Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế chiếu sáng cho sân cầu lông trong nhà

Được đăng lên bởi Nguyen Trung
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 4320 lần   |   Lượt tải: 12 lần
Bài tập lớn kỹ thuật chiếu sáng
MỤC LỤC

CHƯƠNG I: KHÁI NIỆM CHUNG VỀ CHIẾU SÁNG
1.1

giới thiệu

1.2

các khái niệm cơ bản 

CHƯƠNG II: THIẾT KẾ CHIẾU SÁNG THEO YÊU CẦU
A: một số tiêu chuẩn thiết kế áp dụng vào bài
B: trình tự thiết kế
CHƯƠNG III: HỆ THỐNG CUNG CẤP ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN CHIẾU 
SÁNG
1: tính chọn dây dẫn chiếu sáng 
2: hệ thống cung cấp điện
3:chọn các phần tử trong mạng chiếu sáng
TỔNG KẾT

Chương 1 : Khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng
1.1

Giới thiệu

Chiếu sáng là một kỹ thuật đa ngành, trước hết đó là mối quan tâm 
của các kỹ sư điện, cácnhà nghiên cứu quang và quang phổ học, các 
cán bộ kỹ thuật của công ty công trình công cộng và các nhà quản lý đô 

[Type text]

Page 1

Bài tập lớn kỹ thuật chiếu sáng
thị. Chiếu sáng cũng là mối quan tâm của các nhà kiến trúc, xây dựng 
và giới mỹ thuật. Nghiên cứu về chiếu sáng cũng là công việc của các 
bác sỹ nhãn khoa, các nhà tâm lý học, giáo dục thể chất  học đường...
Trong thời gian gần đây, với sự ra đời và hờn thiện của các nguồn sáng 
hiệu suất cao, các phương pháp tính toán và công cụ phần mềm chiếu 
sáng mới, kỹ thuật chiếu sáng đã chuyển từ giai đoạn chiếu sáng tiện 
nghi sang chiếu sáng hiệu quả và tiết kiệm năng lượng gọi tắt là chiếu 
sáng tiện ích.
Theo số liệu thống kê, năm 2005 điện năng sử dụng cho chiếu sáng 
trên toàn thế giới là 2650 tỷ kWh, chiếm 19% sản lượng điện. Hoạt 
động chiếu sáng xảy ra đồng thời vào giờ cao điểm buổi tối đã khiến 
cho đồ thị phụ tải của lưới điện tăng vọt, gây không ít khó khăn cho 
việc truyền tải và phân phối điện. Chiếu sáng tiện ích là một tổng thể 
nhằm tối ưu hóa toàn bộ kỹ thuật chiếu sáng từ việc sử dụng nguồn 
sáng có hiệu suất cao, thay thế các loại đèn sợi đốt có hiệu quả năng 
lượng thấp bằng đèn copact, sử dụng rộng rãi các loại đèn huỳnh 
quang thế hệ mới, sử dụng chấn lưu sắt từ tổn hao thấp và chấn lưu 
điện tử, sử dụng tối đa và hiệu quả ánh sáng tự nhiên, điều chỉnh ánh 
sáng theo mục đích và yêu cầu sử dụng, nhằm giảm điện năng tiêu thụ 
mà vẫn đảm bảo tiện nghi nhìn. Kết quả chiếu sáng tiện ích phải đạt 
tiện nghi nhìn tốt nhất, tiết kiệm năng lượng, hạn chế các loại khí nhà 
kính, góp phần bảo vệ môi trường.

1.2:Các khái niệm
1.2.1:Ánh sáng

[Type text]

Page 2

Bài tập lớn kỹ thuật chiếu sáng
Ánh sáng là một bức xạ (sóng) điện từ nằm trong dải sóng quang học mà mắt 
người có thể cảm nhận được
Hình ảnh 1.1
Như có thể quan sát trên dải quang phổ điện từ ở Hình 1.1, ánh sáng nhìn thấy 
được thể hiện là một dải băng tần hẹp nằm g...
Bài tập lớn kỹ thuật chiếu sáng
M C L C
CH NG I: KHÁI NI M CHUNG V CHI U SÁNGƯƠ
1.1 gi i thi u
1.2 các khái ni m c b n ơ
CH NG II: THI T K CHI U SÁNG THEO YÊU C UƯƠ
A: m t s tiêu chu n thi t k áp d ng vào bài ế ế
B: trình t thi t k ế ế
CH NG III: H TH NG CUNG C P ĐI N VÀ ĐI U KHI N CHI UƯƠ
SÁNG
1: tính ch n dây d n chi u sáng ế
2: h th ng cung c p đi n
3:ch n các ph n t trong m ng chi u sáng ế
T NG K T
Ch ng 1 : Khái ni m chung v k thu t chi u sángươ ế
1.1 Gi i thi u
Chi u sáng là m t k thu t đa ngành, tr c h t đó là m i quan tâm ế ướ ế
c a các k s đi n, cácnhà nghiên c u quang và quang ph h c, các ư
cán b k thu t c a công ty công trình công c ng và các nhà qu n lý đô
[Type text] Page 1
thiết kế chiếu sáng cho sân cầu lông trong nhà - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế chiếu sáng cho sân cầu lông trong nhà - Người đăng: Nguyen Trung
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
thiết kế chiếu sáng cho sân cầu lông trong nhà 9 10 527