Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy

Được đăng lên bởi vanhaibk91-gmail-com
Số trang: 27 trang   |   Lượt xem: 1415 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa Hμ Néi
Khoa ®iÖn, mb hÖ thèng ®iÖn
---- ----
Céng hßa X héi Chñ nghÜa ViÖt nam
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
---- W X ----
Bμi tËp dμi thiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn
(PhÇn chung cña c¸c ®Ò)
I. §Çu ®Ò thiÕt kÕ
ThiÕt kÕ cung cÊp ®iÖn cho mét nhµ m¸y c«ng nghiÖp.
II. C¸c sè liÖu ban ®Çu
1. Phô t¶i ®iÖn cña nhµ m¸y (H×nh 1 vµ B¶ng 1 cña c¸c ®Ò riªng)
2. Phô t¶i ®iÖn cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ (H×nh 2 vµ B¶ng 2 cña c¸c ®Ò riªng)
3. §iÖn ¸p nguån : U
®m
= 35kV (§Ò 1, 2, 3), 22kV (§Ò 4, 5, 6)
4. Dung lîng ng¾n m¹ch vÒ phÝa h¹ ¸p cña tr¹m biÕn ¸p khu vùc : 250MVA
5. §êng d©y cung cÊp ®iÖn cho nhµ m¸y : Dïng d©y nh«m lâi thÐp (AC) ®Æt treo trªn
kh«ng.
6. Kho¶ng c¸ch tõ nguån ®Õn nhµ m¸y : 12km
7. C«ng suÊt cña nguån ®iÖn : V« cïng lín
8. Nhµ m¸y lµm viÖc : 3 ca, T
max
= 150.(20 + a) giê (Trong ®ã a : Sè thø tù cña SV
trong nhãm)
III. Néi dung c¸c phÇn thuyÕt minh vμ tÝnh to¸n
1. X¸c ®Þnh phô t¶i tÝnh to¸n cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ vµ toµn nhµ m¸y
2. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cho toµn nhµ m¸y
3. ThiÕt kÕ m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cho ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
IV. C¸c h×nh vÏ yªu cÇu
1. BiÓu ®å phô t¶i toµn nhµ m¸y
2. C¸c ph¬ng ¸n thiÕt kÕ m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y
3. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn cao ¸p cña nhµ m¸y
4. S¬ ®å nguyªn lý m¹ng ®iÖn h¹ ¸p cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
5. S¬ ®å mÆt b»ng vµ ®i d©y cña ph©n xëng söa ch÷a c¬ khÝ
V. thêi gian nép bμi tËp dμi
Thêi ®iÓm nép bµi : 4giê chiÒu ngµy 16/04/2012 t¹i C1-118, §HBKHN.
VI. §¸nh gi¸ kÕt qu¶
§iÓm bµi tËp dµi chiÕm 30% ®iÓm ®¸nh gi¸ cuèi cïng cña lÇn thi lÇn I.
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy - Người đăng: vanhaibk91-gmail-com
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
27 Vietnamese
Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy 9 10 162