Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ( lưới ) không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp : clorofom – Benzen

Được đăng lên bởi Lam Vũ
Số trang: 60 trang   |   Lượt xem: 484 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Trường ĐHCNHN
202
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI

Lớp hóa3-k3

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC

KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ

NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ MÔN HỌC
Họ và tên : NGUYỄN THỊ LOAN
Ngành : CÔNG NGHỆ HOÁ
I - ĐỀ TÀI THIẾT KẾ :
Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ( lưới ) không có ống
chảy truyền để phân tách hỗn hợp : clorofom – Benzen
II – CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU :
1.
Năng suất tính theo hỗn hợp đầu : GF = 5 Tấn / h =5000kg/h
2.
Nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong :
+ Hỗn hợp đầu : aF = 0,35 phần khối lượng
+ Sản phẩm đỉnh : aP = 0,95 phần khối lượng
+ Sản phẩm đáy : aw = 0,03 phần khối lượng
3. Tháp làm việc ở áp suất thường
4. Hỗn hợp đầu được gia nhiệt đến nhiệt độ sôi
III - NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
1.Mở đầu
2. Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất
3. Tính toán kỹ thuật tháp chưng luyện :
+) Tính cân bằng vật liệu
+) Tính đường kính và chiều cao
+) Tính trở lực của tháp
+) Tính cân bằng nhiệt
4. Tính thiết bị phụ
+) Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu
+) Tính bơm và thùng cao vị
+) Tính toán cơ khí và lựa chọn
5. Kết luận chung
6.Tài liệu tham khảo
SV Nguyễn Thị Loan

GVHD Nguyễn Văn Mạnh

-

2
Trường ĐHCNHN
Lớp hóa3-k3
NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN
Ngày giao nhiệm vụ thiết kế : 01 – 04 – 2011.
Ngày hoàn thành :
12 – 06 – 2011.
Thông qua khoa :

Ngày …..Tháng…….Năm 2011
CHỦ NHIỆM KHOA
(Họ tên và chữ ký )

-

Giáo viên hướng dẫn thiết kế
( Họ tên và chữ ký )

Đánh giá kết quả
Điểm thiết kế
Điểm bảo vệ
Điểm tổng hợp

Ngày……….Tháng……..Năm 2011
Cán bộ chấm thi
( Họ tên và chữ ký )

SV Nguyễn Thị Loan

Ngày ………Tháng ……….Năm 2011
Người nhận
(Họ tên và chữ ký )

GVHD Nguyễn Văn Mạnh

3

Trường ĐHCNHN

Lớp hóa3-k3

PHẦN I : MỞ ĐẦU
1. Giới thiệu chung về dây truyền sản xuất:
-Chưng là phương pháp tách hỗn hợp chất lỏng (cũng như các hỗn hợp khí đã
hoá lỏng ) thành những cấu tử riêng biệt dựa vào độ bay hơi khác nhau của các cấu
tử thành phần ở cùng nhiệt độ, (tức là dựa vào nhiệt độ sôi khác nhau của các cấu
tử ở cùng một điều kiện áp suất ). Có rất nhiều phương pháp chưng trong đó chưng
luyện là một phương pháp phổ biến và hiệu quả trong việc tách hoàn toàn các cấu
tử dễ bay hơi có tính chất hoà tan một phần hoặc hoà tan hoàn toàn vào nhau.
Trong chưng luyện thì dung môi và chất tan đều bay hơi, khi chưng luyện
thường thu được nhiều sản phẩm. Theo đề bài hỗn hợp hai cấu tử clorofom –
Benzen thì sản phẩm đỉnh sẽ gồm các cấu tử có độ bay hơi lớn hơn (clorofom), và
một phần rất ít các ...
Trường ĐHCNHN Lớp hóa3-k3
202
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP - TỰ DO – HẠNH PHÚC
KHOA CÔNG NGHỆ HOÁ
NHIỆM VỤ
THIẾT KẾ MÔN HỌC
Họ và tên : NGUYỄN THỊ LOAN
Ngành : CÔNG NGHỆ HOÁ
I - ĐỀ TÀI THIẾT KẾ :
Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ( lưới ) không ống
chảy truyền để phân tách hỗn hợp : clorofom – Benzen
II – CÁC SỐ LIỆU BAN ĐẦU :
1. Năng suất tính theo hỗn hợp đầu : G
F
= 5 Tấn / h =5000kg/h
2. Nồng độ cấu tử dễ bay hơi trong :
+ Hỗn hợp đầu : a
F
= 0,35 phần khối lượng
+ Sản phẩm đỉnh : a
P
= 0,95 phần khối lượng
+ Sản phẩm đáy : a
w
= 0,03 phần khối lượng
3. Tháp làm việc ở áp suất thường
4. Hỗn hợp đầu được gia nhiệt đến nhiệt độ sôi
III - NỘI DUNG CÁC PHẦN THUYẾT MINH VÀ TÍNH TOÁN
1.Mở đầu
2. Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất
3. Tính toán kỹ thuật tháp chưng luyện :
+) Tính cân bằng vật liệu
+) Tính đường kính và chiều cao
+) Tính trở lực của tháp
+) Tính cân bằng nhiệt
4. Tính thiết bị phụ
+) Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu
+) Tính bơm và thùng cao vị
+) Tính toán cơ khí và lựa chọn
5. Kết luận chung
6.Tài liệu tham khảo
SV Nguyễn Thị Loan GVHD Nguyễn Văn Mạnh
1
Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ( lưới ) không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp : clorofom – Benzen - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ( lưới ) không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp : clorofom – Benzen - Người đăng: Lam Vũ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
60 Vietnamese
Thiết kế hệ thống chưng luyện liên tục loại tháp đĩa lỗ ( lưới ) không có ống chảy truyền để phân tách hỗn hợp : clorofom – Benzen 9 10 728