Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cơ sở cảng biển Quảng Trị

Được đăng lên bởi dinhdai7b
Số trang: 155 trang   |   Lượt xem: 1901 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KINH TẾ KỸ THUẬT
CẢNG BIỂN MỸ THỦY – QUẢNG TRỊ
TẬP I: THUYẾT MINH

THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM CÓ
TẬP I: THUYẾT MINH
TẬP II: CÁC BẢN VẼ

3-1

BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KINH TẾ KỸ THUẬT CẢNG MỸ THỦY – TỈNH
QUẢNG TRỊ
CHƯƠNG I: SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƯ
1. Các căn cứ pháp lý
- Luật Xây dựng 16/2003/QH11 ngày 26 tháng 11 năm 2003; Căn cứ Bộ luật
Hàng Hải Việt Nam số 40/2005/QH11 ngày 14 tháng 06 năm 2005; Căn cứ Luật đầu tư
ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Doanh nghiệp 60/2005/QH11 ngày 29 tháng
11 năm 2005; Căn cứ Luật 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009 về sửa đổi, bổ sung một số
điều của luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản.
- Các nghị định, thông tư: Nghị định số: 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của
Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP
ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số:
12/2009/NĐ-CP 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về quản lý chất
lượng công trình xây dựng và Nghị định số: 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số: 209/2004/NĐ-CP; Nghị định
số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi
ah2nh một số điều Luật Đầu tư.
- Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009 của TTCP phê duyệt
Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm
2030, trong đó cảng Mỹ Thủy (thuộc cảng biển Quảng Trị) được xác định là cảng tổng
hợp địa phương bao gồm các bến chuyên dùng và bến tổng hợp.
- Quyết định số 1743/QĐ-BGTVT ngày 03/8/2011 của Bộ GTVT phê duyệt Quy
họach chi tiết nhóm cảng biển Trung trung Bộ (nhóm 3) đến năm 2020 định hướng đến
năm 2030.
Địa chỉ trụ sở chính: Số 01 phố Ngụy Như Kon Tum, Phường Nhân Chính, Quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0102685722
(2). Công ty Cổ phần Coma 18
Tên Công ty viết tắt: COMA18
Địa chỉ trụ sở chính: Km10, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Quân
Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0500236860
(3). Công ty cổ phần đầu tư xây dựng số 18
Tên Công ty viết tắt: Licogi-18

Địa chỉ trụ sở chính: số 47, đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân, Quận
Thanh Xuân, TP Hà Nội
Mã số doanh nghiệp: 0800001612
(4). Bà Nguyễn Thị Thành
Giấy chứng minh nhân dân số 012815499 do Công an Thành phố Hà Nội cấp
ngày 13/5/2011
(5). Ông Nguyễn Văn Cường
Giấy chứng minh nhân dân số 013093639 do Công an Thành phố Hà Nội cấp
ngày 07/06/2009.
- Vốn điều lệ của Công ty: 500 tỷ VNĐ (Năm trăm tỷ đồng Việt Namn).
Chi tiết các nhà ...
BÁO CÁO GIẢI TRÌNH KINH TẾ KỸ THUẬT
CẢNG BIỂN MỸ THỦY – QUẢNG TRỊ
TẬP I: THUYẾT MINH
THÀNH PHẦN HỒ SƠ GỒM CÓ
TẬP I: THUYẾT MINH
TẬP II: CÁC BẢN VẼ
3-1
Thiết kế cơ sở cảng biển Quảng Trị - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cơ sở cảng biển Quảng Trị - Người đăng: dinhdai7b
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
155 Vietnamese
Thiết kế cơ sở cảng biển Quảng Trị 9 10 407