Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng plc

Được đăng lên bởi votinh1305-gmail-com
Số trang: 39 trang   |   Lượt xem: 549 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Đồ án tốt nghiệp

Trường ĐH CN Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

Với thời đại phát triển như hiện nay thì vấn đề giao thông ngày càng
được chú trọng. Các phương tiện tham gia giao thông cũng gia tăng không
ngừng và hệ thống giao thông ngày càng phức tạp. Vì vậy để đảm bảo được
sự an toàn khi tham gia giao thông thì việc sử dụng các hệ thống tín hiệu để
điều khiển và phân luồng tại các nút giao thông là rất cần thiết. Qua thực tế
chúng em nhận thấy vấn đề này là rất sát thực. Hơn nữa là chúng em đã được
trang bị những kiến thức trong quá trình nghiên cứu và học tập tại trường.Do
đó chúng em thực hiện đề tài:” Ứng dụng PLC S7-200: Xây dựng mô hình
điều khiển đèn giao thông”. Nhằm ứng dụng những kiến thức đã học vào thực
tế và góp phần nào trong công cuộc xây dựng đất nước.
Để hoàn thành đề tài: Ứng dụng PLC S7-200: Xây dựng mô hình
điều khiển đèn giao thông”, chúng em đã nhận được sự hướng dẫn tận tình
của thầy” NGUYỄN BÁ KHÁ” và các thầy cô trong bộ môn Đo Lường –
Điều Khiển Khoa Điện Trường ĐH Công Nghiệp Hà Nội.
Quyển đồ án gồm có 4 chương:
Chương 1: Tổng quan về hệ thống đèn giao thông
Chương 2: Giới thiệu về PLC S7-200 CPU 224
Chương 3: Xây dựng hệ thống đèn giao thông ngã tư
Chương 4: Kết luận
Tuy có nhiều cố gắng trong quá trình thực hiện đồ án, xong do kiến
thức hiểu biết còn hạn hẹp cũng như chúng em chưa có nhiều điều kiện khảo
sát thực tế nhiều do vậy đồ án của chúng em cũng không thể thiếu khỏi những
thiếu sót. Chúng em rất mong thầy cô và các bạn đóng góp và bổ sung để đồ
án của chúng em thêm hoàn thiện hơn.
Chúng em xin chân thành cám ơn!

1

Nhóm SV Thực Hiện

Lớp CĐ Điện 2 – K11

Đồ án tốt nghiệp

Trường ĐH CN Hà Nội

CHƯƠNG 1TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG ĐÈN GIAO THÔNG
1.1 Giới thiệu đề tài
Ngày nay cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật , xã hội ngày
càng văn minh hiện đại, các đô thị ngày càng đi lên. Nhu cầu về giao thông
ngày càng trở lên cấp thiết, nhất là trong các khu vực thành thị. Do nhu cầu
của đời sống con người, đặc biệt là nhu cầu đi lại, các loại phương tiện giao
thông đã tăng một cách chóng mặt. Riêng tại Việt Nam số lượng xe máy trong
những năm qua tăng một cách đột biến, mật độ xe lưu thông trên đường ngày
càng nhiều, trong khi đó hệ th...
Đồ án tốt nghiệp Trường ĐH CN Hà Nội
MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU

 !"#$%
&'()*"+*
,-%",./0'12
2%342546782-7
9")4,-:!;49"<
+=;%7(>2?(2)@
A9"-BCD/0EF GHIJKKBL3/-"
2%MCNO"(/0;%7(<-
7A62PQ3/-
RBD/0EF GHIJKKBL3/-"
2%MCS9"<),-/T)
U6CNVWXYNZ[\:[C6+P"RF]
R2\\R^R: N:NP
8255"A_!B
!`B^a>2'M
 !JBV2EF GHIJKK EWJJ_
 !bBL3/-'M<
 !_B\742)
^2A2'c>2-5SQ/%7
(2+7de#9"A22%%*
,-72/)5U9"#%72%f;
72,A 9""6+AA+a,25
U9"?"!
Chng em xin chân thnh cm ơn!
1
Nhóm SV Thực Hiện Lớp CĐ Điện 2 – K11
Thiết kế điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng plc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng plc - Người đăng: votinh1305-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
39 Vietnamese
Thiết kế điều khiển hệ thống đèn giao thông bằng plc 9 10 873