Ktl-icon-tai-lieu

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010

Được đăng lên bởi pnl113
Số trang: 38 trang   |   Lượt xem: 3740 lần   |   Lượt tải: 13 lần
THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 – KS. ĐÀO NGỌC HÙNG – TELL: 0979 089 429

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC
VỚI REVIT MEP 2010
Tác giả

: KS. Đào Ngọc Hùng

Tell

: 0979 089 429

Avatar
Chữ ký

Lời Mở Đầu
Đây là tài liệu để thực hành (dành cho nhưng người đã có kiếm thức tương đối
về Revit MEP). Các bước đưa ra nhằn định hướng cho người thực hiện một dự án
nhanh hơn hiệu quả hơn với Revit.
Các thao tác thực hiện để bố trí một hệ thống đường ống trong tài liệu này hoàn
toàn không sử dụng chức năng “Auto Routing - Generate Layout” của Revit MEP, mà
hoàn toàn thủ công – nó rất phù hợp cho các Nhà thầu chỉ mô phỏng lại từ bản vẽ mặt
bằng. Tuy nhiên, nếu muốn tính toán kích thước ống ta vẫn có thể, sau khi bố trí
đường ống, kết nối vào miệng gió, kết nối vào AHU… ta Create System Sizing
như bình thường.
Các bước trên đây là những bước cơ bản – mấu trốt, ở giữa các bước này sẽ có
những thao tác khác có liên quan, nhưng người học sẽ nhớ lại khi làm đến đây.
Các thao tác lặp đi lặp lại chỉ được giới thiệu một lần cho một đối tường, với các
đối tượng khác tương tự thì người học tự động làm tương tự.
Sau mỗi bài thực hành đều có một bản mẫu mang tên “H_Mech_xx_Complete”
để người học so sánh, tuy nhiên trong file này có thể có những chi tiết chưa được đặt
hết (ví dụ các VCD… - do tác giả không đủ thời gian….hehe)
Chúc các bạn thành công
HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2009
(tác giả)

Đào Ngọc Hùng

1

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 – KS. ĐÀO NGỌC HÙNG – TELL: 0979 089 429

Khởi tạo dự án mới:
1. Khởi động Revit MEP
2. Kích vào

New

Project:

3. Trong hộp thoại New Project, kích Browser:

4. Dẫn đến thư mục “Hung_Tutorial Revit MEP” đi kèm tài liệu, chọn file
Templete “Templete BK Metric.rte”, kích Open kích OK:

5. Nhấn tổ hợp phím “Ctrl + S” để ghi dự án lại, đặt tên “H_Mech_01”
2

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 – KS. ĐÀO NGỌC HÙNG – TELL: 0979 089 429

Link với file kiến trúc:
6. Vào tab Insert Link Revit Chọn file “H_Architectural.rvt”
kiến trúc được tải vào để làm cơ sở cho việc bố trí HVAC:

7. Trong Project Browser Views (Discripline)
kích kép vào 3D – Arch:

3

Architectural

Open, file

3D Views

THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 – KS. ĐÀO NGỌC HÙNG – TELL: 0979 089 429

8. Trong Project Browser Views (Discripline) Architectural Elevations
(building elevations) kích kép vào South – Arch thay đổ cao độ cho
Level (bằng với cao độ của mô hình kiến trúc)
Đặt và thiết lập các Space ….
9. Trong Project Browser Views (Discripline) Mechanic...
THIT K H THNG HVAC VI REVIT MEP 2010 – KS. ĐÀO NGC HÙNG – TELL: 0979 089 429
1
THIT K H THNG HVAC
VI REVIT MEP 2010
Tác gi : KS. Đào Ngc Hùng
Tell : 0979 089 429
Avatar
Ch
Li M Đầu
Đây là tài liu để thc hành (dành cho nhưng người đã có kiếm thc tương đối
v Revit MEP). Các bước đưa ra nhn định hướng cho người thc hin mt d án
nhanh hơn hiu qu hơn vi Revit.
Các thao tác thc hin để b trí mt h thng đường ng trong tài liu này hoàn
toàn không s dng chc năng “Auto Routing -
Generate Layout” ca Revit MEP, mà
hoàn toàn th công – nó rt phù hp cho các Nhà thu ch mô phng li t bn v mt
bng. Tuy nhiên, nếu mun tính toán kích thước ng ta vn có th, sau khi b trí
đường ng, kết ni vào ming gió, kết ni vào AHU…Æ ta Create System Æ Sizing
như bình thường.
Các bước trên đây là nhng bước cơ bn – mu trt, gia các bước này s
nhng thao tác khác có liên quan, nhưng người hc s
nh li khi làm đến đây.
Các thao tác lp đi lp li ch được gii thiu mt ln cho mt đối tường, vi các
đối tượng khác tương t thì người hc t động làm tương t.
Sau mi bài thc hành đều có mt bn mu mang tên “H_Mech_xx_Complete”
để người hc so sánh, tuy nhiên trong file này có th có nhng chi tiết chưa được đặt
hết (ví d các VCD… - do tác gi không đủ thi gian….hehe)
Chúc các bn thành công
HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2009
(tác gi)
Đào Ngc Hùng
THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 - Người đăng: pnl113
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
38 Vietnamese
THIẾT KẾ HỆ THỐNG HVAC VỚI REVIT MEP 2010 9 10 741