Ktl-icon-tai-lieu

thiết kế cơ sở

Được đăng lên bởi Luan Vu Thanh
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 3158 lần   |   Lượt tải: 1 lần
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..........................................................................................................................................6
I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN..................................................................6
II. TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ......................................................................6
III. CÁC VĂN BẢN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ.................................7
PHẦN I: CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN............................................................................9
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, XÃ HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ KHOÁNG
SẢN................................................................................................................................................9
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI.............................................................................................9
II. SƠ BỘ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG.......................................................................................................................11
III. ĐIỀU KIỆN HẬU CẦN CHO DỰ ÁN.............................................................................12
IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ............................................................................................14
V. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA KHOÁNG SẢN..........15
VI. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH....................................23
VII. TRỮ LƯỢNG ĐÁ XÂY DỰNG.......................................................................................28
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MỎ................................................................................................31
I. HIỆN TRẠNG KHAI TRƯỜNG..........................................................................................31
II. HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ...................................................................................................38
III. HIỆN TRẠNG TRỮ LƯỢNG...........................................................................................40
PHẦN II: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ...................................................................41
CHƯƠNG 3: BIÊN GIỚI VÀ TRỮ LƯỢNG KHAI TRƯỜNG.................................................41
I. BIÊN GIỚI MỎ..................................................................................................................41
II. TRỮ LƯỢNG KHAI TRƯỜNG................................................
MỤC LỤC
MỞ ĐẦU..........................................................................................................................................6
I. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH DỰ ÁN..................................................................6
II. TỔ CHỨC TƯ VẤN LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ......................................................................6
III. CÁC VĂN BẢN, TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG LẬP THIẾT KẾ CƠ SỞ.................................7
PHẦN I: CÁC YẾU TỐ KỸ THUẬT CƠ BẢN............................................................................9
CHƯƠNG 1: ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ, HỘI VÀ ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ KHOÁNG
SẢN................................................................................................................................................9
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ XÃ HỘI.............................................................................................9
II. BỘ ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KHAI THÁC MỎ ĐỐI VỚI
CỘNG ĐỒNG.......................................................................................................................11
III. ĐIỀU KIỆN HẬU CẦN CHO DỰ ÁN.............................................................................12
IV. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT MỎ............................................................................................14
V. ĐẶC ĐIỂM CHẤT LƯỢNG VÀ TÍNH CHẤT CÔNG NGHỆ CỦA KHOÁNG SẢN..........15
VI. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA CHẤT THỦY VĂN, ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH....................................23
VII. TRỮ LƯỢNG ĐÁ XÂY DỰNG.......................................................................................28
CHƯƠNG 2: HIỆN TRẠNG MỎ................................................................................................31
I. HIỆN TRẠNG KHAI TRƯỜNG..........................................................................................31
II. HIỆN TRẠNG THIẾT BỊ...................................................................................................38
III. HIỆN TRẠNG TRỮ LƯỢNG...........................................................................................40
PHẦN II: GIẢI PHÁP KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ...................................................................41
CHƯƠNG 3: BIÊN GIỚI VÀ TRỮ LƯỢNG KHAI TRƯỜNG.................................................41
I. BIÊN GIỚI MỎ..................................................................................................................41
II. TRỮ LƯỢNG KHAI TRƯỜNG.........................................................................................41
CHƯƠNG 4: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC, CÔNG SUẤT VÀ TUỔI THỌ MỎ..................................44
I. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC..........................................................................................................44
II. CÔNG SUẤT KHAI THÁC MỎ........................................................................................44
III. TUỔI THỌ MỎ...............................................................................................................44
CHƯƠNG 5: MỞ MỎ VÀ TRÌNH TỰ KHAI THÁC................................................................46
I. MỞ MỎ VÀ CẢI TẠO MỎ.................................................................................................46
II. TRÌNH TỰ KHAI THÁC...................................................................................................50
CHƯƠNG 6: HỆ THỐNG KHAI THÁC....................................................................................51
I. LỰA CHỌN HỆ THỐNG KHAI THÁC..............................................................................51
II. TÍNH TOÁN CÁC THÔNG SỐ HỆ THỐNG KHAI THÁC...............................................52
III. CÔNG NGHỆ KHOAN NỔ MÌN.....................................................................................55
IV. CÔNG NGHỆ XÚC BỐC................................................................................................65
CHƯƠNG 7: VẬN TẢI TRONG MỎ.........................................................................................68
1
thiết kế cơ sở - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
thiết kế cơ sở - Người đăng: Luan Vu Thanh
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
thiết kế cơ sở 9 10 487