Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH.doc

Được đăng lên bởi Thanh Nguyễn
Số trang: 56 trang   |   Lượt xem: 1704 lần   |   Lượt tải: 5 lần
Thuyết minh

Đồ án môn Quá trình thiết bị

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc

ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Số…………..
Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN XUÂN HUY
Sinh viên thực hiện : Phạm Thị Xuân
Lớp : ĐH Công Nghệ Hóa 1 – K3
Khoa : Công Nghệ Hóa Học
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn
ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h , chiều cao
ống gia nhiệt h =2m .
Các số liệu ban đầu :
- Nồng độ đầu của dung dịch là 8%
- Nồng độ cuối là : 30 %
- Áp suất hơi đốt nồi 1 là : 4,1 at
- Áp suất hơi ngưng tụ là : 0,2 at
TT

Tên bản vẽ

Khổ giấy

Số lượng

1

Dây chuyền sản xuất

A

01

2

Nồi cô đặc

A

01

PHẦN THUYẾT MINH
1 . Mở đầu
2 . Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất
3 . Tính toán thiết bị chính
4 . Tính toán thiết bị phụ
1

Sv thực hiện : Phạm Thị Xuân

Lớp: ĐH HOÁ1-K3

Thuyết minh

Đồ án môn Quá trình thiết bị

5 . Tính toán cơ khí
6 . Tỏng kết
Ngày giao đề :……………………ngày hoàn thành:…………………..
TRƯỞNG KHOA

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN
*********

Hà Nội , Ngày … Tháng … Năm 2011
Người nhận xét

2

Sv thực hiện : Phạm Thị Xuân

Lớp: ĐH HOÁ1-K3

Thuyết minh

Đồ án môn Quá trình thiết bị

Mục lục
1. Giới thiệu chung

Lời mở đầu và giới thiệu dung dịch KOH

Sơ đồ dây chuyền sản xuất và thuyết minh
2. Tính toán thiết bị chính
*Cân bằng vật liệu

tính toán lượng hơi thứ ra khỏi hệ thống

Lượng hơi thứ ra khỏi mỗi nồi

Nồng độ cuối của dung dịch
*Tính nhiệt độ, áp suất

Chênh lệch áp suất chung của cả hệ thống (∆Р)

Nhiệt độ, áp suất hơi đốt

Nhiệt độ và áp suất hơi thứ :

hệ số truyền nhiệt
3.Tính toán thiết bị phụ

Thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu :
*) Nhiệt lượng trao đổi : ( Q)
*) Hiệu số nhiệt độ hữu ích :
*) Tính hệ số cấp nhiệt cho từng lưu thể :
*) Nhiệt tải riêng về phía hơi ngưng tụ :
*) Hệ số cấp nhiệt phía hỗn hợp chảy xoáy :
*) Nhiệt tải riêng về phía dung dịch :
*) Bề mặt truyền nhiệt :
*) Số ống truyền nhiệt :
*) Đường kính trong của thiết bị đun nóng

Chiều cao thùng cao vị :
*)Trở lực của đoạn ống từ thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu đến cô đặc :
*)Trở lực dẫn từ thùng cao vị đén thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu :
*)Trở lực của thiết bị gia nhiệt hỗn hợp đầu :

Tính thiết bị ngưng tụ

Tính bơm :
1 - Xác định áp suất toàn phần do bơm tạo ra :
2 - Năng suất yêu cầu trên trục bơm :
3- công suất động cơ điện :
4. Tính toán cơ khí và lựa chọn

Tính buồng đốt :

Tín...
Thuyết minh Đồ án môn Quá trình thiết bị
BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI
KHOA CÔNG NGHỆ HÓA HỌC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do-Hạnh phúc
ĐỒ ÁN MÔN HỌC QUÁ TRÌNH THIẾT BỊ
Số…………..
Giáo viên hướng dẫn : NGUYỄN XUÂN HUY
Sinh viên thực hiện : Phạm Thị Xuân
Lớp : ĐH Công Nghệ Hóa 1 – K3
Khoa : Công Nghệ Hóa Học
NỘI DUNG
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn
ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH với năng suất 11000 kg/h , chiều cao
ống gia nhiệt h =2m .
Các số liệu ban đầu :
- Nồng độ đầu của dung dịch là 8%
- Nồng độ cuối là : 30 %
- Áp suất hơi đốt nồi 1 là : 4,1 at
- Áp suất hơi ngưng tụ là : 0,2 at
TT Tên bản vẽ Khổ giấy Số lượng
1 Dây chuyền sản xuất A 01
2 Nồi cô đặc A 01
PHẦN THUYẾT MINH
1 . Mở đầu
2 . Vẽ và thuyết minh dây chuyền sản xuất
3 . Tính toán thiết bị chính
4 . Tính toán thiết bị phụ
1
Sv thực hiện : Phạm Thị Xuân Lớp: ĐH HOÁ1-K3
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH.doc - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH.doc - Người đăng: Thanh Nguyễn
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
56 Vietnamese
Thiết kế hệ thống cô đặc hai nồi xuôi chiều thiết bị cô đặc ống tuần hoàn ngoài dùng cho cô đặc dung dịch KOH.doc 9 10 653