Ktl-icon-tai-lieu

Thiết kế hệ thống điều khiển pin mặt trời

Được đăng lên bởi Nguyễn Đặng Quảng
Số trang: 89 trang   |   Lượt xem: 3167 lần   |   Lượt tải: 40 lần
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

MỤC LỤC
Trang
Lời nói đầu………………………………………………………………………3
Chương I: Mở đầu:………………………………....…………………………...5
1. Đặt vấn đề……………………………………………………….…..5
2.Mục tiêu đề tài……………………………………………………....10
3.Phạm vi nghiên cứu………………………………………….……...10
Chương II : Tìm hiểu về quỹ đạo của mặt trời...................................................11
1. Tìm hiểu chung về chuyển động của trái đất và sự hình thành các
mùa……………………………………………………………..….……11
2. Xây dựng quỹ đạo di chuyển của mặt trời…………………..….…….13
3. Xây dựng quỹ đạo làm việc của mô hình……………………………..14
4. Đánh giá phương pháp………………………………..……….……...18
Chương III: Thiết kế và chế tạo hệ thống:………………..………….………...19
I: Giới thiệu chung:
1. Nội dung nghiên cứu…………………………….....….……...…….19
2.Sơ đồ nguyên lý hệ thống…………………………....……….……...19
3.Nguyên lý hoạt động của hệ thống…………………..……….……...21
II: Thiết kế, chế tạo hệ thống cơ khí:
1. Nhiệm vụ, yêu cầu của hệ thống cơ khí…………….…….....…….….22
1.1. Nhiệm vụ……………………………………....……….…….….22
Tính toán, thiết kế bộ định hướng pin năng lượng mặt trời

Page 1

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
1.2. Yêu cầu…………………………………....………….………….22
2. Thiết kế, chế tạo………………..……..……....……….…..………….22
2.1. Cơ sở tính toán…………………………………………………...22
2.2. Chọn thiết bị……………………...……....…………..….……….25
2.3. Chế tạo…………………………..…………….…...……………27
III: Thiết kế,chế tạo mạch điều khiển:
A. Phần cứng:
1. Thiết bị ngoại vi và mạch điều khiển………………..……....………..34
1.1. Sơ lược về động cơ bước……………………..……..…………34
1.2. Chọn động cơ, xác định các đầu dây…………….....………….40
2. Mạch công suất…………………………….…………..…..…………41
2.1. Tìm hiểu về IRF540N…………………………....…………….41
2.2. Mạch công suất điều khiển động cơ …………..…..………….43
3. KIT ATmega8 V2………………………..……………....…………...44
4. LCD12864(ST7920)…..……………………………....……………...48
B. Phần mềm lập trình:
1.Giới thiệu phần mềm……………………………….….………………53
2. Phương pháp nhập dữ liệu…………………………...………………..56
3. Xây dựng code phần mềm điều khiển mô hình……...………………..56
CHƯƠNG IV: Kết quả và hướng phát triển………………...………………….57
1. Kết quả đạt được………………………………..…………………….57
Tính toán, thiết kế bộ định hướng pin năng lượng mặt trời

Page 2

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
2. Hạn chế…………………………………………..…………………...57
3. Hướng nghiên cứu tiếp theo……………………...……….…………..57
Phụ lục...................................................................................................
ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
MỤC LỤC



 
!"#$ %&
'()$#*&
+), -.(/#0)
+),# #1,2#03%45+%#3#
)6
!78195-.(/9#1,#0)
78195-.(/:%);##0)<+=
=33>>3>?
@A@%#@(/;BC
DE;# 
F29$#*C
!GH1$:I;BC
F1$:I/(2#0;B!
@A@J#@(/;B#AK
F;)"J1$##0;B#AK!!
F;)"!!
Tính toán, thiết kế bộ định hướng pin năng lượng mặt trời Page
Thiết kế hệ thống điều khiển pin mặt trời - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Thiết kế hệ thống điều khiển pin mặt trời - Người đăng: Nguyễn Đặng Quảng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
89 Vietnamese
Thiết kế hệ thống điều khiển pin mặt trời 9 10 393