Ktl-icon-tai-lieu

Thiết Kế Đạo Lưu Định Hướng Xoay Cho Tàu Dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III

Được đăng lên bởi Hoàng Nam
Số trang: 44 trang   |   Lượt xem: 601 lần   |   Lượt tải: 1 lần
ÑOÀ AÙN THIEÁT BÒ TAØU

GVHD:Ks.NGUYỄN VĂN CÔNG

ÑEÀ TAØI THIEÁT KEÁ
Thieát Keá Ñaïo Löu Ñònh Höôùng Xoay Cho Taøu Dòch
vuï vuøng bieån haïn cheá caáp III
THOÂNG SOÁ TAØU
Chieàu daøi thieát keá
Chieàu roäng thieát keá
Chieàu cao maïn
Chieàu chìm
Heä soá beùo
Vaän toác

Lpp
B
D
d
Cb
v

=
=
=
=
=
=

38 m
7.38 m
3.77 m
3.26 m
0.62
11hl/h

SVTH:LÖÔNG NGOÏC YEÂN LÔÙP VT07B,MSSV:0751070143

1

ÑOÀ AÙN THIEÁT BÒ TAØU

GVHD:Ks.NGUYỄN VĂN CÔNG

NOÄI DUNG THIEÁT KEÁ
Phaàn I : GIÔÙI THIEÄU CHUNG
Trong nghaønh ñoùng taùu theá giôùi hieän nay, ngöôøi ta söû duïng roäng raõi caùc
thieát bò laùi xung kích ñeå ñieàu ñoäng taøu ôû toác ñoä nhoû vaø ngay taïi vò trí ñoã ñoù laø thieát
bò ñaåy Vs, baùnh laùi chuû ñoäng, thieát bò phu, ñaïo löu ñònh höôùng xoay. Chuùng cho
pheùp taïo ra löïc daït ngay treân voû taøu. Trong soá caùc thieát bò treân thì ñaïo löu ñònh
höôùng xoay ñöôïc söû duïng roäng raõi hôn vôùi öu ñieåm reû tieàn vaø söû duïng phoå bieán vôùi
taøu hai chaân vòt
Ñaïo löu ñòng höôùng xoay laø vaät theå thoaùt nöôùc coù tieát dieän theo chieàu doïc laø
caùc proâfin khí ñoäng quay maët loài veà phía chaân vòt. Meùp tröôùc cuûa proâfin ñaïo löu
ñöôïc laøm troøn ñeå taêng dieän tích tieát dieän cöûa vaøo cuûa ñaïo löu.
Taùc duïng ñaëc bieät cuûa ñaïo löu ñònh höôùng xoay so vôùi baùnh laùi laø taïo ra löïc thuûy
ñoäng coù taùc duïng choáng laïi söï beû laùi vaø taêng löïc ñaåy cuûa heä chaân vòt – ñaïo löu.
Khi chöa coù caùnh giöõ höôùng thì moâmen xoaéùn thuûy ñoäng M  < 0. Ñeå khaéc
phuïc hieän töôïng naøy thì ngöôøi ta ñaët theâm caùnh giöõ höôùng taïi vò trí maët phaúng ñoái
xöùng phaàn ñuoâi sau chaân vòt. Caùnh giöõ höôùng laø vaät theå daïng daïng caùnh thaúng
ñöùng coù proâfin thuûy ñoäng ñoái xöùng coù chieàu cao baèng ñöôøng kính ôû cöûa ra cuûa ñaïo
löu.
Ñaïo löu ñònh höôùng xoay coù nhieäm vuï baûo veä chaân vòt vaø laøm toát hôn söï
laøm vieäc cuûa chaân vòt khi taøu laøm vieäc treân soùng. Hieäu suaát cuûa ñaïo löu phuï thuoäc
khaù lôùn vaøo söï laøm vieäc cuûa chaân vòt. Theo soá lieäu thoáng keâ ñaïo löu coù öu theá hôn
haún so vôùi baùnh laùi. Ñaïo löu ñònh höôùng xoay coù theå taêng 50% hieäu suaát laøm vieäc
ôû cheá ñoä caäp beán vaø 20%-30% ôû cheá ñoä khai thaùc.

SVTH:LÖÔNG NGOÏC YEÂN LÔÙP VT07B,MSSV:0751070143

2

ÑOÀ AÙN THIEÁT BÒ TAØU

GVHD:Ks.NGUYỄN VĂN CÔNG

Phaàn II : TÍNH CHOÏN KÍCH THÖÔÙC CỦA ĐẠO LƯU

1. Tính toaùn söùc caûn cuûa taøu :

Söû duïng phöông phaùp Papmeil
Phaïm vi söû duïng cuûa phöông phaùp naøy laø:
C b =0,35 0,80
L...
ÑOÀ AÙN THIEÁT BÒ TAØU GVHD:Ks.NGUYỄN VĂN CÔNG
ÑEÀ TAØI THIEÁT KEÁ
Thieát Keá Ñaïo Löu Ñònh Höôùng Xoay Cho Taøu Dòch
vuï vuøng bieån haïn cheá caáp III
THOÂNG SOÁ TAØU
Chieàu daøi thieát keá Lpp = 38 m
Chieàu roäng thieát keá B = 7.38 m
Chieàu cao maïn D = 3.77 m
Chieàu chìm d = 3.26 m
Heä soá beùo Cb = 0.62
Vaän toác v = 11hl/h
SVTH:LÖÔNG NGOÏC YEÂN LÔÙP VT07B,MSSV:0751070143
1
Thiết Kế Đạo Lưu Định Hướng Xoay Cho Tàu Dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết Kế Đạo Lưu Định Hướng Xoay Cho Tàu Dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III - Người đăng: Hoàng Nam
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
44 Vietnamese
Thiết Kế Đạo Lưu Định Hướng Xoay Cho Tàu Dịch vụ vùng biển hạn chế cấp III 9 10 838