Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế đồng hồ số

Được đăng lên bởi duyquoc93
Số trang: 32 trang   |   Lượt xem: 1270 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI BÀI TẬP LỚN MÔN KỸ THUẬT SỐ
KHOA ĐIỆN THIẾT KẾ ĐỒNG HỒ SỐ
lêi më ®Çu
Ngµy nay chóng ta ®ang sèng trong mét thÕ giíi c«ng nghÖ ph¸t triÓn m¹nh mÏ. ViÖc
øng dông thuËt vµo lÜnh vùc §iÖn- §iÖn ®· ra mét thêi míi- thêi c«ng
nghÖ víi nhiÒun phÈm nh: m¸y ¶nh sè, ®iÖn tho¹i sè, truyÒn h×nh sè, camera sè…vµ
trong nhiÒu lÜnh vùc kh¸c.
khi c«ng nghÖ chÕ t¹o lo¹i vi m¹ch lËp tr×nh ph¸t triÓn ®· ®em ®Õn c¸c thuËt
®iÒu khiÓn hiÖn ®¹i cã nhiÒu u ®iÓm h¬n so víi viÖc l¾p r¸p b»ng c¸c linh kiÖn rêi nh: kÝch
thíc nhá, gi¸ thµnh h¹, lµm viÖc tin cËy, c«ng suÊt tiªu thô nhá….Ngµy nay lÜnh vùc ®iÒu
khiÓn ®· ®îc øng dông nhiÒu trong c¸c thiÕt bÞ, s¶n phÈm phôc vô cho nhu cÇu sinh ho¹t
hµng ngµy lµm cho ®êi sèng cña chóng ta ngµy cµng hiÖn ®¹i vµ tiÖn nghi h¬n.
Tr¶i qua qu¸ tr×nh häc tËpnghiªn cøu m«n häc kÜ thuËtem ®· chän ®Ò tµi “ThiÕt
®ång hiÓn thÞ giê, phót, gi©y ®Ó lµm ®å ¸n. Em hi väng r»ng sau khi hoµn thµnh
®å ¸n nµy sÏ gióp em cñng cè l¹i kiÕn thøc mµ em ®· tÝch lòy ®îc trong suèt thêi gian häc
tËp vµ víi íc mong ®©y sÏ lµ mét ®iÓm tùa c¬ b¶n cho em sau khi ra trêng.
Trong qu¸ tr×nh lµm ®å ¸n, víi híng dÉn tËn t×nh cña thÇy Nguyễn Linh, mÆc
®· g¾ng hÕt søc nhng mét lÜnh vùc míi ®èi víi em nªn kh«ng tr¸nh khái nh÷ng
thiÕu sãt néi dung ph¬ng ph¸p tr×nh bµy. Em rÊt mong ®îc chØ b¶o híng dÉn cña
thÇy c« vµ ý kiÕn ®ãng gãp cña c¸c b¹n ®Ó ®Ò tµi cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n.
Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!
Hà Nội, ngµy….th¸ng….n¨m 2013
Chương I
GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠCH TỔ HỢP,
MẠCH DÃY VÀ MẠCH DAO ĐỘNG
GVHD : NGUYỄN VŨ LINH
Nhóm 5 – LỚP : CNKT ĐIỆN 5.K6 Page 1
Thiết kế đồng hồ số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế đồng hồ số - Người đăng: duyquoc93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
32 Vietnamese
Thiết kế đồng hồ số 9 10 71