Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kê hệ thống điện khu vực 2 nguồn và 9 phụ tải

Được đăng lên bởi hoanghuanlata_91
Số trang: 88 trang   |   Lượt xem: 676 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ PHỤ TẢI
Để chọn được phương án tối ưu cấn tiến hành phân tích những đặc điểm của
các nguồn cung cấp điện cà các phụ tải. Trên cơ sở đó xác định công suất phát của các
nguồn cung cấp và dự kiến các sơ đồ nối điện sao cho đạt được hiệu quả kinh tế - kỹ
thuật cao nhất.
I. CÁC SỐ LIỆU VỀ NGUỒN CUNG CẤP VÀ PHỤ TẢI
1 Hệ thống điện
Hệ thống điện (HT) có công suất vô cùng lớn, hệ số công suất trên thanh góp
110 kV của hệ thống bằng 0,85. Vì vậy cần phải có sự liên hệ giữa hệ thống và nhà
máy điện để có thể trao đổi công suất giữa hai nguồn cung cấp khi cần thiết, đảm bảo
cho hệ thống thiết kế làm việc bình thường trong các chế độ vận hành. Mặt khác, vì hệ
thống có công suất vô cùng lớn cho nên chọn hệ thống là nút cân bằng công suất và
nút cơ sở về điện áp. Ngoài ra do hệ thống có công suất vô cùng lớn nên không cần
phải dự trữ công suất trong nhà máy nhiệt điện nghĩa là công suất tác dụng và phản
kháng dự trữ sẽ được lấy từ hệ thống điện.
2. Nhà máy nhiệt điện
Nhà máy nhiệt điện (NĐ) có 3 tổ máy phát. Mỗi máy phát có công suất định


mức Pđm = 100 MW, cos = 0,85, Uđm = 10,5 kV.Như vậy tổng công suất định mức
của nhà máy nhiệt điện:
Ptổng = 4. 50 = 200 MW
Nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện là than đá, khí đốt và dầu. Hiệu suất của các
nhà máy nhiệt điện tương đối thấp (khoảng 30% ÷ 40% ). Công suất tự dùng của NĐ
thường chiếm khoảng từ 6% ÷ 15% tùy theo loại nhà máy nhiệt điện.
Đối với nhà máy nhiệt điện, các máy phát làm việc ổng định khi phụ tải P ≥
70% Pđm; khi phụ tải P < 30% Pđm, các máy phát ngừng làm việc.
Công suất phát kinh tế của các máy phát nhiệt điện thường bằng (80% ÷ 90%)
Pđm. Khi thiết kế chọn công suất phát kinh tế bằng 85% Pđm, nghĩa là:
Pkt = 80% Pđm
Do đó khi phụ tải cực đại cả ba máy phát đều vận hành và tổng công suất tác
dụng phát ra của nhiệt điện bằng:
80
100

Pkt =
. 3. 100 = 240 MW
Trong chế độ phụ tải cực tiểu, dự kiến ngừng một máy phát để bảo dưỡng, hai
máy phát còn lại sẽ phát 80 % Pđm, nghĩa là tổng công suất phát của nhiệt điện bằng:

SV: Hoàng Minh Huấn
Lớp: ĐK7.3

Trang 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP

80
100

P kt =
. 2 . 100 = 160 MW
Khi sự cố ngừng một máy phát, hai máy phát còn lại sẽ phát 100% P đm, như
vậy:
PF = 2 . 100 = 200 MW
Phần công suất thiếu trong các chế độ vận hành sẽ được cung cấp từ hệ thống
điện.
3. Các phụ tải điện
Trong hệ thống điện thiết kế có 9 phụ tải. Tất cả các phụ tải đều là hộ loại I và
có hệ số cosφ = 0,90. Thời gian sử dụng phụ tải cực đại T min = 5000 h. Các phụ ...
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP
CHƯƠNG I. PHÂN TÍCH NGUỒN VÀ PHỤ TẢI
Để chọn được phương án tối ưu cấn tiến hành phân tích những đặc điểm của
các nguồn cung cấp điện cà các phụ tải. Trên cơ sở đó xác định công suất phát của các
nguồn cung cấp và dự kiến các sơ đồ nối điện sao cho đạt được hiệu quả kinh tế - kỹ
thuật cao nhất.
I. CÁC SỐ LIỆU VỀ NGUỒN CUNG CẤP VÀ PHỤ TẢI
1 Hệ thống điện
Hệ thống điện (HT) công suất cùng lớn, hệ số công suất trên thanh góp
110 kV của hệ thống bằng 0,85. vậy cần phải sự liên hệ giữa hệ thống nhà
máy điện để thể trao đổi công suất giữa hai nguồn cung cấp khi cần thiết, đảm bảo
cho hệ thống thiết kế làm việc bình thường trong các chế độ vận hành. Mặt khác, vì hệ
thống công suất cùng lớn cho nên chọn hệ thống nút cân bằng công suất
nút sở về điện áp. Ngoài ra do hệ thống công suất cùng lớn nên không cần
phải dự trữ công suất trong nhà máy nhiệt điện nghĩa công suất tác dụng phản
kháng dự trữ sẽ được lấy từ hệ thống điện.
2. Nhà máy nhiệt điện
Nhà máy nhiệt điện (NĐ) 3 tổ máy phát. Mỗi máy phát công suất định
mức P
đm
= 100 MW, cos
= 0,85, U
đm
= 10,5 kV.Như vậy tổng công suất định mức
của nhà máy nhiệt điện:
P
tổng
= 4. 50 = 200 MW
Nhiên liệu của nhà máy nhiệt điện là than đá, khí đốt và dầu. Hiệu suất của các
nhà máy nhiệt điện tương đối thấp (khoảng 30% ÷ 40% ). Công suất tự dùng của
thường chiếm khoảng từ 6% ÷ 15% tùy theo loại nhà máy nhiệt điện.
Đối với nhà máy nhiệt điện, cácy phát làm việc ổng định khi phụ tải P
70% P
đm
; khi phụ tải P < 30% P
đm
, các máy phát ngừng làm việc.
Công suất phát kinh tế của các máy phát nhiệt điện thường bằng (80% ÷ 90%)
P
đm
. Khi thiết kế chọn công suất phát kinh tế bằng 85% P
đm
, nghĩa là:
P
kt
= 80% P
đm
Do đó khi phụ tải cực đại cả ba máy phát đều vận hành tổng công suất tác
dụng phát ra của nhiệt điện bằng:
P
kt
=
100
80
. 3. 100 = 240 MW
Trong chế độ phụ tải cực tiểu, dự kiến ngừng một máy phát để bảo dưỡng, hai
máy phát còn lại sẽ phát 80 % P
đm
, nghĩa là tổng công suất phát của nhiệt điện bằng:
SV: Hoàng Minh Huấn
Lớp: ĐK7.3 Trang 1
Thiết kê hệ thống điện khu vực 2 nguồn và 9 phụ tải - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kê hệ thống điện khu vực 2 nguồn và 9 phụ tải - Người đăng: hoanghuanlata_91
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
88 Vietnamese
Thiết kê hệ thống điện khu vực 2 nguồn và 9 phụ tải 9 10 880