Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đê sông

Được đăng lên bởi Lê Tuấn Hy
Số trang: 61 trang   |   Lượt xem: 1874 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TCVN

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

DỰ THẢO 01 - 2013

TCVN

: 2013

Xuất bản lần 1

CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
YÊU CÂU KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG
Hydraulic structures
Technical requirements for rivedyke design

HÀ NỘI - 2013

1

Mục lục
Trang
Lời nói đầu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

1

Phạm vi áp dụng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

2

Tài liệu viện dẫn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5

3

Thuật ngữ và định nghĩa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

4

Phân cấp công trình đê sông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

5

Tiêu chuẩn an toàn của công trình đê sông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11

6

Tải trọng và tổ hợp tải trọng tác động . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

7

Yêu cầu tài liệu để thiết kế công trình đê sông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

15

8

Lựa chọn tuyến đê và hình thức kết cấu đê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

17

9

Tính toán ổn định công trình đê sông . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20

10 Thiết kế xử lý nền công trình đê sông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

11 Thiết kế mặt cắt đê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

12 Bảo vệ mái đê và chân đê . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

13 Thiết kế các công trình giao cắt với đê sông . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

32

14 Thiết kế công trình bảo vệ bãi trước đê . . . . . . . . . . . . . ....
TCVN : 2013
Xuất bản lần 1
CÔNG TRÌNH THỦY LỢI
YÊU CÂU KỸ THUẬT THIẾT KẾ ĐÊ SÔNG
Hydraulic structures
Technical requirements for rivedyke design
HÀ NỘI - 2013
1
TCVN TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
DỰ THẢO 01 - 2013
Thiết kế đê sông - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đê sông - Người đăng: Lê Tuấn Hy
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
61 Vietnamese
Thiết kế đê sông 9 10 614