Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồ án môn học nguyên lý và dụng cụ cắt

Được đăng lên bởi Mạnh Cường
Số trang: 129 trang   |   Lượt xem: 2286 lần   |   Lượt tải: 1 lần
&

!" # $

%

&'

()

*' +

,$

$'

'

$

&

$ - .

/

$

%

%

!" #
&'

7

+
0 10 2

&'

"

4

5"
2

!

(
*'

,- ./

(

%

#

)

%

$

3 ! *126

%7

8 9

%

" , -

7

:

7%

, '
; <= ! ; > .$
0 - ? )/
'
/
! @ ! <= !
A B ; CD E
A
F
$ ? )/ G !
. $ H 9 .I 77
I0 .I 7 7G .J .K9 $ .
$
L ' M
! "
9B ! 0
$9 ! 0 A A 3 ! ! 0
G
.$
; .3G .N O 4 B * $ M/ <= !
! P ! $9 !
3 "
!
<Q !
! "
9B ! 0 ? )/ 4/ <= !
!
*R .<S *T A !
!
- !
<Q !
! "
9B ! 0
3 ! 0G M
3 !G L 0
< A ? )/
, <Q ! , ! " U3 ! ! 0 ? )/ .> V W M B * $ / *- !
!
XCT
@ G#
I MY = # ZXG
9B !
U !"
#
$
9B !
*T
@ [ .L9
/ -! ! \ ;
U M/
!
B ; <Q ! ] ! !
!
A
9B ! 0
0 - H !
M<\
- ! ^ /
! $9
" D
<Q !
! "
9B ! 0
B .Y M ? )/
)/
! ;
!
.<S 5L9 ' ! B = *D #I H
@ ! /
! .> .<S ! P ! $9 !_ 7 ` D <Q ! ,?U) ? )/
/ *<Q ! M$ N .
$ ] !
9B ! G #I S0 \
@ ! /
! \
a . 0 W ! 9B _ L !
^ <S ! . $ U !
.<S 5L9
' ! B = *D bbU <= !
.
$
! "
9B ! 0 !
CT
@ G#
I MY = # ZG
9B !
!" #
$
*T
@ bb.>
.<S ?/ .c ! K .Y
; 4/ E
A
.
$
3 ! d
! 9
e e 77
E
!
N
#
!
! P ! $9 ; , <Q !
, ! " U3 ! ! 0 ? )/ M B * $ G f .Y
<\ ! = MP G 0 ] S0
^0 " G 0
#I
W
\
N Z .I Z . !
Z
B
3 ![
!
.<S
M_9 ! !" G g J 0 ] S0 \ .- <S !
" *
! "
h ! ^ MV Z .- \ ./ !h #i
B
3 !
L #i
.J L !
#I W
9 !
, 9
! P .> N
-! !# MB * $ G* !!
# 3 !
# j
@ ! # I # 9I ?9 " !
.<S *' !N0 k
.c ! ! 0 #
D
<Q ! M$ ." .J @ ! !
.<S M B
* $ I0 l
MP _ *
N ^ <S ! - =
:" k # I 5 !T
<Q ! , ! " U3 ! ! 0 ? )/ G .Y m
0 -, , Y G
F- !F G
0 - ? )/

0

, <Q ! , ! " U3 ! ! 0 ? / \ M
9 9
- ! 7 `
5L9 ' !
<D !
3 '
/
3 .
$
3 ! L
! G #i
B
! ^0 , <Q ! N l $
.
$ = # ZG
' I " *
; <Q ! * #
<Q ! .> .$ 9B _ .l
;
=
d G 5Z ! 0 9J A !
:3 " )! 9B k
A ! A
/ 3 " = *D
! !
=# Z N ^
3 !
k
9I < ! N Z W ! A ! ' g
^
` ! P ! $9 3 "
9 ^
9 .J . 0 W !
\ 9B _ . $ ; 5> / _ 0 P n !
<= !
o .P
MP
^ <S ! . $
p ^ 0
H .+ j ; 9B _ ' I d d
B A !P !
$9G Z
i#
!
G .<S *' d
L ! n0 .q ; CD E
A
.
$
.c ! ! 0 _
9 n ! 3 5 ^ MP
- !
)! 9B k
6A ! A
a 0 A A
# - " *
! r
*T
@
I MY = # Zr
F L9
- !
I ! !" G
! .N
!P -! !
M 9 g
J G *n Z
@ ! k
9I G #
= MP .c ! Q .<
<= !
0 ] S0 \ /
! _ . $ G -! ! 0
@ !#I W
\
^ .J .<
E
9 ! n0 .q " *
^
#
f
.c
- ! 0
.- \
9B !
= # ZG 3 ! d .N
f N J J /
s
! ^
! 9B k
!" G M I
"
I ./
- <
N
J
# P .- \ " M$ ." d
L
MB * $
! / Q !
! G \ / -! !
^ N
J!
)! 9B k
t 6A ! A
I
# 3 !# j N @ !
# I # 9I G ^
! M$ ." d
L
k#I .
! G
51 .J
- *
! 9
!
=
U n ! 3 5
L
P = e

e 77

$

)
u7G

234 5

1
Iv

6

)! 9B k
t
"
9B
3
* # .> " 5
#I
W ;
3
0 A A
.c
h ! < ! n0
223 6

6A
;
!
"
f

! A
3 " .<S $9
0 _ ._
! #
" *
! ^0 = # Z :3 " .<S ! P ! $9
3 " = *D u R #i
G
!* G
w G
0 A A
3 .c ! G 3 ...

  
&
  

      ! "# $ % &' 
Thiết kế đồ án môn học nguyên lý và dụng cụ cắt - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồ án môn học nguyên lý và dụng cụ cắt - Người đăng: Mạnh Cường
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
129 Vietnamese
Thiết kế đồ án môn học nguyên lý và dụng cụ cắt 9 10 80