Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT

Được đăng lên bởi Van Hai
Số trang: 6 trang   |   Lượt xem: 1314 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Nguyễn Đình Mãn

Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ

71(9): 75 - 80

THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY THEO PHƢƠNG PHÁP XÁC SUẤT
Nguyễn Đình Mãn*
Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật - Đại học Thái Nguyên

TÓM TẮT
Từ trƣớc tới nay, vấn đề thiết kế chi tiết máy mới chỉ đƣợc xem xét theo độ bền dựa trên cơ sở ứng
suất xuất hiện trong chi tiết phải nhỏ hơn ứng suất cho phép. Hiện nay phƣơng pháp này vẫn đang
đƣợc sử dụng phổ biến do sự đơn giản trong việc xác định các thông số đầu vào là tải trọng và độ
bền. Giá trị của chúng thƣờng đƣợc lấy theo giá trị trung bình và sử dụng thêm một hệ số an toàn.
Trong thực tế mặc dầu hệ số an toàn đã lấy khá cao nhƣng hƣ hỏng vẫn xảy ra và xác suất hỏng
thay đổi trong một phạm vi đáng kể. Nguyên nhân của hiện tƣợng này là các nhà thiết kế đã không
quan tâm đến tính ngẫu nhiên của các tham số thiết kế. Bài báo này trình bày phƣơng pháp xác
suất để thiết kế chi tiết máy theo yêu cầu độ tin cậy đặt trƣớc, trong đó có kể đến tính ngẫu nhiên
của các tham số thiết kế khi xác định độ bền và ứng suất
Từ khoá: Độ tin cậy, phương pháp xác suất, thiết kế chi tiết máy, tính ngẫu nhiên.


MỞ ĐẦU
Khi thiết kế chi tiết máy, các tham số đầu vào
cần quan tâm là tải trọng tác động, độ bền của
vật liệu và kích thƣớc của chi tiết. Trong
phƣơng pháp thiết kế truyền thống, còn gọi là
thiết kế đơn định, ta thiết kế các chi tiết máy
theo các chỉ tiêu về khả năng làm việc và hệ
số an toàn. Với phƣơng pháp này ngƣời ta coi
các đại lƣợng thiết kế là không thay đổi và lấy
bằng kích thƣớc danh nghĩa là đủ. Tuy nhiên
trong thực tế các tham số đầu vào là các đại
lƣợng ngẫu nhiên, vì vậy kích thƣớc của chi
tiết sau khi thiết kế cũng phải chịu tác động
của quy luật này. Sự thay đổi ngẫu nhiên của
các tham số đầu vào đƣợc giải thích nhƣ sau:
Kích thước chi tiết: Trong quá trình gia công
cơ khí, kích thƣớc của chi tiết biến động,
không bằng kích thƣớc đƣợc ghi trên bản vẽ.
Nó phụ thuộc vào độ chính xác của máy công
cụ và trình độ tay nghề của công nhân, nên
luôn luôn có sai số.
Cơ tính vật liệu: Hầu hết các kim loại và vật
liệu cơ khí có cơ tính không đồng nhất mà có
sự phân tán, bởi vì cơ tính phụ thuộc nhiều
biến số, nhƣ tỷ lệ các thành phần hoá học,
hình dạng hình học chi tiết và phƣơng pháp
công nghệ chế tạo ra nó.
Tải trọng tác dụng: Bản chất ngẫu nhiên của
tải trọng liên quan đến nhiều nhân tố. Đối với
máy công nghiệp, các nhân tố có thể kể đến
là: Phân tán tính chất của phôi, phân tán trạng


Tel: 0912 223 774, Email: ndman1957@gmail.com

thái của dụng cụ cắt, sự thay ...
Nguyễn Đình Mãn Tạp chí KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ 71(9): 75 - 80
75
S hóa bi Trung tâm Hc liu Đại hc Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
THIT K CHI TIẾT MÁY THEO PHƢƠNG PHÁP XÁC SUT
Nguyễn Đình Mãn
*
Trường Cao đẳng Kinh tế Kĩ thuật - Đại hc Thái Nguyên
TÓM TT
T trƣớc ti nay, vấn đề thiết kế chi tiết máy mi ch đƣợc xem xét theo độ bn dựa trên cơ sở ng
sut xut hin trong chi tiết phi nh hơn ng sut cho phép. Hiện nay phƣơng pháp này vẫn đang
đƣợc s dng ph biến do s đơn giản trong việc xác định các thông s đầu vào là ti trọng và độ
bn. Giá tr ca chúng thƣờng đƣợc ly theo giá tr trung bình và s dng thêm mt h s an toàn.
Trong thc tế mc du h s an toàn đã lấy khá cao nhƣng hng vn xy ra xác sut hng
thay đổi trong mt phạm vi đáng kể. Nguyên nhân ca hin tƣợng này là các nhà thiết kế đã không
quan tâm đến nh ngu nhn ca các tham s thiết kế. i báo này trình bày phƣơng pháp xác
suất để thiết kế chi tiết máy theo yêu cầu độ tin cậy đặt trƣc, trong đó kể đến tính ngu nhiên
ca các tham s thiết kế khi xác định độ bn và ng sut
T khoá: Độ tin cậy, phương pháp xác suất, thiết kế chi tiết máy, tính ngu nhiên.
M ĐẦU
Khi thiết kế chi tiết máy, các tham s đầu vào
cn quan tâm là ti trọng tác động, độ bn ca
vt liu kích thƣớc ca chi tiết. Trong
phƣơng pháp thiết kế truyn thng, còn gi
thiết kế đơn đnh, ta thiết kế các chi tiết máy
theo các ch tu v kh năng m vic h
s an toàn. Với phƣơng pháp này ngƣời ta coi
các đại lƣợng thiết kế là không thay đổi và ly
bằng kích thƣớc danh nghĩa đủ. Tuy nhiên
trong thc tế c tham s đầu vào các đi
lƣợng ngu nhiên, vậy ch thƣớc ca chi
tiết sau khi thiết kế cũng phải chịu tác đng
ca quy lut này. S thay đổi ngu nhiên ca
các tham s đầu vào đƣợc gii thích nhƣ sau:
Kích thước chi tiết: Trong quá trình gia công
cơ khí, kích thƣớc ca chi tiết biến đng,
không bằng kích thƣớc đƣợc ghi trên bn v.
ph thuộc vào đ chính xác ca máy công
c trình đ tay ngh ca công nhân, nên
luôn luôn có sai s.
tính vật liu: Hu hết các kim loi vt
liệu khí tính không đng nht mà
s phân tán, bởi vì tính phụ thuc nhiu
biến số, nhƣ t l các thành phn hoá hc,
hình dng hình hc chi tiết phƣơng pháp
công ngh chế to ra.
Ti trng tác dng: Bn cht ngu nhiên ca
ti trọng liên quan đến nhiu nhân tố. Đi vi
máy công nghip, c nhân t th k đến
là: Phân tán tính cht ca phôi, phân n trng
Tel: 0912 223 774, Email: ndman1957@gmail.com
thái ca dng c ct, s thay đi quy trình
công ngh, s dng chế độ m vic quá gii
hn cho phép,... Đối vi máy vn chuyn, c
nhân t đó là: Sử dụng máy trong các lĩnh vực
khác nhau, trạng thái đƣờng sá phânn, v.v...
Ti trng bao gm ti trọng tĩnh ti trng
động, ti trọng va đập, ti trng do môi
trƣờng: gió, động đất, tuyết,... Thành phn ti
trng tác dng chia làm ti trọng không đổi
ti trọng thay đổic dng lên chi tiết.
Khác với phƣơng pháp thiết kế truyn thng,
phƣơng pháp thiết kế chi tiết máy theo
phƣơng pháp xác sut k đến tính ngu
nhiên ca các tham s thiết kế. Phƣơng pháp
này đảm bảo độ tin cy theo yêu cu ca
ngƣời s dụng và đảm bo tính kinh tế.
THIT K CHI TIT Y THEO
PHƢƠNG PHÁP XÁC SUẤT
Min ng sut và miền đ bn
Gi s mt lot chi tiết ging nhau chu ti
trong điều kiện nhƣ nhau. Miền ng sut và
miền độ bn ca lot chi tiết đó đƣc trình
bày trên hình 1:
U
min
÷ U
max
: Min ng sut ca lot chi tiết.
B
min
÷ B
max
: Miền độ bn ca lot chi tiết.
U
tb
và B
tb
ng sut và độ bn trung bình.
Nhìn hình v ta thy U
tb
< B
tb
, nếu theo
phƣơng pháp thiết kế theo độ bn tchi tiết
s an toàn, không b hƣ hỏng. Tuy nhiên trong
thc tế hng vn th xy ra do tính
ngu nhiên ca ng sut cũng nhƣ của độ bn,
khi giá tr th ca ng sut lớn hơn giá
THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT - Người đăng: Van Hai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
6 Vietnamese
THIẾT KẾ CHI TIẾT MÁY THEO PHƯƠNG PHÁP XÁC SUẤT 9 10 293