Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế chế tạo băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 73 trang   |   Lượt xem: 2009 lần   |   Lượt tải: 5 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM KỸ THUẬT HƢNG YÊN

ĐỒ ÁN
THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MẠCH VÀ THIẾT BI ̣
ĐIỆN TƢ̉
Tên đề tài:

THIẾT KẾ, CHẾ TẠO MÔ HÌNH
ĐẾM VÀ PHÂN LOẠI SẢN PHẨM

Sinh viên thƣ ̣c hiên:
̣

1. Cao Quang Hải

Cán bộ hƣớng dẫn:
1.

Đơn vi:̣
Bô ̣ môn: Kỹ thuật điện tử

HƢNG YÊN - 2014
[Type text]

Page 1

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƢỚNG DẪN
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
...................................................................................................................................
.....................................................................................................................
[Type text] Page 1
















, 








: 

, 






: 1. Cao Quang Hi
: 
:
1. 
: 
- 2014
thiết kế chế tạo băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế chế tạo băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
73 Vietnamese
thiết kế chế tạo băng tải đếm và phân loại sản phẩm theo chiều cao 9 10 497