Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế coppha

Được đăng lên bởi Le Hopfc
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 84 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SH

Quy c¸ch

11
12
13
15
16
16.1
17
18
18.1
19
20

PL3000*4000*6
U160, l = 3m
U160,l = 4m
C220,l = 4m
PL200*200*12
PL1/2*200*200*12
U160l=0,5m
U100,l=0,4m
U100,l=0,5m
F25CIII, l = 0,16m
F20CI, l= 0,914m

Sè lîng

Tæng träng lîng
1
9
2
4
6
4
2
4
4
4
4

565.20
383.40
113.60
137.44
22.61
7.54
14.20
13.74
17.18
2.46
9.03
1286.40

Ghi chó

565.2
383.4
113.6
384
22.61
7.54
14.06
13.57
17.01
2.46
9.03
1532.48

246.56

246.08

...
SH Quy c¸ch Ghi chó
11
PL3000*4000*6 1 565.20
12
U160, l = 3m 9 383.40
13
U160,l = 4m 2 113.60
15
C220,l = 4m 4 137.44
16
PL200*200*12 6 22.61
16.1
PL1/2*200*200*12 4 7.54
17
U160l=0,5m 2 14.20
18
U100,l=0,4m 4 13.74
18.1
U100,l=0,5m 4 17.18
19
4 2.46
20
4 9.03
1286.40
Sè l îng Tæng träng l îng
F25CIII, l = 0,16m
F20CI, l= 0,914m
Thiết kế coppha - Trang 2
Thiết kế coppha - Người đăng: Le Hopfc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
Thiết kế coppha 9 10 603