Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 12v dc 220v ac

Được đăng lên bởi quanghai24
Số trang: 35 trang   |   Lượt xem: 975 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Đồ án môn hoc

Điện tử công suất-Truyền động điện
MỤC LỤC

Mở đầu..............................................................................................................................03
Phần I Cơ sở lý thuyết ……………………………………………………….............04
I. Giới thiệu các van bán dẫn công suất …………………………………………...04
1.1 Transistor công suất ………………………………………………………..04
1.2 Mosfet công suất …………………………………………………….............06
Phần II Giới thiệu về một số mạch nghịch lưu …………………………………….12
2.1. Tổng quan về nghịch lưu....................................................................................12
2.2.Nghịch lưu độc lập ……………………………………………………………13
2.2.1.Tổng quan………………………………………………………………...13
2.2.2. .Nghịch lưu độc lập nguồn áp một pha qua máy biến áp điểm giữa……14
2.2.3. Nghịch lưu độc lập nguồn áp cầu 1pha.......................................................16
2.2.4.Nghịch lưu độc lập nguồn dòng cầu 1 pha...................................................20
Phần III Tính toán và thiết kế mạch ……………………………………….............22
3.1.Tính toán máy biến áp...................................................................................22
3.2.Mosfet công suất IRS3205............................................................................23
3.3.Thiết kế mạch điều khiển..............................................................................24
3.4. Mạch động lực…………………………………………………………...29
3.5. Mạch cách ly .................................................................................. …….30
3.6. Nguyên lý hoạt động của toàn hệ thống...................................................32
Kết luận .................................................................................................................33
Danh mục tài liệu tham khảo………………………………………………….34

GVHD:
SVTH -

Page

Đồ án môn hoc

Điện tử công suất-Truyền động điện

BẢN NHẬN XÉT
CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
……………………………….………………………………………………...
……………………………………………….………………………………...
……………………………………………………………….………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………...
……………………………….………………………………………………..
………………………………………………..…………………………………...
…………………………………………………………….…..………………...
………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………..
……………….………………………………………………………………..
………………………………..
………………………………................................................
Đồ án môn hocĐiện tử công suất-Truyền động điện





 !"
 !"#$"%
#$%&'(
)&'(*+',-.
#$.
 )&'(*+',-/-0+-$012-*304
 .)&'(*+',-/-5-"
)&'(*+',-/65-
&'()*+!"
.7012-
. !89.:.
..2;20<*%;3
.<*+'=>
.:<'1.
.")1?'@<*+ABC.
,-..
./0"*/+1(22222222222222222223
GVHD:
SVTH - Page
Thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 12v dc 220v ac - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 12v dc 220v ac - Người đăng: quanghai24
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
35 Vietnamese
Thiết kế chế tạo mạch nghịch lưu 12v dc 220v ac 9 10 845