kế cầu trục dầm đôi 10T 9 10 450