Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế cổng phun khuôn nhựa

Được đăng lên bởi vanhungctm2
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 385 lần   |   Lượt tải: 2 lần
$ 9&/, .
&9&/,.&9&/,.
9&/, .


&J-.
&J-.&J-.
&J-.
'&10&>&
'&10&>&'&10&>&
'&10&>&5
55
5
-.'&10&> & 59&29&/,.=@ 7&3&8,7& %
&=6=&2&.0'&'7&3&8,/&',.'&10&>&5+&('&1'2
9&/<0*,& T'3&'%H) ;(9&/,.&25  @''3
3,''8) 8)&3,0&3@&8,,5 4'7&3&8,%
-.(&295= )8=28,. '&10&>&5
FB&3&8,'&*,. 9 )*)&*5%
FB&3&8,9&2,0&>(&.9.@0P0=&/%
F&*=.<. )8'7/& 99/)* 2;2),&2'& '&37/
)&/)/'7/)P)&T'<%


0J-./'&1
0J-./'&10J-./'&1
0J-./'&1
-./'&19&29&/,./<27&3&8,7&,3%?*&25
)&/)/'2(&2'&I0&&,J&T'.)&8 5'(&27&3
&8,%
-.795=)8=2,.8/'&1
F&3,5''&1) 8&2.7&3&8,%
F@&8,,54' 3&7&3&8,I7&3&8,74'(,.<&3J%
F42&'52 '& *&*)8+&&'&3'&'9&*%
&'9&/  ,. '&10&>&5 
&'9&/,.'&10&>&5&'9&/ ,. '&10&>&5 
9&/,.'&10&>&5
&J-. </'
&J-. </'&J-. </'
&J-. </'IB<&<=< '&J
IB<&<=<' &JIB<&<=<' &J
IB<&<=<' &J


M&/,.</'2=2''& '',.92;, &2
(&.9.)/') *)&*5(&2, .'&'</',&2+&.=&6%
@(E'. =&6 (.',&&<+&<E)*)&*59&2<&
0%5;/')8,'3&,.9&/&259&2)89&/('&19<0*,&T
7&3&8,%B/'<)/'+5)P030*=&25'3&7&3&8,(& 2)2@,.
%?8E9&27/'<'3 &&*/&&*,.743(&2&/,.
749%?*&25)&)&.+&39&27&'&R&*, 9%
Thiết kế cổng phun khuôn nhựa - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế cổng phun khuôn nhựa - Người đăng: vanhungctm2
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
Thiết kế cổng phun khuôn nhựa 9 10 510