Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải

Được đăng lên bởi nguyenpho
Số trang: 8 trang   |   Lượt xem: 5220 lần   |   Lượt tải: 7 lần
Chương 1:

THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÃN
ÑOÄNG XÍCH TAÛI

Heä thoáng daãn ñoäng xích taûi goàm:
1- Ñoäng cô ñieän; 2- Boä truyeàn ñai thang; 3- Hoäp giaûm toác baùnh raêng
truï hai caáp ñoàng truïc; 4- Noái truïc ñaøn hoài; 5- Xích taûi.
Soá lieäu thieát keá:
Löïc voøng treân xích taûi, F(N) :4000
Vaän toác xích taûi, v(m/s) : 1,2
Soá raêng ñóa xích taûi daãn, z (raêng) : 9
Böôùc xích taûi, p(mm) : 110
Thôøi gian phuïc vuï, L(naêm): 5
1

Quay moät chieàu, laøm vieäc hai ca, taûi va ñaäp nheï.
(1 naêm laøm vieäc 300 ngaøy, 1 ca laøm vieäc 8 giôø)
Cheá ñoä taûi: T1= T ; T2 =0,9T ; T3 =0,8T ; t1=36 giaây ; t2 = 15 giaây ; t3
=12giaây

2

YEÂU CAÀU
01 thuyeát minh; 01 baûn veõ laép A0 ; 01 baûn veõ chi tieát.

NOÄI DUNG THUYEÁT MINH
1 Tìm hieåu heä thoáng truyeàn ñoäng maùy.
2 Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô vaø phaân boá tæ soá truyeàn cho heä
thoáng truyeàn ñoäng.
3 Tính toaùn thieát keá caùc chi tieát maùy:
 Tính toaùn caùc boä truyeàn hôû (ñai, xích hoaëc baùnh raêng).
 Tính caùc boä truyeàn trong hoäp giaûm toác (baùnh raêng, truïc
vít).
 Veõ sô ñoà löïc taùc duïng leân caùc boä truyeàn vaø tính giaù trò caùc
löïc.
 Tính toaùn thieát keá truïc vaø then.
 Choïn oå laên vaø noái truïc.
 Choïn thaân hộp, buloâng vaø caùc chi tieát phuï khaùc.
4 Choïn daàu boâi trôn, baûng dung sai laép gheùp.
5 Taøi lieäu tham khaûo.
TIEÁN ÑOÄ THÖÏC HIEÄN
Tuaàn Noäi dung thöïc hieän
leã
1
Nhaän ñeà taøi, phoå bieán noäi dung ÑAMH.
2
Tìm hieåu truyeàn ñoäng cô khí trong maùy.
Xaùc ñònh coâng suaát ñoäng cô vaø phaân phoái tæ soá truyeàn.
3-6
Tính toaùn thieát keá caùc chi tieát maùy: caùc boä truyeàn, truïc
(boá trí caùc chi tieát laép treân truïc), choïn oå, then, noái truïc
ñaøn hoài, thaân HGT, choïn buloâng vaø caùc chi tieát phuï
khaùc.
7-8
Veõ phaùc thaûo vaø hoaøn chænh keát caáu treân baûn veõ phaùc.
9-12 Veõ hoaøn thieän baûn veõ laép HGT.
13-14 Veõ 01 baûn veõ chi tieát, hoaøn thaønh taøi lieäu thieát keá
3

(thuyeát minh, baûn veõ). GVHD kyù duyeät.
Baûo veä.

15

Các Thông số thiết kế:
+ Lực vòng trên xích tải: P = 4000 (N)
+ vận tốc xích tải: v = 1,2 (m/s)
Soá raêng ñóa xích taûi daãn, z (raêng) : 9
Böôùc xích taûi, p(mm) : 110
Thôøi gian phuïc vuï, L(naêm): 5
Quay moät chieàu, laøm vieäc hai ca, taûi va ñaäp nheï.
(1 naêm laøm vieäc 300 ngaøy, 1 ca laøm vieäc 8 giôø)
Cheá ñoä taûi: T1= T ; T2 =0,9T ; T3 =0,8T ; t1=36giaây ; t2 = 15

giaây ; t3 =12giaây
I.CHỌN ĐỘNG CƠ:

Gọi N: là công suất trên xích tải.
:

Hiệu suất chung của hệ dẫn động

Nct: Công suất là...
1
Chương 1: THIEÁT KEÁ HEÄ THOÁNG DAÃN
ÑOÄNG XÍCH TAÛI
Heä thoáng daãn ñoäng xích taûi goàm:
1- Ñoäng ñieän; 2- Boä truyeàn ñai thang; 3- Hoäp giaûm toác baùnh raêng
truï hai caáp ñoàng truïc; 4- Noái truïc ñaøn hoài; 5- Xích taûi.
Soá lieäu thieát keá:
Löïc voøng treân xích taûi, F(N) :4000
Vaän toác xích taûi, v(m/s) : 1,2
Soá raêng ñóa xích taûi daãn, z (raêng) : 9
Böôùc xích taûi, p(mm) : 110
Thôøi gian phuïc vuï, L(naêm): 5
Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải - Người đăng: nguyenpho
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
8 Vietnamese
Thiết kế hệ thống dẫn động xích tải 9 10 994